G20 bi mo­gao pri­tis­nu­ti euro­zo­nu da Grč­koj osi­gu­ra pa­ket spa­ša­va­nja Čel­ni­ci G20 u Mek­si­ku opet tra­že na­čin ka­ko ri­je­ši­ti svjet­sku kri­zu

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - TIN BAŠIĆ

ČNe­sa­gle­di­ve po­s­lje­di­ce

Su­si­lo Bam­bang Yud­hoyo­no po­ru­čio je ka­ko se na­da da će ko­le­ge iz Eu­ro­pe pos­ti­ći do­go­vor i pro­ves­ti mje­re za rje­ša­va­nje kri­ze

el­ni lju­di 20 naj­ja­čih svjet­skih ze­ma­lja sas­ta­ju se u gra­du Los Ca­bo­su u Mek­si­ku gdje će po­ku­ša­ti do­go­vo­ri­ti mo­de­le rje­ša­va­nja kri­ze u Eu­ro­pi s ob­zi­rom na to da pos­to­ji mo­guć­nost da se ta kri­za pre­li­je na glo­bal­na gos­po­dar­stva. Ovo­ga pu­ta, pi­še Wall Stre­et Jo­ur­nal, ulo­zi su za G20 znat­no vi­ši jer se bo­ga­te čla­ni­ce i one u ra­zvo­ju ra­zi­la­ze u sta­vo­vi­ma.

To se oči­to­va­lo i u svo­je­vr­s­nom upo­zo­re­nju ko­je su da­li čel­ni­ci br­zo­ras­tu­ćih eko­no­mi­ja. Pred­sjed­nik naj­ve­će ju­go­is­toč­ne azij­ske eko­no­mi­je – In­do­ne­zi­je – Su­si­lo Bam­bang Yud­hoyo­no po­ru­čio je ka­ko se na­da da će “ko­le­ge iz Eu­ro­pe na ovaj ili onaj na­čin pos­ti­ći do­go­vor na te­me­lju ko­jeg će pro­ves­ti ri­go­roz­ne mje­re za rje­ša­va­nje kri­ze”. “Od­sus­tvo tak­vih me­to­da imat će ne­sa­gle­di­ve po­s­lje­di­ce za svih nas”, ka­zao je Yud­hoyo­no. Čel­ni­ci dr­ža­va G20, ko­ji pred­stav­lja­ju dvi­je tre­ći­ne svjet­ske

Ma­rio Mon­ti po­pu­la­ci­je i 85 pos­to svjet­sko­ga gos­po­dar­stva, raz­go­va­rat će o broj­nim mje­ra­ma ka­ko bi se osi­gu­rao svjet­ski opo­ra­vak. Pod tim mje­ra­ma sma­tra­ju se na­či­ni sma­nje­nja de­fi­ci­ta za ne­ke zem­lje, ali i do­dat­ni pa­ke­ti po­mo­ći, ako bu­de po­treb­no.

Ta­li­jan­ski pre­mi­jer Ma­rio Mon­ti pri­li­kom do­la­ska u Los Ca­bos po­ru­čio je ka­ko će rast bi­ti vr­lo važ­na te­ma sas­tan­ka.

“Mis­lim da se pri­bli­ža­va­mo za­jed­nič­kom sta­ja­li­štu”, ka­zao je Mon­ti. U fo­ku­su li­de­ra je, na­rav­no, Grč­ka i pi­ta­nje ho- će li po­bjed­ni­ci iz­bo­ra us­pje­ti for­mi­ra­ti vla­du.

Uvod u no­vi sas­ta­nak

Ako se to do­go­di, čla­ni­ce G20 mo­gle bi pri­tis­nu­ti duž­nos­ni­ke euro­zo­ne da se Grč­koj osi­gu­ra pa­ket spa­ša­va­nja ka­ko bi ta dr­ža­va do­bi­la do­dat­no­ga ma­ne­var­skog pros­to­ra.

Pri­mje­ri­ce, mo­gle bi za­tra­ži­ti da odre­đe­ni ci­lje­vi pro­ra­čun­skog de­fi­ci­ta Grč­ke bu­du sni­že­ni. Sas­ta­nak na vr­hu G20 je, pi­še WSJ, no­vi test svjet­skih li­de­ra i nji­ho­ve ko­or­di­na­ci­je uprav­lja­nja kri­zom. Kri­za 2008. i 2009. re­zul­ti­ra­la je ti­me što su ve­li­ke eko­no­mi­je spa­ša­va­le rast pa­ke­ti­ma po­mo­ći i agre­siv­nim kre­sa­njem ka­mat­nih sto­pa. Sa­da ima­ju ma­lo ma­ne­var­skog pros­to­ra da spri­je­če ši­re­nje kri­ze.

Una­toč oče­ki­va­nji­ma čel­ni­ci europ­skih ze­ma­lja ne na­da­ju se da će na ovom sas­tan­ku na vr­hu do­ni­je­ti za­ključ­ke ko­ji će ri­je­ši­ti kri­zu, po­go­to­vo što su ne­dav­no za­vr­ši­li iz­bo­ri u Fran­cu­skoj i Grč­koj. Na­da­ju se da će raz­go­vo­ri bi­ti uvod u ključ­ni sas­ta­nak europ­skih li­de­ra za dva tjed­na.

EPA

Čel­ni­ci europ­skih ze­ma­lja ne na­da­ju se da će na ovom sum­mi­tu do­ni­je­ti za­ključ­ke ko­ji će ri­je­ši­ti kri­zu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.