Nje­mač­ki sin­di­kal­ci bo­re se pro­tiv cje­lod­nev­ne dos­tup­nos­ti

Teh­no­lo­gi­ja je do­ve­la do pro­du­lje­nja rad­no­ga vre­me­na na ci­je­li dan

Poslovni Dnevnik - - LEADERSHIP / LJUDI / EDUKACIJA -

Ima li u eri pa­met­nih mo­bi­te­la i mu­nje­vi­te ko­mu­ni­ka­ci­je slo­bod­no vri­je­me upos­le­ni­ka uop­će ikak­vu šan­su? Nje­mač­ki po­li­ti­ča­ri i sin­di­ka­lis­ti sma­tra­ju da je slo­bod­no vri­je­me ne­do­dir­lji­vo i da rad­nik ne mo­ra uvi­jek bi­ti dos­tu­pan.

Još do­ne­dav­no je dje­lat­nik ne­ke tvrt­ke na­kon za­vr­šet­ka rad­nog vre­me­na u pra­vi­lu (ako je to htio) za svog pos­lo­dav­ca bio ne­dos­tu­pan. Ako ni­je bio pri kuć­nom te­le­fo­nu ili ako je jed­nos­tav­no od­lu­čio ne jav­lja­ti se, pro­ble­mi s rad­nog mjes­ta su u vri­je­me od­mo­ra bi­li mi­lja­ma uda­lje­ni. No naj­kas­ni­je od pro­ši­re­nja mo­bi­te­la i na ši­re slo­je­ve “rad­nič­ke kla­se”, za­pos­le­ni­ci ži­ve pod pri­ti­skom vječ­ne dos­tup­nos­ti. Dos­tup­nost iz­van rad­nog vre­me­na u naj­ve­ćem bro­ju slu­ča­je­va ni­je re­gu­li­ra­na, ta­ko da pri­sil­na “de­žur­stva” ni­su pla­će­na a sve vi­še upos­le­ni­ka ih pre­šut­no tr­pi i do­živ­lja­va kao dio su­vre­me­nog rad­nog od­no­sa.

Ne­kim nje­mač­kim stran­ka­ma i sin­di­ka­ti­ma se ovaj naj­no­vi­ji per­fid­ni udar na slo­bod­no vri­je­me upos­le­ni­ka ni­ma­lo ne svi­đa. Za­to su So­ci­jal­de­mo­krat­ska stran­ka Nje­mač­ke (SPD), stran­ka Ze­le­nih kao i pred­stav­ni­ci Nje­mač­kog sa­ve­za sin­di­ka­ta (DGB) po­kre­nu­li ini­ci­ja­ti­vu ko­jom bi se za­kon­ski re­gu­li­ra­la “de­žur­stva” iz­van rad­nog vre­me­na i an­ga­žman “od ku­će”. “Ja od Sa­vez­ne vla­de zah­ti­je­vam no­ve za­kon­ske odred­be u ve­zi s psi­hič­kim op­te­re­će­njem rad­ni­ka”, re­kao je pred­sjed­nik Mic­ha­el Som­mer u raz­go­vo­ru za dnev­nik “Bild” ko­ji je no­vu odred­bu opi­sao kao ne­ku vr­stu mje­re pro­tiv stre­sa.

Pot­pred­sjed­ni­ca SPD-a Ma­nu­ela Sc­hwe­sig otiš­la je da­lje od Som­me­ra te je za­tra­ži­la ja­če uklju­či­va­nje sin­di­kal­nih po­druž­ni­ca u re­gu­la­ci­ju čim­be­ni­ka dos­tup­nos­ti iz­van rad­nog vre­me­na. “Ni­ti je­dan šef od svo­jih na­mje­šte­ni­ka ne smi­je oče­ki­va­ti dos­tup­nost 24 sa­ta dnev­no. No, mno­gi pos­lo­dav­ci tra­že upra­vo tak­vo po­na­ša­nje od svo­jih po­dre­đe­nih”, ka­že Sc­hwe­sig.

Be­ate Mül­ler-Gem­me­ke, ko­ja je u stran­ci Ze­le­nih za­du­že­na za so­ci­jal­na pi­ta­nja, tra­ži uvo­đe­nje ne­ke vr­ste “mo­bi­tel-ko­dek­sa” ko­jim bi una­pri­jed bi­la re­gu­li­ra­na pos­lov­na upo­tre­ba mo­bil­ne ko­mu­ni­ka­ci­je na­kon za­vr­šet­ka rad­nog vre­me­na. “Rad­ni i pri­vat­ni ži­vot se zbog smar­tp­ho­nea, elek­tron­ske po­šte i vje­či­te dos­tup­nos­ti sve vi­še sta­pa­ju. To je ne­do­pus­ti­vo”, sma­tra Mül­ler-Gem­me­ke.

Pos­lo­dav­ci su tu na­rav­no dru­ga­či­jeg miš­lje­nja. Ma­rio Oho­ven, pred­sjed­nik Sa­vez­ne udru­ge sred­nje ve­li­kih po­du­zet­ni­ka od­ba­cio je zah­tje­ve za no­vim za­ko­ni­ma i pe­jo­ra­tiv­no do­dao ka­ko dr­ža­vi ne tre­ba ne­ka no­va po­zi­ci­ja “po­vje­re­ni­ka za mo­bi­te­le”.

Pd

Po­čet­no odu­šev­lje­nje teh­no­lo­gi­jom br­zo pre­la­zi u frus­tra­ci­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.