Hypo pro­da­je va­lja­oni­cu TLM-A Mar­ku Pej­či­no­skom

Eu­ris već ot­kup­lju­je oko 40 pos­to ukup­ne pro­izvod­nje li­mo­va i tra­ka od Ši­ben­ča­na

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA - JO­SI­PA BAN/VLM

Hypo ban­ka, vlas­nik ši­ben­ske Tvor­ni­ce va­lja­nih pro­izvo­da TLM-a, od­lu­či­la se na pro­da­ju te tvor­ni­ce beč­koj tvrt­ki Eu­ris, ko­ja se ba­vi kup­njom i pro­da­jom alu­mi­ni­ja. Do 25. lip­nja tvrt­ka Eu­ris tre­ba­la bi dos­ta­vi­ti svo­ju po­nu­du Hypo ban­ci, pi­še Slo­bod­na Dal­ma­ci­ja.

Na­ime, pri­je ma­nje od tje­dan da­na švi­car­ski kon­cern Mon­ta­na Tech Com­po­nents odus­tao je od kup­nje te tvor­ni­ce. “Ka­ko smo još la­ni, ka­da je Hypo ogla­sio da pro­da­je Va­lja­oni­cu, dos­ta­vi­li svo­ju po­nu­du, a uz to iz­van­red­no poz­na­je­mo ukup­ne teh­nič­ko-teh­no­lo­ške, ka­drov­ske, a po­go­to­vo tr­žiš­ne po­ten­ci­ja­le tvor­ni­ce u Ši­be­ni­ku, ne­ma ni­kak­vih raz­lo­ga da i pri­je to­ga ro­ka ban­ka na svo­jem sto­lu ne bu­de ima­la na­šu po­nu­du”, re­kao je Marko Pej­či­no­ski, vlas­nik Eu­ri­sa u raz­go­vo­ru za Slo­bod­nu Dal­ma­ci­ju.

Pej­či­no­ski, ko­ji ot­kup­lju­je 40-ak pos­to ukup­ne pro­izvod­nje li­mo­va i tra­ka od Ši­ben­ča­na, naj­av­lju­je i da će in­zis­ti­ra­ti da se ku­po­pro­da­ja oba­vi u što kra­ćem ro­ku, toč­ni­je u tri do če­ti­ri tjed­na, ka­ko bi se što br­že mo­glo pris­tu­pi­ti sta­bi­li­za­ci­ji tvrt­ke.

Is­ti­če ka­ko se TLM mo­ra hit­no res­truk­tu­ri­ra­ti, osi­gu­ra­ti “miks pro­izvod­nju” ko­ja pro- la­zi na tr­ži­štu i va­lja­oni­ci osi­gu­ra­ti pro­fit. “S broj­nim tvrt­ka­ma u svi­je­tu ima­mo du­go­go­diš­nje ugo­vo­re. Poz­na­je­mo tr­ži­šte u du­šu, zna­mo što pro­la­zi, a što ne pro­la­zi, na če­mu se mo­že, a na če­mu ne mo­že za­ra­di­ti. Kup­njom va­lja­oni­ce do­bi­va­mo pri­li­ku da je pri­la­go­di­mo zah­tje­vi­ma tr­ži­šta, ima­mo kup­ce, a u tak­vim uvje­ti­ma ni­je te­ško osi­gu­ra­ti no­vac za no­ve investicije jer ne­ma ri­zi­ka da se ne­će is­pla­ti­ti. To je raz­log što ću bez stra­ha i pre­ve­li­kog ok­li­je­va­nja kre­nu­ti u mo­der­ni­za­ci­ju tvor­ni­ce, pro­ši­re­nje pro­izvod­nje i uvo­đe­nje no­vih pro­izvo­da”, iz­ja­vio je Pej­či­no­ski.

PXL

Pej­či­nov­ski najv­lju­je mo­der­ni­za­ci­ju TLM-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.