Dvi­je tre­ći­ne bro­do­va pod ta­li­jan­skom zas­ta­vom mla­đe je od de­set go­di­na, a GO­TO­VO PO­LO­VI­CA IMA MA­NJE OD PET GO­DI­NA

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

vi kon­tej­ner­ski ter­mi­nal u lu­ci Sa­vo­na-Va­do (za­pad­no od Ge­no­ve) ko­ji će 2016. ima­ti ka­pa­ci­tet 800.000 dva­de­set­stop­nih kon­tej­ne­ra, oba­lu du­gu 700 me­ta­ra uz du­bi­nu mo­ra od 20 me­ta­ra. On­dje će ra­di­ti 400, a kas­ni­je i 600 oso­ba.

U pro­jekt vri­je­dan 400 mi­li­ju­na eura AP Mol­ler Gro­up pre­ko svo­je je­di­ni­ce ‘APM ter­mi­nals’ ula­že 150 mi­li­ju­na eura. U ne­po­sred­noj bli­zi­ni u Ge­no­vi (Ca­la­ta Gi­ovan­ni Bet­to- lo) gra­di se no­vi kon­tej­ner­ski ter­mi­nal ka­pa­ci­te­ta 550.000 dva­de­set­stop­nih kon­tej­ne­ra, u pro­met bi mo­gao bi­ti pu­šten 2014. go­di­ne. I lu­ka Ra­ven­na u Ja­dra­nu oče­ku­je investicije vri­jed­ne 130 mi­li­ju­na eura, što će u ko­nač­ni­ci zna­či­ti go­diš­nji ka­pa­ci­tet kon­tej­ner­sko­ga ter­mi­na­la od 650.000 kon­tej­ne­ra.

Ina­če, naj­ve­ći ta­li­jan­ski kon­tej­ner­ski ter­mi­nal po pro­me­tu je Gi­oia Ta­uro na ju­gu Ita­li­je (Ca­la­bria) u Ti­ren­skom mo­ru. Proš­le je go­di­ne os­tva­rio pro­met oko 2,3 mi­li­ju­na kon­tej­ne­ra.

Sli­je­de Ge­no­va na sje­ve­ru Ita­li­je u Li­gur­skom mo­ru s pro­me­tom od 1,8 mi­li­ju­na kon­tej­ne­ra, za­tim La Spe­zia ju­go­is­toč­no od Ge­no­ve (1,3 mi­li­ju­na kon­tej­ne­ra), Li­vor­no juž­no od La Spe­zie, (638.000 kon­tej­ne­ra), Ca­gli­ari na Sar­di­ni­ji (613.000), Ta­ran­to u Jon­skom mo­ru (604.000), Na­po­li u Ti­ren­skom mo­ru (527.000) i tek pr­va ta­li­jan­ska lu­ka u Ja­dran­skom mo­ru - Ve­ne­ci­ja (458.000).

Od os­ta­lih ta­li­jan­skih kon­tej­ner­skih lu­ka u Ja­dran­skom mo­ru tre­ba iz­dvo­ji­ti i Trst (393.000) te Ra­ven­nu (215.000).

Ge­no­va la­ni u plu­su

Upra­vo su ta­li­jan­ske ja­dran­ske lu­ke za­bi­lje­ži­le naj­ve­ći po­rast kon­tej­ner­sko­ga pro­me­ta u proš­loj go­di­nu u od­no­su na 2010., i to Trst go­to­vo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.