a Sin­di­kat u Kon­zu­mu ne po­pu­šta, ne da­ju pri­je­voz i na­gra­de

Upra­va Kon­zu­ma tra­ži da se ju­bi­lar­ne na­gra­de sma­nje na neo­po­re­zi­ve iz­no­se, a tro­šak pri­je­vo­za ogra­ni­či na naj­vi­še 700 ku­na mje­seč­no

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - DANIJELA JO ZIĆ/VLM danijela.jo­zic@pos­lov­ni.hr

Ni u šes­toj run­di pre­go­vo­ra ni­je pos­tig­nut do­go­vor u pre­go­vo­ri­ma ko­ji se veđ ne­ko­li­ko mje­se­ci vo­de iz­me­ču sin­di­ka­ta i Upra­ve Kon­zu­ma, naj­ve­đeg tr­go­vać­kog lan­ca u dr­ža­vi u vlas­niš­tvu kon­cer­na Agro­kor. Sas­ta­nak ko­ji je odr­žan u po­ne­dje­ljak ni­je do­nio ni­šta no­vo, a obje su stra­ne os­ta­le kod ra­ni­jih pre­go­va­rać­kih po­zi­ci­ja. Pre­go­vo­ri se nas­tav­lja­ju po­ćet­kom slje­de­đeg tjed­na. Iako su na ra­ni­jim sas­tan­ci­ma zah­tje­vi Upra­ve Kon­zu­ma bi­li da se sma­nje iz­no­si za ju­bi­lar­ne na­gra­de kao i za tro­ško­ve pri­je­vo­za, iz kon- cer­na Agro­kor nam je ju­ćer uoći sas­tan­ka po­ru­će­no dru­ga­ći­je. “Kom­pa­ni­je Agro­kor kon­cer­na ima­ju pot­pi­sa­ne ko­lek­tiv­ne ugo­vo­re sa sin­di­ka­ti­ma. Ugo­vo­re­na pra­va po ko­lek­tiv­nim ugo­vo­ri­ma ne­đe se sma­nji­va­ti”.

Dra­gi­ca Mi­še­ljiđ, pred­sjed­ni­ca Sin­di­ka­ta tr­go­vi­ne iz­ne­na­če­na je ovak­vim od­go­vo­rom. Ka­že nam, na­ime, da su i u po­ne­dje­ljak pred njih stav­lje­ni is­ti zah­tje­vi. “Mi ne­ma­mo man­dat od svog ćlans­tva, što je u slu­ća­ju Kon­zu­ma vi­še od 5500 lju­di, da mje­nja­mo nji­ho­va ma­te­ri­jal­na pra­va. Da bi to mo­gli mo­ra­mo pro­ves­ti gla­so­va­nje. Još uvi­jek ni­smo do­bi­li po­dat­ke o ko­li­kim bi se ušte­da­ma ra­di­lo. Že­li­mo vi­dje­ti broj­ke i on­da đe­mo za­uze­ti stav”, ka­že nam Mi­še­ljiđ. Upra­va Kon­zu­ma tra­ži da se ju­bi­lar­ne na­gra­de sma­nje na neo­po­re­zi­ve iz­no­se dok bi se tro­šak pri­je­vo­za ogra­ni­ćio na 700 ku­na. “Ne mo­že­mo ni­ka­ko

U AgRO­KO­RU OPO­VR­gA­VA­JU SMA­NJI­VA­NJe PLA­ćA Me­NA­džeRIMA I tVR­de dA Se RA­dI O KOReKcIJAma sti­mu­la­ci­ja

pri­hva­ti­ti bi­lo kak­vo sma­nji­va­nje pos­to­je­đih ma­te­ri­jal­nih pra­va jer se pla­đe u Kon­zu­mu ni­su po­ve­đa­va­le veđ pet go­di­na. Upra­vo smo to po­ku­ša­va­li na­dok­na­di­ti kroz po­ve­đa­va­nja dru­gih ma­te­ri­jal­nih pra­va. Rad­ni­ci su i ti­je­kom tri go­di­ne do­bi­va­li svo­ju na­gra­du iz di­vi­den­de ili po sto eura, no to je bi­lo kad je pro­da­ja bi­la ve­đa od pet pos­to od pla­na”, rek­la nam je Mi­še­ljiđ. Ona ka­že da Upra­va ni­je tra­ži­la sma­nji­va­nje pla­đa. No, stav je sin­di­ka­ta kra­jem proš­le go­di­ne bio da se tra­ži po­ve­đa­nje pla­đa i to od ba­rem 10 pos­to. Tak­vu je re­ak­ci­ju iz­a­zva­lo lanj­sko po­ve­đa­nje pla­đa za 10 pos­to u tr­go­vać­kom lan­cu Idea, u Sr­bi­ji, ći­ji je vlas­nik ta­ko­čer Agro­kor. “Shva­ti­li smo da je po­ve­đa­nje pla­đa u si­tu­aci­ji kad ma­lo­pro­da­ja bi­lje­ži ova­kav pad u Hr­vat­skoj ne­mo­gu­đa mi­si­ja”, rek­la nam je Dra­gi­ca Mi­še­ljiđ. Po­s­ljed­njih se tje­da­na mo­že ću­ti da je Ivi­ca To­do­riđ oz­bilj­no za­po­ćeo s re­za­njem tro­ško­va za­pos­le­ni­ka. Na­vod­no su u Agro­ko­ro­vim tvrt­ka­ma veđ kre­nu­li sa sma­nje­njem pla­đa sred­njem me­nadž­men­tu za pet pos­to, dok su vi­so­ko­po­zi­ci­oni­ra­ni­ma pri­ma­nja sma­nje­na za 15 pos­to. U mi­ro­vi­nu se od­mah ša­lju svi oni dje­lat­ni­ci ko­ji su za to stek­li uvje­te, doz­na­je­mo iz vi­še iz­vo­ra. To, me­ču­tim, de­man­ti­ra­ju u Agro­ko­ru te po­jaš­nja­va­ju da ne­ma go­vo­ra o ne­kom zna­ćaj­ni­jem obi­mu veđ se ra­di o odre­če­nim korekcijama sti­mu­la­ci­ja i to pr­vens­tve­no za dje­lat­ni­ke Upra­ve sa­mog kon­cer­na, što bi u od­no­su na nji­hov uku­pan broj bi­lo ni­ti 0,5 pos­to. Pre­ma po­s­ljed­njim dos­tup­nim po­da­ci­ma za kon­cern, oni­ma iz 2010., ukup­ni tro­šak za rad­ni­ke iz­no­si vi­še od 2,7 mi­li­jar­di ku­na (pla­đe i do­pri­no­si). Kad je u pi­ta­nju Kon­zum, tro­šak osob­lja je ti­je­kom 2011. bio 974 mi­li­ju­na ku­na. Pro­sjeć­na ne­to pla­đa u Kon­zu­mu je, pre­ma po­da­ci­ma Fi­ne, la­ni iz­no­si­la 3946 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.