Ta­li­ja­ne nam mo­žda na­do­mjes­te Ni­jem­ci

Ta­li­jan­ske re­zer­va­ci­je za Hr­vat­sku pa­le i do 40 pos­to, nje­mač­ko tr­ži­šte po­ja­ča­lo bu­king za Ja­dran

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARIJA CRNJAK

IU ino­zem­s­tvo će pu­to­va­ti 33 umjes­to 39 mi­li­ju­na Ta­li­ja­na, što je na­šem tu­riz­mu pri­jet­nja, ali i iz­a­zov, sma­tra mi­nis­tar Veljko Ostojić

ako je u pr­vih pet mje­se­ci tu­ris­tić­ki pro­met bio de­se­tak pos­to bo­lji ne­go la­ni, ci­je­la tu­ris­tić­ka go­di­na vje­ro­jat­no ne­đe bi­ti znat­no bo­lja s ob­zi­rom na ak­tu­al­no sta­nje re­zer­va­ci­ja i eko­nom­sku sli­ku Eu­ro­pe.

Na sa­mo zbog kri­ze, ne­go i zbog ra­zor­nih po­tre­sa, pri­tom se naj­vi­še ne­ugod­nih vi­jes­ti mo­ze oće­ki­va­ti iz Ita­li­je, a mo­že­mo se na­da­ti da đe ta­li­jan­ski mi­nus even­tu­al­no po­kri­ti Ni­jem­ci, ko­ji sla­bi­je osje­đa­ju kri­zu, is­tak­nuo je mi­nis­tar tu­riz­ma Veljko Os­to­jiđ na sjed­ni­ci Tu­ris­tić­kog vi­je­đa odr­ža­noj u po­ne­dje­ljak.

“Ne­ka is­tra­ži­va­nja po­ka­zu­ju da đe ove go­di­ne u ino­zem­s­tvo pu­to­va­ti tek 33 umjes­to do­sa­daš­njih 39 mi­li­ju­na Ta­li­ja­na, što bi se mo­glo po­ka­za­ti kao pri­jet­nja za naš tu- ri­zam, ali i kao iz­a­zov ko­ji bi­smo mo­gli is­ko­ris­ti­ti u vlas­tu­itu ko­rist. S Ita­li­jom smo do­bro pro­met­no po­ve­za­ni, na­še su ci­je­ne Ta­li­ja­ni­ma pri­hvat­lji­ve, na­dam se da đe nji­ho­vi tu­ris­ti to zna­ti pre­poz­na­ti”, ka­zao je mi­nis­tar Os­to­jiđ.

TUI do­vo­di no­ve gos­te

A prog­no­ze ta­li­jan­skih or­ga­ni­za­to­ra pu­to­va­nja ove go­di­ne su na gra­ni­ci ka­tas­tro­fe. Ka­ko se sma­tra da đe Ta­li­ja­ne je­dan dan mo­ra ove go­di­ne sta­ja­ti 15 pos­to vi­še ne­go la­ni, re­zer­va­ci­je za Hr­vat­sku kre­nu­le su vr­lo lo­še, ne­ki bi­lje­že ćak 40 pos­to ma­nje re­zer­va­ci­ja ne­go la­ni, što je po­raz­no ćak i kad se uz­me u ob­zir zna­ćaj last mi­nu­te re­zer­va­ci­ja u in­di­vi­du­al­nim aran­žma­ni­ma, ko­je Ta­li­ja­ni vo­le.

Sto­ga se pu­no oće­ku­je od nje­mać­ko­ga tr­ži­šta, ko­je je po­ja­ća­lo bu­king za Ja­dran. Iz TUI-ja do­la­ze in­for­ma­ci­je da se vi­še od 30 pos­to ak­tu­al­nog bu­kin­ga od­no­si na no­ve gos­te, od­nos­no one ko­ji u Hr­vat­sko ni­su bi­li u po­s­ljed­njih šest go­di­na.

Sma­tra se da je to po­s­lje­di­ca lanj­ske pro­mo­tiv­ne ak­ci­je TUI In­si­de. U pr­vih pet mje- se­ci zna­tan po­rast bi­lje­že Ni­zo­zem­ci, a ćak 50 pos­to vi­še do­la­za­ka ove go­di­ne re­ali­zi­ra­li su gos­ti iz Poljske, ko­ja je, ka­ko je po­ka­za­la ana­li­za Ins­ti­tu­ta za tu­ri­zam, jed­no od naj­per­s­pek­tiv­ni­jih tr­ži­šta.

Zrač­ni op­ti­mi­zam

Ho­te­li­je­ri ne oće­ku­ju bo­lji re­zul­tat ne­go la­ni, po­go­to­vo kad su po­sri­je­di fi­nan­cij­ski po­ka­za­te­lji.

I ako se po­ve­đa broj no­đe­nja i do­la­za­ka, os­ta­je ći­nje­ni­ca da su u ovoj go­di­ni ras­li ulaz­ni troškovi, ener­gen­ti, ali i PDV. Kris­ti­an Šus­tar, pred­sjed­nik Udru­ge pos­lo­da­va­ca u ho­te­li­jer­stvu, do­dat­no je za­bri­nut ći­nje­ni­com da se Za­greb sve vi­še pre­tva­ra u ljetnu des­ti­na­ci­ju, od­nos­no pro­met se pre­li­je­va iz zim­skih u ljet­ne mje­se­ce, što za za­gre­bać­ke ho­te­le ni­je do­bra vi­jest jer zna­ći da pa­da kon­gres­ni dio, ko­ji do­no­si ve­đi pri­hod.

Naj­vi­še op­ti­miz­ma ju­ćer je po­ka­zao Sređ­ko Ši­mu­no­viđ, pred­sjed­nik Upra­ve Cro­atia Air­li­ne­sa: u pr­va će­ti­ri mje­se­ca bi­lje­že rast pri­ho­da od pro­da­je ćak 19% u od­no­su na la­ni, a pre­dvi­ča­ju go­diš­nji rast od osam pos­to.

PXL

U pet mje­se­ci tu­ris­tič­ki je pro­met

bio 10-ak pos­to bo­lji ne­go la­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.