TDR kre­će u bit­ku na bu­gar­skom tr­ži­štu

Tre­ba­ju tri go­di­ne da se ta­mo pos­tig­ne pro­fi­ta­bil­nost

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - DANIJELA JOZIĆ/VLM

Tvor­ni­ca du­ha­na Ro­vinj ( TDR) će kroz ne­ko­li­ko mje­se­ci za­po­če­ti s pro­da­jom ci­ga­re­ta u Bu­gar­skoj. Bit će to za TDR 16. po re­du tr­ži­šte na ko­jem pla­si­ra svo­je pro­izvo­de. Za­što baš Bu­gar­ska, pi­ta­li smo pred­sjed­ni­ka Upra­ve TDR-a Da­vo­ra To­ma­ško­vi­ća. „Za TDR ima mjes­ta upra­vo u Bu­gar­skoj jer se ra­di o tr­ži­štu ko­je ni­je po­sve sta­bil­no i još se uvi­jek hva­ta­ju po­zi­ci­je. Ri­ječ je o tr­ži­štu na ko­jem se pro­da 16 mi­li­jar­di ko­ma­da ci­ga­re­ta go­diš­nje ili dvos­tru­ko vi­še ne­go u Hr­vat­skoj“, re­kao nam je To­ma­ško­vić. Pre­ma do­sa­daš­njem is­kus­tvu ula­ska na stra­na tr­ži­šta, TDR-u je po­treb­no oko tri go­di­ne da u Bu­gar­skoj pos­tig­ne pro­fi­ta­bil­nost. Si­tu­aci­ja na bu­gar­skom tr­ži­štu du­han­skih pro­izvo­da se dras­tič­no mje­nja­la po­s­ljed­njih go­di­na. “Po­ka­za­lo se da su nes­prem­no uš­li u Europ­sku uni­ju jer su na tr­ži­šte uš­le mul­ti­na­ci­onal­ke i da­nas tr­žiš­ni udio Bul­gar­ta­ba­ca je sa­mo 33 pos­to, a pri­je 5 go­di­na bio je 95 pos­to“, po­jas­nio nam je To­ma­ško­vić. Proš­log je vi­ken­da ti­je­kom tra­di­ci­onal­nog go­diš­njeg dru­že­nja s no­vi­na­ri­ma, još jed­nom u Ro­vi­nju po­ru­če­no da TDR ne­će se­li­ti pro­izvod­nju iz Kan­fa­na­ra u ne­ku od ze­ma­lja Cef­te. To je bi­la jed­na od op­ci­ja s ob­zi­rom da će po ula­sku u EU, a iz­la­skom iz Cef­te kom­pa­ni­ja zbog no­vih ca­rin­skih op­te­re­će­nja ima­ti do­dat­nih 10 mi­li­ju­na eura tro­ška go­diš­nje. S ob­zi­rom da su pred­stav­ni­ci Vla­de za­po­če­li lo­bi­ra­nje u Bruxel­le­su ka­ko bi se sa­daš­nji hr­vat­ski pre­fe­ren­ci­ja­li ugra­di­li u ugo­vo­re o SSP-u ko­je Eu­rop­ska ko­mi­si­ja ima sa zem­lja­ma re­gi­je, bo­jaz­ni za do­ma­ću pre­hram­be­nu in­dus­tri­ju, pa on­da i TDR od no­vih ca­rin­skih op­te­re­će­nja od sr­p­nja 2013. go­di­ne ne bi tre­ba­lo bi­ti.

16 mi­li­jar­di ci­ga­re­ta pro­da se go­diš­nje u Bu­gar­skoj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.