Ban­dić: Po­štu­je­mo za­kon, Cvjet­ni i fon­ta­ne idu da­lje

Re­vi­zi­ja pro­ra­čun­skih sred­sta­va le­gi­ti­man je po­sao, gra­do­na­čel­ni­kov je komen­tar na in­s­pek­ci­ju Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja. Naj­av­lje­na je i no­va run­da pre­go­vo­ra sa sin­di­ka­ti­ma, ne us­pi­ju li, sli­je­di uki­da­nje ko­lek­tiv­nog ugo­vo­ra

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - JO­SI­PA BAN/VLM

Nas­tav­lja­ju se ob­no­va Cvjet­nog tr­ga i iz­grad­nja pot­hod­ni­ka i fon­ta­na is­pred Na­ci­onal­ne i sve­ući­li­šte knjiž­ni­ce. Ka­ko je na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re u po­ne­dje­ljak re­kao gra­do­na­ćel­nik Za­gre­ba Mi­lan Ban­diđ, “ra­di­mo i za­vr­ša­va­mo taj po­sao. Grad po­štu­je pro­ce­du­ru i za­kon, sve os­ta­lo su spe­ku­la­ci­je u ko­ji­ma ne že­lim su­dje­lo­va­ti”.

Nas­tav­lja­ju se i pre­go­vo­ri sa sin­di­ka­ti­ma o sma­nji­va­nju os­ta­lih ma­te­ri­jal­nih pra­va svi­ma ovis­ni­ma o grad­skom bu­dže­tu. In­s­pek­ci­ja Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja, na­kon pri­ja­ve zas­tup­ni­ka Grad­ske skup­šti­ne zbog spor­nih ra­do­va, po­će­la je svoj nad­zor. Je­di­ni komen­tar gra­do­na­ćel­ni­ka Ban­di­đa na tu te­mu bio je, me­ču­tim, da je re­vi­zi­ja pro­ra­ćun­skih sred­sta­va Gra­da le­gi­ti­man po­sao.

Slav­ko Ko­jiđ, pro­ćel­nik grad­sko­ga ure­da za fi­nan­ci­je, go­vo­rio je o nas­tav­ku pre­go­vo­ra sa sin­di­ka­ti­ma. Ako ti pre­go­vo­ri pro­pad­nu, re­kao je, do­đi đe do uki­da­nja ko­lek­tiv­nog ugo­vo­ra, na­kon će­ga iz­ra­ćun os­no­vi­ce pla­đa pre­la­zi u ru­ke gra­do­na­ćel­ni­ka.

Ka­ko je naj­a­vio, 28. lip­nja sli­je­di tre­đi sas­ta­nak sa sin­di- ka­ti­ma u pro­ce­su mi­re­nja pri Prav­nom fa­kul­te­tu u Za­gre­bu. “Oće­ku­je­mo da se sin­di­ka­ti pri­bli­že na­šem pri­jed­lo­gu”, is­tak­nuo je Ko­jiđ.

U šest kru­go­va raz­go­vo­ra grad­skih vlas­ti sa sin­di­ka­ti­ma ni­je se us­pio pos­ti­đi do­go­vor. Pr­vi pri­jed­log Gra­da bio je da se os­nov­na ma­te­ri­jal­na pra­va, od­nos­no pla­đe, sma­nje pet pos­to. S ob­zi­rom na to da sin­di­ka­ti na to ni­su pris­ta­li, Grad je dao dru­gi pri­jed­log, pre­ma ko­jem se pla­đe ne bi di­ra­le, veđ bi se os­ta­la ma­te­ri­jal­na pra­va, po­put re­gre­sa, bo­žiđ­ni­ca i ju­bi­lar­nih na­gra­da, sma­nji­la do ra­zi­ne neo­po­re­zi­vo­ga di­je­la od 2900 ku­na. Na taj na­ćin ušte­dje­lo bi se 60 mi­li­ju­na ku­na.

Zbog lo­šeg pu­nje­na pro­ra­ću­na, ko­je je u pr­vom kvar­ta­lu ove go­di­ne ma­nje za 240 mi­li­ju­na ku­na od pla­ni­ra­nog, od­nos­no 15 pos­to, i gra­do­na­ćel­nik Ban­diđ od­lu­ćio je se­bi i svo­joj za­mje­ni­ci sma­nji­ti pla­đu.

U pri­jed­lo­gu ko­ji je upu­tio na dnevni red da­naš­nje Skup­šti­ne sto­ji da se os­no­vi­ca za obra­ćun pla­đe od sr­p­nja do pro­sin­ca ove go­di­ne sma­nji pet pos­to, na 3.925,78 ku­na bru­to.

PXL

Ban­dić od­lu­čio je i se­bi sre­za­ti pla­ću

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.