Žon­gler­ski ho­bi pre­ras­tao u po­sao

Ma­rio Kne­že­vić u ju­go­is­toč­ni dio Eu­ro­pe do­veo efek­t­ni na­čin ogla­ša­va­nja ‘Ar­row spin­ning’

Poslovni Dnevnik - - MEDIJI & MARKETING - MAJDA ŽUJO

PFran­ši­za za JI Euro­pu

Sign spin­ning kam­pa­nje kli­jen­ti naj­češ­će tra­že po­vo­dom otvo­re­nja tr­go­vi­na, pro­mo­ci­ja i dru­gih do­ga­đa­nja, a re­ak­ci­je pro­laz­ni­ka su od­lič­ne, ka­že Kne­že­vić

ri­je de­se­tak go­di­na mla­di je ame­rič­ki po­du­zet­nik sa­svim slu­čaj­no osmis­lio je no­vi, za­bav­ni­ji na­čin ogla­ša­va­nja i na to­me za­ra­dio pra­vo bo­gat­stvo. Za­ra­đu­ju­ći dže­pa­rac no­se­ći rek­lam­ne plo­če po uli­ca­ma, na­pra­vio je pra­vi ulič­ni per­for­mans: po­čeo je nji­ma žon­gli­ra­ti pa se iz ho­bi­ja stvo­rio je­dan od naj­po­pu­lar­ni­jih obli­ka ge­ri­la mar­ke­tin­ga u Ame­ri­ci. Ri­ječ je o “Ar­row sign spin­nin­gu”, obli­ku ogla­šva­nja u ko­jem se paž­nja pro­laz­ni­ka priv­la­či iz­vo­đe­njem raz­nih akro­ba­ci­ja s plo­ča­ma u obli­ku stri­je­la na ko­ji­ma je rek­la­ma ne­kog ogla­ši­va­ča, a osmis­lio ga je Max Du­ro­vic. Ne­dav­no je tak­vo ogla­ša­va­nje pos­ta­lo pra­vi hit i u Hr­vat­skoj za­hva­lju­ju­ći Ma­ri­ju Kne­že­vi­ću ko­ji je kra­jem proš­le go­di­ne do­bio Aar­row Ads fran­ši­zu za ovaj dio Eu­ro­pe.

Na­kon što je na te­le­vi­zi­ji vi­dio re­por­ta­žu o neo­bič­nim “akro­ba­ti­ma” ko­ji na ve­li­kim kri­ža­nji­ma i uli­ca­ma gra­do­va vje­što vr­te dvo­me­tar­ske stri­je­le, Ma­rio Kne­že­vić od­lu­čio je da ta­kav oblik ogla­ša­va­nja že­li po­kre­nu­ti i u Hr­vat­skoj.

“Od­mah sam znao da je to po­sao za me­ne. Na­šao sam na in­ter­ne­tu nji­ho­vu web stra­ni­cu i pos­lao im ma­il u ko­jem sam na­pi­sao da sam iz Hr­vat­ske i da bih se vo­lio ti­me ba­vi­ti. Proš­lo je tek ne­ko­li­ko da­na i do­bio sam od­go­vor”, ka­že Kne­že­vić priz­na­ju­ći ka­ko je bio iz­ne­na­đen br­zom re­ak­ci­jom vlas­ni­ka Aar­row Ad­sa, Maxa Du­ro­vi­ca ko­ji je bio odu­šev­ljen ti­me što u Hr­vat­skoj pos­to­ji net­ko tko je za­in­te­re­si­ran za su­rad­nju, po­go­to­vo za­to što i sam ima ko­ri­je­ne u ovim kra­je­vi­ma. “U stu­de­nom smo do­bi­li fran­ši­zu ko­ja vri­je­di za ci­je­lu ju­go­is­toč­nu Euro­pu. Fran­ši­za sto­ji 25.000 do­la­ra, a pot­pi­sa­li smo je na 15 go­di­na. Za­nim­lji­vo je da su nam ne­ki već nu­di­li da im pro­da­mo fran­ši­zu ili da pos­ta­ne­mo pos­lov­ni part­ne­ri, no mi ne tra­ži­mo pos­lov­ne part­ne­re, ni­ti mo­že­mo ne­ko­me pre­ni­je­ti fran­ši­zu”, objaš­nja­va Kne­že­vić do­da­ju­ći ka­ko im je na­kon pre­uzi­ma­nja fran­ši­ze tre­ba­lo oko tri mje­se­ca da je pre­ve­du te us­kla­de ci­je­ne na tr­ži­štu. Pr­vi kli­jent hr­vat­skog Aar­row ti­ma bio je tr­go­vač­ki cen­tar City Cen­ter one ko­ji je od­mah pre­poz­nao atrak­tiv­nost pro­jek­ta. Us­li­je­di­le su kam­pa­nje za ve­li­ke kom­pa­ni­je po­put T-co­ma, Luf­t­han­se, Gre­en Gol­da i Teh­no mar­ke­ta, ali i ma­njih tvrt­ki, ka­fi­ća, res­to­ra­na...

U Aar­row Ads Hr­vat­ska za­pos­le­no je tro­je lju­di, a tre­nut­no ima­ju 25 stu­de­na­ta spin­ne­ra, dok je na obu­ci još njih 60-ak. Obu­ka je ne­izos­ta­van dio za­poš­lja­va­nja ko­ju sva­ki spin­ner mo­ra pro­ći ka­ko bi sav­la­dao sve pro­pi­sa­ne tri­ko­ve.

“Tre­nin­zi su tri pu­ta tjed­no, a spin­ne­ri u mje­sec da­na mo­ra­ju za­do­vo­lji­ti odre­đe­ni broj bo­do­va i na­uči­ti odre­đe­ni broj tri­ko­va”, objaš­nja­va Kne­že­vić do­da­ju­ći ka­ko pos­to­ji pre­ko 450 tri­ko­va ko­ji se iz­vo­de, a na po­je­din­cu je da na in­di­vi­du­alan na­čin pri­vu­če paž­nju na se­be. Ipak, pos­to­je do­la­ra sto­ji fran­ši­za, a ugo­vor se pot­pi­su­je na 15 go­di­na pro­pi­sa­na pra­vi­la ko­ja sva­ki spin­ner mo­ra sli­je­di­ti.

“Oba­ve­zan je kon­takt oči­ma i za­to na­ši spin­ne­ri ni­ka­da ne smi­ju no­si­ti sun­ča­ne na­oča­le, mo­ra­ju ani­mi­ra­ti lju­de, bi­ti na­smi­je­še­ni, ma­ha­ti lju­di­ma, iz­vo­di­ti tri­ko­ve i na kra­ju pre­ni­je­ti po­ru­ku ogla­ši­va­ča”, objaš­nja­va Kne­že­vić. Re­ak­ci­je lju­di su, ka­že, fan­tas­tič­ne.

Br­za re­ali­za­ci­ja

Po­čet­na sat­ni­ca spin­ne­ra je 33 ku­ne, a oni naj­bo­lji mo­gu za­ra­di­ti i do 100 ku­na po sa­tu. Sign spin­ning kam­pa­nje kli­jen­ti naj­češ­će tra­že po­vo­dom otvo­re­nja tr­go­vi­na, pro­mo­ci­ja, eve­na­ta i slič­no, a spin­ne­re se naj­češ­će mo­že vi­dje­ti ka­ko pa­ra­di­ra­ju po tr­go­vi­ma i uli­ca­ma te na kri­ža­nji­ma, od­nos­no ta­mo gdje je pro­tok lju­di naj­ve­ći.

“Pred­nost Aar­row adver­ti­sin­ga je ta što mo­že bi­ti bi­lo gdje i bi­lo ka­da, a kam­pa­nja se mo­že re­ali­zi­ra­ti u vr­lo krat­kom ro­ku”, ka­že Kne­že­vić.

Pd

Po­čet­na sat­ni­ca spin­ne­ra je 33 ku­ne, a oni naj­bo­lji mo­gu za­ra­di­ti i do 100 ku­na po sa­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.