Zmaj­lo­vić ro­man­si­ra, a Ka­ra­mar­ko pe­gla CV

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Svo­jom dje­ti­njas­tom bi­ogra­fi­jom no­vi nas je mi­nis­tar za­šti­te oko­li­ša na­smi­jao, dok nas je biv­ši mi­nis­tar po­li­ci­je kri­vo­tvo­re­njem po­da­ta­ka o svom stu­di­ra­nju za­pre­pas­tio

Ipri­je ne­go što je po­čeo obav­lja­ti no­vi po­sao, no­vi mi­nis­tar za­šti­te oko­li­ša i pri­ro­de Mi­ha­el Zmaj­lo­vić, do­ju­če­raš­nji gra­do­na­čel­nik Jas­tre­bar­skog, za­ba­vio je na­ci­ju svo­jom bi­ogra­fi­jom objav­lje­noj na služ­be­nim stra­ni­ca­ma Vla­de RH. Sva­šta se u toj škol­skoj za­dać­ni­ci na­bro­ja­lo: o to­me da je “ro­đe­ni Ja­ska­nac” (ro­đen je u Za­gre­bu), o ocje­na­ma u os­nov­noj ško­li, o na­me­ta­nju no­voj sre­di­ni kad je kre­nuo u za­gre­bač­ku gim­na­zi­ju, “u ko­ju go­to­vo ni­ka­da ni­je za­kas­nio iako je sva­ki dan pu­to­vao vi­še od sat vre­me­na, za raz­li­ku od uče­ni­ka ko­ji su sta­no­va­li bli­zu škole i re­dov­no kas­ni­li”. Ci­je­li tekst pi­san je u tre­ćem li­cu, iako je oči­to da ga je pi­sao Zmaj­lo­vić osob­no. No, već smo na­vik­nu­li da is­tak­nu­ti hr­vat­ski mu­že­vi, po­put To­mis­la­va Mer­če­pa, go­vo­re o se­bi u tre­ćem li­cu. Ili je mo­žda Zmaj­lo­vić unaj­mio pro­fe­si­onal­no­ga bi­ogra­fa, ko­jem je u pe­ro ka­zi­vao po­tan­kos­ti o svom do­sa­daš­njem ži­vo­tu? Bi­lo bi do­volj­no da je na­pi­sao tri re­da os­nov­nih in­for­ma­ci­ja o se­bi, i do­dao ka­ko je Fi­nan­ci­al Ti­mes nje­go­vu Ja­sku pro­gla­sio jed­nim od naj­per­s­pek­tiv­ni­jih europ­skih ma­lih gra­do­va, što je u trak­ta­tu os­ta­lo sa­kri­ve­no.

Sa­da mo­že­mo bi­ti okrut­ni, no Zmaj­lo­vić ni­je (ba­rem ko­li­ko zna­mo) u svom is­cr­p­nom urat­ku ni­šta bit­no iz­mis­lio. Je­dan dru­gi mi­nis­tar, do­du­še ne za­šti­te oko­li­ša ne­go unu­tar­njih pos­lo­va, i ne sa­daš­nji ne­go biv­ši, mi­je­njao je po­dat­ke iz bi­ogra­fi­je tak­vom la­ko­ćom kao da iz­no­va is­pu­nja­va ti­ket u kla­di­oni­ci. To­mis­lav Ka­ra­mar­ko u svo­joj bi­ogra­fi­ji ski­nu­toj s web stra­ni­ca MUP-a u lip­nju proš­le go­di­ne pi­še da je na za­gre­bač­kom sve­uči­li­štu di­plo­mi­rao po­vi­jest 1989. go­di­ne (u 30. go­di­ni ži­vo­ta), dok je na is­toj web stra­ni­ci po­čet­kom 2010. pi­sa­lo da je di­plo­mi­rao 1985., što je oči­to net­ko ot­krio i na­tje­rao ga da na­pi­še is­ti­nu. Šte­ta što ta­da ni­je is­pra­vio i dru­ge ne­toč­nos­ti, pri­mje­ri­ce, da je u pri­vat­nom sek­to­ru bio od 2002. do 2004., iako je pos­lov­ne udje­le u svo­jim tvrt­ka­ma pre­ba­cio na tre­ću oso­bu tek 2006. Ni­ti jed­na ver­zi­ja ne ot­kri­va što je da­naš­nji šef HDZ-a ra­dio iz­me­đu 1989. i 1991., ka­da pos­ta­je šef ka­bi­ne­ta pre­mi­je­ra Jo­si­pa Ma­no­li­ća.

Naj­bo­lje bi bi­lo da Ka­ra­mar­ko iz bi­ogra­fi­je iz­ba­ci go­di­ne, što je već po­čeo ra­di­ti na Wi­ki­pe­di­ji, Ta­mo pi­še da je di­plo­mi­rao, ali ne na­vo­di se ka­da. Sa­da bi va­lja­lo ure­di­ti i Wi­ki­pe­di­ji­ne stra­ni­ce na dru­gim je­zi­ci­ma, jer na ukra­jin­skoj pi­še da je di­plo­mi­rao 1989., dok se na nje­mač­koj i da­lje spo­mi­nje 1985. Te­ško je ažu­ri­ra­ti bi­ogra­fi­ju ko­ja se ta­ko čes­to mi­je­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.