Ban­dić kr­ši za­kon, ra­do­ve tre­ba za­us­ta­vi­ti

U skup­šti­ni tvr­de da je­di­no oni mo­gu od­lu­či­va­ti o pro­gra­mu gra­đe­nja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na­kon što su proš­log tjed­na za­po­če­li ra­do­vi na ob­no­vi Cvjet­nog tr­ga u Za­gre­bu, te na­kon što su pr­vi ba­ge­ri za­po­če­li ra­do­ve iz­grad­nje pot­hod­ni­ka i fon­ta­na is­pred Na­ci­onal­ne i sve­uči­liš­ne knjiž­ni­ce, zas­tup­ni­ci skup­šti­ne gra­da Za­gre­ba digli su se na no­ge. U pe­tak su odr­ža­li sjed­ni­cu pred­sjed­niš­tva na ko­joj je za­klju­če­no da za­gre­bač­ki gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić kr­ši za­kon.

Po nji­ho­vom miš­lje­nju Grad je pos­tu­pio su­prot­no od­lu­ci skup­šti­ne, ko­ja je u trav­nju aman­d­ma­ni­ma, ta dva pro­jek­ta iz­ba­ci­la iz Pro­gra­ma grad­nje, odr­ža­va­nja, i ure­đe­nja ko­mu­nal­ne in­fras­truk­tu­re za 2012. No­vi za­klju­čak skup­šti­ne je da je­di­no ona ima pra­vo do­no­si­ti od­lu­ke o pro­gra­mu grad­nje te je, suk­lad­no to­me, ra­do­ve po­treb­no što pri­je za­us­ta­vi­ti. Da­vor Ber­nar­dić, pred­sjed­nik Skup­šti­ne op­tu­žio je za­gre­bač­kog gra­do­na­čel­ni­ka Mi­la­na Ban­di­ća da 30 mi­li­ju­na ku­na, ko­li­ko ova dva pro­jek­ta sto­je, tro­ši mi­mo vo­lje gra­đa­na, te se u kriz­nim vre­me­ni­ma raz­ba­cu­je nov­cem.

Pred­stav­ni­ci grad­ske skup­šti­ne upu­ti­li su svo­je pri­tuž­be Mi­nis­tar­stvu upra­ve, Mi­nis­tar­stvu fi­nan­ci­ja te Mi­nis­tar­stvu gra­di­telj­stva. Mi­nis­tar­stvo upra­ve da­lo je svo­je miš­lje­nje te po­zva­lo gra­do­na­čel­ni­ka da po­štu­je od­lu­ke skup­šti­ne, no na to se Grad oglu­šio. Ber­nar­dić je sad po­zvao Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja da što pri­je pro­ve­de nad­zor nad tro­še­njem grad­skog nov­ca, ko­je bi, ka­ko pi­še Ve­čer­nji list, tre­bao za­po­če­ti u po­ne­dje­ljak. Če­ka se i od­lu­ka Mi­nis­tar­stva gra­di­telj­stva.

Iz gra­da se prav­da­ju da je ri­ječ o pre­ne­se­nim obve­za­ma iz 2011. za ko­je je no­vac osi­gu­ran la­ni.

PXL

Mi­lan Ban­dić tvr­di da je no­vac za pro­jek­te osi­gu­rao la­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.