Pe­cik ser­vi­rao na plad­nju vlas­ni­ka Vip­ne­ta

Mek­sič­ki Ame­ri­ca Mo­vil po­t­vr­dio kup­nju 21 pos­to di­oni­ca Te­le­ko­ma Aus­tria za 883 mi­li­ju­na eura

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA - TA­MA­RA DE­PO­LO DAR­KO BIČAK

Na­kon vi­še­mje­seč­nih spe­ku­la­ci­ja da mek­sič­ki te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ski div Ame­ri­ca Mo­vil, u vlas­niš­tvu naj­bo­ga­ti­jeg čo­vje­ka na svi­je­tu Car­lo­sa Sli­ma He­lua, ula­zi u Te­le­kom Aus­tria ( TA), a ti­me i u hr­vat­ski Vip­net, ta je vi­jest ko­nač­no do­bi­la i služ­be­nu po­t­vr­du.

Za­ra­da pre­pro­da­va­ča

Tvrt­ka mek­sič­kog mi­li­jar­de­ra Car­lo­sa Sli­ma pre­uzi­ma­njem udje­la od Ron­nyja Pe­ci­ka pos­ta­la dru­gi naj­ve­ći di­oni­čar

Kra­jem proš­log tjed­na iz Ame­ri­ca Mo­vi­la je pri­op­će­no da je s tvrt­kom aus­trij­skog po­du­zet­ni­ka Ron­nyja Pe­ci­ka sklo­pio ugo­vor u kup­nji Pe­ci­ko­vih 21 pos­to udje­la u naj­ve­ćem aus­trij­skom te­le­kom ope­ra­te­ru. Pre­ma ano­nim­nom iz­vo­ru agen­ci­je Reuters, Ame­ri­ca Mo­vil će pla­ti­ti 9,5 eura po di­oni­ci, što će ga sta­ja­ti ukup­no 883 mi­li­ju­na eura za udio u aus­trij­skom ope­ra­te­ru.

Mek­sič­ki kon­cern je pri­je pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra, ko­jim od­mah ku­pu­je pet pos­to, a os­ta­tak do kra­ja go­di­ne, u TA dr­žao 1,7 pos­to di­oni­ca. No Slim je već pri­je pre­ko obi­telj­ske tvrt­ke Im­mo­bi­li­aria Car­so ku­pio još 3,14 pos­to udje­la. Pre­ko do­go­vo­ra s Pe­ci­kom Slim je u ne­ko­li­ko tje­da­na sti­gao do po­zi­ci­je dru­go­ga naj­ve­ćeg di­oni­ča­ra s 25,8 pos­to udje­la u naj­ve­ćem aus­trij­skom ope­ra­te­ru s raz­gra­na­tom mre­žom u Is­toč­noj Eu­ro­pi, uklju­ču­ju­ći i Vip­net.

Aus­tri­jan­ci ino­zem­nog inves­ti­to­ra do­če­ku­ju obje­ruč­ke, a u pri­log to­me go­vo­ri i to da ta­moš­nja Vla­da nas­to­ji što vi­še sma­nji­ti svo­je udje­le u tvrt­ka­ma, a spo­mi­nje se i mo­guć­nost uki­da­nja dr­žav­nog hol­din­ga ÖIAG pre­ko ko­jeg dr­ža­va uprav­lja svo­jim vlas­nič­kim udje­li­ma.

Slim je na­vod­no po­t­vr­dio ka­ko će sje­di­šte TA os­ta­ti u Aus­tri­ji te da će se iz Be­ča uprav­lja­ti Te­le­ko­mo­vim tvrt­ka­ma u Is­toč­noj Eu­ro­pi. Pred­sjed­nik Upra­ve TA Han­nes Amet­sre­iter re­kao je ka­ko se “ra­du­je su­rad­nji s jed­nim od naj­us­pješ­ni­jih svjet­skih te­le­ko­ma”. No vje­ro­jat­no su ipak naj­sret­ni­ji Ron­ny Pe­cik i nje­gov fi­nan­cij­ski part­ner, egi­pat­ski mi­li­jar­der Na­gu­ib Sawi­ris ko­ji su pa­ke­te di­oni­ca TA na­vod­no ku­po­va­li po pro­sječ­noj ci­je­ni od 8,5 eura, a ako ih Car­lo­su Sli­mu bu­du pro­da­li za 9,5 eura, os­tva­ri­li bi do­bit ve­ću od 100 mi­li­ju­na eura.

Kon­tro­verz­ni Pe­cik proš­le je je­se­ni za­po­čeo “pri­pre­mu te­re­na” za ovu ve­li­ku tran­sak­ci­ju, ko­ja bi mo­gla za­pe­ča­ti­ti i pot­pu­nu pri­va­ti­za­ci­ju TA – za­jed­no s fi­nan­cij­skim part­ne­rom, egi­pat­skim mi­li­jar­de- rom Na­gu­ibom Sawi­ri­som. Oni su pos­tup­no po­ku­po­va­li ne­ko­li­ko pa­ke­ta di­oni­ca od ins­ti­tu­ci­onal­nih ula­ga­ča i do­gu­ra­li do 21 pos­to. Aus­trij­ski me­di­ji tvr­de da se ot­po­čet­ka zna­lo, iako je Pe­cik sam to de­man­ti­rao, da ove di­oni­ce ku­pu­je ka- ko bi ih pre­pro­dao una­pri­jed poz­na­tom kup­cu jer ovaj biv­ši inves­ti­cij­ski ban­kar već iza se­be ima ne­ko­li­ko tak­vih us­pješ­nih pos­lo­va.

Na­ga­đa­lo se da je ri­ječ o bje­lo­ru­skom Vim­pel­co­mu ko­jem je na če­lu Bo­ris Nem­šić, biv­ši čel­nik Te­le­ko­ma Aus­tri­ja, no iz Bje­lo­ru­si­je su to ubr­zo de­man­ti­ra­li.

Dr­žav­ni udio

Ula­zak mek­sič­kog mi­li­jar­de­ra u TA sta­vio je u di­le­mu i aus­trij­sku ko­ali­cij­sku vla­du ko­ja mo­ra od­lu­či­ti što sa svo­jim ve­ćin­skim pa­ke­tom od 28 pos­to di­oni­ca u Te­le­ko­mu Aus­tria. Ana­li­ti­ča­ri se sla­žu u pro­cje­ni da dr­ža­va svoj udio sred­njo­roč­no ne­će pro­da­va­ti, no da je ula­zak Sli­ma po­zi­ti­van i sto­ga jer obe­ća­va rast ci­je­ne di­oni­ce, od če­ga će pro­fi­ti­ra­ti svi – pro­ra­čun, ma­li di­oni­ča­ri, a po­s­lje­dič­no i Beč­ka bur­za.

Ame­ri­ca Mo­vil do kra­ja lip­nja na­mje­ra­va da­ti po­nu­du i za pre­uzi­ma­nje 20 pos­to ni­zo­zem­skog te­le­ko­ma KPN-a, u ko­jem dr­ži 7,3 pos­to. Ina­če, Car­los Slim će za kup­nju pa­ke­ta ve­ćeg od 25 pos­to tre­ba­ti do­zvo­lu aus­trij­skog mi­nis­tar­stva gos­po­dar­stva, no aus­trij­ski me­di­ji na­vo­de da je to tek for­mal­nost.

EPA

Car­los Slim He­lu naj­bo­ga­ti­ji je čo­vjek na svi­je­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.