Op­ći­na Lo­vas po­vuk­la vi­še od pet mi­li­ju­na eura

Mala op­ći­na u Vu­ko­var­sko-sri­jem­skoj žu­pa­ni­ji do­bro ži­vi od nov­ca EU

Poslovni Dnevnik - - EU FONDOVI - KSE­NI­JA KALE

OOp­ći­na Lo­vas je svo­jim pro­jek­ti­ma iz fon­do­va EU do sa­da po­vuk­la vi­še od 2,5 mi­li­ju­na eura, a pri­bliž­no is­ti iz­nos su po­vuk­li gos­po­dar­stve­ni­ci i po­ljo­pri­vred­ni­ci

pći­na Lo­vas u Vu­ko­var­sko-sri­jem­skoj žu­pa­ni­ji do sa­da je bi­lo vr­lo us­pješ­na u priv­la­če­nju ne­po­vrat­nog nov­ca iz fon­do­va Eu­rop­ske uni­je. Sa­ma op­ći­na do­bi­la je vi­še od 2,5 mi­li­ju­na eura, a uz­me li se u ob­zir i da su gos­po­dar­stve­ni­ci iz Lo­va­sa sa svo­jim pro­jek­ti­ma us­pje­li po­vu­ći ot­pri­li­ke još to­li­ko, taj iz­nos pre­ma­šu­je pet mi­li­ju­na eura.

Go­vo­re­ći o pro­jek­ti­ma su­fi­nan­ci­ra­ni­ma iz EU, na­čel­nik Lo­va­sa Stje­pan Mi­las os­vr­nuo se na po­s­ljed­nji ve­li­ki pro­jekt iz­grad­nje re­gi­onal­nog cen­tra ko­ji je nje­go­va op­ći­na za­vr­ši­la po­čet­kom lip­nja. Su­fi­nan­ci­ran je iz pret­pris­tup­nog pro­gra­ma Eu­rop­ske uni­je IPA IIIC.

Taj pro­jekt ukup­no je vri­je­dan 543.229 eura, po­naj­pri­je je na­mi­je­njen po­du­zet­ni­ci­ma a Uni­ja ga je su­fi­nan­ci­ra­la sa 407.421 euro. Nji­me se že­li po­tak­nu­ti pos­lo­va­nje za pro­mo­vi­ra­nje gos­po­dar­ske ak­tiv­nos­ti te op­ći­ne.

“Zgra­da u pos­lov­noj zo­ni Lo­vas pos­lu­žit će kao vr­sta in­ku­ba­to­ra za bu­du­će ula­ga­če i investicije u ovoj pos­lov­noj zo­ni. Sa­ma zgra­da sa­dr­ži šest ure­da oprem­lje­nih sa svom in­for­ma­tič­kom opre­mom i pri­ključ­ci­ma te mul­ti­me­di­jal­nom dvo­ra­nom sa se­dam­de­se­tak sje­da­ćih mjes­ta, a bit će is­ko­ri­šte­na za obu­ke i edu­ka­ci­je po­du­zet­ni­ka, prezentacije i pred­stav­lja­nje pro­je­ka­ta”, ka­že Mi­las.

Na­po­mi­nje da naj­vi­še te­ško­ća u pri­pre­mi i pro­ved­bi pro­je­ka­ta pred­stav­lja no­vac s ob­zi­rom na to da je pro­ra­čun Lo­va­sa ma­li, a iz­no­si sve­ga tri mi­li­ju­na ku­na. Pro­blem pred­stav­lja, is­ti­če Mi­las, ka­da za ne­ki pro­jekt op­ći­na mo­ra iz­dvo­ji­ti fi­nan­ci­ra­nje i od 500.000 ku­na.

Vo­di­telj pro­jek­ta Mla­den Mar­ke­šić pri­sje­ća se da su iz­grad­nji re­gi­onal­nog cen­tra u Lo­va­su pret­ho­di­la tri pro- jek­ta fi­nan­ci­ra­na iz fon­do­va EU. Pr­vi me­đu nji­ma bi­la je iz­grad­nja pos­lov­ne zo­ne Lo­vas ko­ja je u pot­pu­nos­ti bi­la fi­nan­ci­ra­na nov­cem iz pret­pris­tup­nog pro­gra­ma CARDS.

U sklo­pu to­ga pro­jek­ta iz­gra­đe­na je pos­lov­na zona i kom­plet­na in­fras­truk­tu­ra, za ko­ju je Lo­vas ne­po­vrat­no do­bio 1,5 mi­li­jun eura. Stje­pan Mi­las na­čel­nik op­ći­ne Lo­vas

“Op­ći­na Lo­vas uglav­nom je us­mje­re­na na po­ljo­pri­vre­du. Sto­ga smo na­kon to­ga i kre­nu­li u po­ljo­pri­vred­ni pro­jekt fi­nan­ci­ran iz pro­gra­ma CARDS 2004., pod na­zi­vom AGRODEV. Taj je pro­jekt pro­ve­den u su­rad­nji s ta­li­jan­skim part­ne­ri­ma ra­di raz­mje­ne teh­no­lo­gi­ja u po­ljo­pri­vred­noj pro­izvod­nji te raz­mje­ne zna­nja i pro­izvod­nih me­to­da. Vri­je­dan je oko 60.000 eura a Eu­rop­ska uni­je ga je su­fi­nan­ci­ra­la s oko 85 pos­to, tvr­di Mar­ke­šić.

Na­kon to­ga pro­jek­ta se u Lo­va­su po­če­lo oz­bilj­ni­je pro­fi­li­ra­ti vi­nar­stvo i vi­no­gra­dar­stvo. Vi­no­gra­da­ri su uz pro­izvod­nju po­če­li otva­ra­ti i ku­ša­oni­ce vi­na pa je Lo­vas ra­zvio još je­dan no­vi pro­jekt, WI­NE-DEV u su­rad­nji s is­tim part­ne­ri­ma iz Ita­li­je. Pro­jekt je fi­nan­ci­ran iz pro­gra­ma PHARE 2006., vri­je­dan je 160.000 eura a EU ga je ta­ko­đer su­fi­nan­ci­rao sa 85 pos­to, na­po­mi­nje vo­di­telj pro­jek­ta.

PIXSELL

Stje­pan Mi­las, na­čel­nik op­ći­ne Lo­vas vr­lo us­pješ­ne u pov­la­če­nju nov­ca iz fon­do­va EU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.