Sa­na­der je re­kao da BMW tre­ba le­ga­li­zi­ra­ti kao i onaj iz 2004.

Ivan Jar­njak da­nas će u sud­ni­cu do­ni­je­ti svo­je ori­gi­nal­ne blo­ko­ve

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - IVA­NA JA­KE­LIĆ/VL

ČDan­ku Kon­ča­ru vra­ćen je no­vac s ra­ču­na stran­ke, jer je on sta­jao iza do­na­ci­je Slav­ka Tin­to­ra

ovjek ko­ji je vo­lio pi­sa­ti. I ći­je pi­sa­nje te­ško kom­pro­mi­ti­ra i Ivu Sa­na­de­ra i HDZ. Za­klju­ćak je to ko­ji se na­met­nuo na­kon ju­će­raš­njeg svje­do­će­nja Iva­na Jar­nja­ka, biv­šeg glav­nog taj­ni­ka HDZ-a, na nas­tav­ku su­če­nja op­tu­že­ni­ma u slu­ća­ju Fi­mi me­dia.

Sva­ku stvar ko­ju je re­kao, po­go­to­vu ako se od­no­si­la na is­pla­te nov­ca, Jar­njak je pot­kri­je­pio bi­lje­ška­ma.

Ori­gi­na­li bi­lje­ža­ka su po­hra­nje­ni kod nje­go­va od­vjet­ni­ka, a na zah­tjev obra­ne Ive Sa­na­de­ra, do­ni­jet đe ih da­nas, ka­da đe nas­ta­vi­ti sa svje­do­će­njem. U sva­koj od tih bi­lje­ški Jar­njak je na­pi­sao da­tum, o će­mu se ra­di­lo, kod ko­ga je sas­ta­nak bio odr­žan, tko mu je na­zo­ćio te što je bio sadržaj sas­tan­ka. Me­mo­ar­ska bi­lje­ška o Slav­ku Tin­to­ru, te­ško kom­pro­mi­ti­ra Rat­ka Ma­će­ka, sa­da jed­nog od op­tu­že­ni­ka u Fi­mi me­di­ji. U njoj Jar­njak, što je po­no­vio i u svom is­ka­zu, na­vo­di ka­ko ga je 28. svib­nja 2008. na­zva­la Vin­ka Ce­tin­ski te rek­la da je ucje­nju­je Slav­ko Tin­tor. “Rek­la je da ju je tra­žio i do­bio dva mi­li­ju­na eura. Ka­zao joj je da je to za HDZ, pri će­mu se po­zi­vao na Ma­će­ka. O sve­mu sam oba­vi­jes­tio Sa­na­de­ra, ko­ji je os­no­vao rad­nu gru­pu da to is­tra­ži”, re­kao je Jar­njak. Sa­na­der je us­t­vr­dio ka­ko se taj no­vac mo­ra vra­ti­ti, i to Dan­ku Kon­ća­ru, ko­ji je sta­jao iza do­na­ci­je. Nje­mu je, tvr­di Jar­njak, vra­đe­no s ra­ću­na stran­ke. Želj­ku Mos­te­ćak, za­mje­ni­cu rav­na­te­lja USKOK-a, za­ni­ma­lo je što Jar­njak zna o kup­nji stra­nać­kog BMW-a. “Za taj BMW sam doz­nao ka­da sam je­dan dan do­šao na po­sao i vi­dio no­vi­ne. U stran­ci je nas­ta­la pa­ni­ka jer nit­ko o to­me ni- šta ni­je znao. Ba­ri­šiđ je re­kao da je BMW kup­ljen i da je Sa­na­der re­kao da ga tre­ba le­ga­li­zi­ra­ti kao i onaj iz 2004.

Ni­je mo­gao bi­ti kup­ljen do­na­ci­ja­ma ni pre­ko ne­kog po­du­ze­đa, pa je od­lu­će­no da se otvo­ri ra­ćun za nje­ga i pla­te sva da­va­nja i porezi. Na kon­cu je Sa­na­der od­lu­ćio da se pro­izvo­ča­ću vra­ti i taj BMW i onaj iz 2004., a zbog pa­da vri­jed­nos­ti HDZ je BMW-u još mo­rao pla­ti­ti 84.000 eura”, ka­zao je Jar­njak.

PIXSELL

Biv­ši taj­nik HDZ pi­sao je op­šir­ne bi­lje­ške, pa je sut­ki­nja za­klju­či­la da bi to mo­gli bi­ti me­mo­ari

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.