Pr­va mi­li­jar­da ku­na iz no­vog pro­gra­ma ma­hom skup­lja od 3,5% Svo­ju po­lo­vi­cu kre­di­ta ban­ke da­ju uz 4,5 do 6,6% ka­ma­te

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - JA­DRAN­KA DOZAN

PZbog vi­si­ne mar­ža u ci­je­los­ti su eli­mi­ni­ra­ne tri po­nu­de ba­na­ka te­ške vi­še od 100 mi­li­ju­na ku­na, a dvi­je su do­bi­le tek 40% tra­že­ne kvo­te

rva mi­li­jar­da ku­na kre­di­ta iz Pro­gra­ma ra­zvo­ja gos­po­dar­stva tra­si­ra­na je na pr­voj auk­ci­ji kre­dit­nih kvo­ta Hr­vat­ske ban­ke za ob­no­vu i ra­zvoj na ko­joj je ban­ka­ma po­nu­di­la 500 mi­li­ju­na ku­na. Kli­jen­ti­ma osam ba­na­ka ko­je su ih iz­li­ci­ti­ra­le do­ni­jet će kre­di­te uz ka­ma­te u ras­po­nu od 3,16 do 4,21 pos­to. Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Slav­ko Li­nić ni­je baš za­do­vo­ljan ra­zi­nom ka­ma­ta. Na­da se, ka­že, da će “ban­ke shva­ti­ti da po­dje­la ri­zi­ka po­ne­kad no­si i vi­še ne­go ban­kar­ska mar­ža” i oče­ku­je da će ban­ke na idu­ćim auk­ci­ja­ma - a pr­va sli­je­di već idu­ći tje­dan - sni­zi­ti ka­mat­ne sto­pe na svoj dio sred­sta­va.

Dok Li­nić to oče­ku­je, pr­vi čo­vjek HBOR-a An­ton Ko­va­čev is­to to je iz­ra­zio kao “že­lju”. Tim pri­je što ne­ki pos­to­je­ći HBOR-ovi pro­gra­mi ima­ju da­nas i ni­že ka­ma­te od no­ve ina­či­ce tzv. mo­de­la A+ ko­ju je HNB po­dr­žao os­lo­ba­đa­njem lik­vid­nos­ti i sma­nje­njem re­gu­la­tor­nog tro­ška ba­na­ka.

Na­ve­de­ne ka­ma­te za kraj­nje ko­ris­ni­ke su, na­ime, pon­de­ri­ra­ni pro­sje­ci ci­je­ne po­lo­vi­ce kre­di­ta iz sred­sta­va HBOR-a i po­lo­vi­ce ko­ju osi­gu­ra­va­ju pos­lov­ne ban­ke. Ka­ma­ta na HBOR-ova sred­stva je 1,8 pos­to, dok će ban­ke svo­ju po­lo­vi­cu sli­je­dom pr­ve auk­ci­je pla­si­ra­ti uz ka­ma­te od 5,30 do 6,50 pos­to kod kun­skih, od­nos­no od 4,52 do 6,62 pos­to kod svog di­je­la kre­di­ta ve­za­nih uz euro. Po­vrh re­fe­rent­ne ka­ma­te po ko­joj se dr­ža­va fi­nan­ci­ra na rok od go­di­nu da­na (tre­nut­no je za te “tre­zor­ce” 3,4 pos­to), ban- ka­ma­ta je na HBOR-ovu po­lo

vi­cu u no­vim kre­di­ti­ma ke su po­nu­di­le mar­že od 1,9 do 3,1 pos­to za “čis­te ku­ne”, dok su za kre­di­te s va­lut­nom kla­uzu­lom po­vrh re­fe­rent­nog jed­no­go­diš­njeg Eu­ri­bo­ra (1,22 pos­to) li­ci­ti­ra­le mar­že u ras­po­nu 3,30 do 5,40 pos­to.

Sve su to za­pra­vo mar­že uz ko­je su po­nu­de ba­na­ka pot­pu­no ili dje­lo­mič­no pri­hva­će­ne, a ka­ko je u tim ok­vi­ri­ma bi­lo de­vet od ukup­no 12 po­nu­da, to zna­či da su kod tri mar­že bi­le ve­će. Ban­ka­ri će re­ći ka­ko naj­jef­ti­ni­ji kre­dit ko­ji će

pro­iza­ći iz 1. auk­ci­je vi­si­na po­nu­đe­nih mar­ža ovi­si o to­me kak­vu tvrt­ku ili pro­jekt ban­ke kane kre­di­ti­ra­ti kroz taj pro­gram, ali i o struk­tu­ri i/li ci­je­ni svo­jih iz­vo­ra.

Za­nim­lji­vo je pri­mi­je­ti­ti da je na po­čet­ku no­vog cik­lu­sa HBOR-ovih auk­ci­ja naj­ni­žu mar­žu za svo­je kun­ske kre­di­te, 1,9 pos­to, po­nu­di­la Za­gre­bač­ka ban­ka ko­ja se pri otva­ra­nju lanj­ske se­ri­je auk­ci­ja za mo­del A+ po­ka­za­la de­fan­ziv­ni­jom od glav­nih kon­ku­re­na- ta. Ovaj put PBZ je za kre­di­te u ku­na­ma išao s mar­žom iz­nad tri pos­to pa je do­bio sa­mo 38 od tra­že­nih 100 mi­li­ju­na ku­na. HBOR je za pr­vu auk­ci­ju za kun­ske kre­di­te ba­na­ka ukup­no na­mi­je­nio 100 mi­li­ju­na. Ka­ko je HPB po­nu­dio bo­lju mar­žu (2,3%), on je na kra­ju do­bio ko­li­ko je i tra­žio. Zbog vi­si­ne mar­ža, pak, pot­pu­no su eli­mi­ni­ra­ne po­nu­de ba­na­ka te­ške vi­še od 100 mi­li­ju­na ku­na.

S naj­ve­ćim ape­ti­ti­ma na auk­ci­ju su se pri­ja­vi­li Er­ste i Ra­if­fe­isen ban­ka. Nad­me­ta­le su se za po 150 mi­li­ju­na HBOR-ovih ku­na, no Er­ste je mar­žom od 4,9 pos­to na svo­ja sred­stva ve­za­na uz euro ci­je­lu tra­že­nu kvo­tu i is­ho­dio, dok je RBA zbog vi­še mar­že (5,4%) na kra­ju do­bio sa­mo 60 mi­li­ju­na. Iz pr­ve HBOR-ove auk­ci­je naj­jef­ti­ni­je bi kre­di­te - uz 3,16 pos­to ka­ma­te - tre­ba­le do­bi­ti tvrt­ke kli­jen­ti Ja­dran­ske ban­ke.

PXL

No­vi Vla­din pro­gram kre­dit­ne pot­po­re Za­ba je po­dr­ža­la ni­žim mar­ža­ma ne­go glav­ni kon­ku­ren­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.