Kor­po­ra­ci­je ni­su rješenje ne­za­pos­le­nos­ti

Is­ti­če da se ne mo­že­mo os­lo­ni­ti na kor­po­ra­tiv­ni svi­jet da će sa­mo on stva­ra­ti no­va rad­na mjes­ta već tre­ba gra­di­ti ci­je­li inves­ti­cij­ski eko­sis­tem

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE & TRŽIŠTA -

Dok se u Hr­vat­skoj otva­ra­ju pr­vi in­ku­ba­to­ri i ak­ce­le­ra­to­ri za male teh­no­lo­ške po­du­zet­ni­ke, u SAD-u ni­ču pr­vi pos­lov­ni ak­ce­le­ra­to­ri us­mje­re­ni pre­ma kor­po­ra­ci­ja­ma iz­ja­vio je za Pos­lov­ni dnev­nik Car­los Edu­ar­do Es­pi­nal, inves­ti­cij­ski part­ner u Se­ed­cam­pu ko­ji je proš­li tje­dan bo­ra­vio u Za­gre­bu. Po­jaš­nja­va da je ri­ječ o ak­ce­le­ra­to­ri­ma ko­ji po­du­pi­ru male po­du­zet­ni­ke ko­ji ra­zvi­ja­ju rje­še­nja za po­tre­be kor­po­ra­ci­ja.

“To je idu­ći ko­rak u iz­grad­nji inves­ti­cij­skog eko­sis­te­ma i po­du­pi­ra­nju ma­log po­du­zet- niš­tva, jer da­nas je jas­no da se ne mo­že­mo os­lo­ni­ti na kor­po­ra­tiv­ni svi­jet da će sa­mo on stva­ra­ti no­va rad­na mjes­ta već je bit­no gra­di­ti ci­je­li eko­sus­tav”, is­ti­če Es­pi­nal.

Do­da­je da u Hr­vat­ska, kao i dru­ge zem­lje is­toč­ne Eu­ro­pe ima ve­li­ki kre­ativ­no-pos­lov­ni po­ten­ci­jal te da je Se­ed­camp već ulo­žio u dvi­je hr­vat­ske tvrt­ke Far­me­ron i GIS clo­ud i na­da­ju se no­vim ula­ga­nji­ma.

“Stva­ri se u Hr­vat­skoj po­la­ko idu na­bo­lje, ali bi se znat­no ubr­za­le ka­da bi se ula­ga­če u ma­lo po­du­zet­niš­tvo po­ti­ca­lo kroz ma­nje po­re­ze, jer bi to po- tak­nu­lo sve ti­po­ve ula­ga­če da po­tra­že pri­li­ke i da­lo bi ma­lom po­du­zet­niš­tvu ka­pi­tal ko­ji mu ne­dos­ta­je”, ka­že Es­pi­nal.

Na­vo­di da su ne­ki ele­men­ti inves­ti­cij­skog eko­sis­te­ma već pri­sut­ni u Hr­vat­skoj po­put pru­ža­te­lja us­lu­ga, pos­lov­nih an­đe­la i ko­ris­ni­ka sprem­nih poduprijeti ih. No, ne­dos­ta­ju ins­ti­tu­ci­onal­ni ula­ga­či, po­put ven­tu­re ca­pi­tal fon­do­va, za­tim podrška ve­li­kih kom­pa­ni­ja, part­ner­ska za­jed­ni­ca i kli­ma u ko­joj se to­le­ri­ra ne­us­pjeh. “U to­me će bi­ti iz­a­zo­va po­put ne­ga­tiv­nog utje­ca­ja Fa­ce­bo­oko­vog IPO-a”, za­klju­ču­je.

Pd

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.