Ostojić se pri­hva­tio i pos­la di­rek­to­ra HTZ-A

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Ra­ci­ona­li­za­ci­ja tro­ško­va tre­ba­la bi bi­ti jed­na od glav­nih za­da­ća di­rek­to­ra Hr­vat­ske tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce, no HTZ od is­te­ka man­da­ta Ni­ke Bu­li­ća već mje­se­ci­ma ne­ma di­rek­to­ra

Či­ni se da mi­nis­tar tu­riz­ma Veljko Ostojić ne pla­ni­ra ote­za­ti s re­za­njem tro­ško­va Hr­vat­ske tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce, a za to oči­to ima mjes­ta. Sa­mo na naj­mu ure­da u tri stra­na pred­stav­niš­tva HTZ-a, a tu spa­da­ju i dva naj­skup­lja ure­da u To­kiu i New Yor­ku, Ostojić će ušte­dje­ti naj­ma­nje 1,2 mi­li­ju­na ku­na, ko­ji­ma se pri­bra­ja­ju i dru­gi troškovi ure­da, po­put čiš­će­nja, te­le­fo­na, režija. U da­naš­njim vre­me­ni­ma vir­tu­al­ni ured po­ne­kad je i prak­tič­ni­ja va­ri­jan­ta, te se sto­ga mo­žda mo­gu oče­ki­va­ti slič­ne od­lu­ke za ne­ka dru­ga pred­stav­niš­tva. Na­vod­no je u pla­nu do­dat­no re­za­nje tro­šo­va na out­so­ur­cin­gu skla­di­šta ko­ja se sad unajm­lju­ju u de­vet pred­stav­ni­šta­va za oko po­la mi­li­ju­na ku­na, a slu­že uglav­nom za po­hra­nu ti­ska­nih pro­mo­tiv­nih ma­te­ri­ja­la, ka­ta­lo­ga. Ako mi­nis­tar oz­bilj­no mis­li, kao idu­ći ko­rak u pla­nu bi tre­ba­lo bi­ti i pos­tup­no sma­nji­va­nje pa­pir­na­tih ka­ta­lo­ga, kao i re­za­nje na bez­broj ma­lih stav­ki ko­je se za­jed­no bro­je u mi­li­ju­ni­ma ku­na. Ni­je to ne­ki kunst, a ne bi tre­ba­la bi­ti ni drama, zna­ju to broj­ni di­rek­to­ri u re­al­nom sek­to­ru ko­ji su na re­za­nje tro­ško­va bi­li pri­si­lje­ni dav­no pri­je ne­go će to na­pra­vi­ti HTZ, gdje kao da ne­ma kri­ze.

Me­đu­tim, iako je za po­hva­lu to u što se upus­tio Ostojić, ra­ci­ona­li­za­ci­ja tro­ško­va tre­ba­la bi bi­ti jed­na od glav­nih za­da­ća di­rek­to­ra. HTZ di­rek­to­ra ne­ma već mje­se­ci­ma, jer je zbog is­te­ka man­da­ta Ni­ko Bu­lić tek vr­ši­telj duž­nos­ti, a na­tje­čaj za di­rek­to­ra ni­ka­ko da osva­ne jer se Bu­li­ćev za­mje­nik još tra­ži. To­mis­lav An­tu­no­vić An­tu­no­vić Bran­ko Ro­glić Or­bi­co Vla­do Čo­vić Za­greb­mon­ta­ža Ivan Obad HOK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.