Zdrav­lje ame­rič­ko­ga gos­po­dar­stva u ru­ka­ma po­druž­ni­ca u eu­ro­pi

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

U kri­zi ne­pres­ta­no slu­ša­mo o po­tre­bi kup­nje do­ma­će­ga i ulaganja u lo­kal­no. Vaš po­ziv ame­rič­kim tvrt­ka­ma da ula­žu u Euro­pu na­iz­gled je opre­čan to­me? Po­druž­ni­ce ame­rič­kih tvrt­ki u Eu­ro­pi ključ­ne su za du­go­roč­nu us­pješ­nost svo­jih ma­ti­ca i op­će zdrav­lje ame­rič­ko­ga gos­po­dar­stva. Kao “in­saj­de­ri”, ame­rič­ke tvrt­ke u bo­ljem su po­lo­ža­ju da u svo­ju ko­rist okre­nu kon­ku­rent­ne pred­nos­ti Eu­ro­pe, a tak­vih je mno­go. Pris­tup kva­li­fi­ci­ra­noj rad­noj sna­zi glav­na je od tih pred­nos­ti. Još je­dan raz­log za dje­lo­va­nje unu­tar Eu­ro­pe jest iz­bje­ga­va­nje tro­ško­va ve­za­nih uz uvoz­ne ta­ri­fe i ne­ca­rin­ske za­pre­ke. Po­druž­ni­ce ame­rič­kih tvrt­ki u ino­zem­s­tvu uglav­nom slu­že kao na­do­pu­na, a ne na­do­mjes­tak ak­tiv­nos­ti­ma u SAD-u. Pri­mje­ri­ce, iako mno­gi sma­tra­ju da stra­na ulaganja i pre­se­lje­nje pro­izvod­nje u ino­zem­s­tvo uni­šta­va­ju tr­go­vi­nu, od­nos­no sma­nju­ju ame­rič­ki iz­voz, is­ti­na je su­prot­na. Ame­rič­ke tvrt­ke u Eu­ro­pi pri­do­no­se tr­go­vi­ni, a ne nje­zi­nu uni­šte­nju. One su ri­jet­ko neo­vis­ne o ame­rič­kim ma­ti­ca­ma te pri­lič­no ovis­ne o dru­gim stva­ri­ma po­put ka­pi­tal­nih do­ba­ra, di­je­lo­va i sas­tav­ni­ca, po­seb­nih teh­no­lo­gi­ja, raz­no­li­kih us­lu­ga... Te se po­tre­be odra­ža­va­ju kao tr­go­va­nje unu­tar tvrt­ke, od­nos­no tr­go­va­nje ko­je se odvi­ja iz­me­đu tvrt­ke ma­ti­ce i nje­zi­nih iz­da­na­ka. Zna­tan dio tran­sa­tlant­sko­ga tr­go­va­nja jest ono unu­tar tvrt­ke ili tr­go­va­nje po­ve­za­nih stran­ki, tj. pre­ko­gra­nič­no tr­go­va­nje ko­je os­ta­je unu­tar tvrt­ke. Ot­pri­li­ke 30% ame­rič­kog iz­vo­za u EU u 2010. od­no­si­lo se na tr­go­va­nje po­ve­za­nih stran­ki. Što je ve­ća pro­da­ja europ­skih po­druž­ni­ca ame­rič­kih tvrt­ki, to je ve­ća po­traž­nja za do­bri­ma i us­lu­ga­ma nji­ho­vih ma­ti­ca, od­nos­no to je ve­ći ame­rič­ki iz­voz u Euro­pu. Tak­va di­na­mi­ka stva­ra iz­voz­nu po­traž­nju za SAD.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.