Iz Vla­di­na vr­ča vo­da već cu­ri

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Ako na­ru­či­telj pos­ta­vi kao do­dat­ni uvjet da po­nu­di­telj tre­ba po­nu­di­ti sve bren­do­ve, ka­ko bi na to gle­da­li u Dr­žav­noj ko­mi­si­ji za kon­tro­lu jav­ne na­ba­ve? A što bi re­kao AZTN?

Po­s­ljed­nja naj­a­va Vla­de u kon­tek­s­tu jav­ne na­ba­ve vo­de za pi­će u boci po­ru­ka je ko­ja ima sim­bo­lič­ki zna­čaj. Mo­že­mo se slo­ži­ti s te­zom da dr­ža­va sve do­bav­lja­če tre­ba jed­na­ko tre­ti­ra­ti, ali ka­ko će to pos­ti­ći suk­lad­no pra­vi­li­ma Za­ko­na o jav­noj na­ba­vi, ni­je jas­no. Ako bi na­ru­či­telj, u ovom slu­ča­ju Ured za sre­diš­nju jav­nu na­ba­vu, pos­ta­vio kao do­dat­ni uvjet da po­nu­di­telj tre­ba po­nu­di­ti sve bren­do­ve, pi­ta­nje je ka­ko bi na to gle­da­li u Dr­žav­noj ko­mi­si­ji za kon­tro­lu pos­tu­pa­ka jav­ne na­ba­ve. A što bi re­kao AZTN? Kod jav­ne na­ba­ve jed­no od na­če­la je tr­žiš­na utak­mi­ca. Pos­tav­lja­nje po­seb­nog uvje­ta mo­glo bi dovesti do stva­ra­nja za­jed­ni­ce po­nu­di­te­lja ka­ko bi is­pu­ni­li ključ­ni ele­ment po­nu­de, kao što je zas­tup­lje­nost ve­li­ka bro­ja mar­ki. S dru­ge stra­ne, u za­ko­nu o jav­noj na­ba­vi to­ga ne­ma, on poz­na­je sa­mo dva kri­te­ri­ja: naj­ni­žu ci­je­nu i eko­nom­ski naj­po­volj­ni­ju po­nu­du. Ka­ko će se u Vla­di pi­ti sve vo­de, doz­nat će­mo, či­ni se, usko­ro. Ured za sre­diš­nju jav­nu na­ba­vu pro­veo je la­ni pos­tu­pak te sklo­pio ok­vir­ni spo­ra­zum za vo­du te­žak 2,2 mil. ku­na. Bi­le su tri po­nu­de, po­sao je pro­ci­je­njen na če­ti­ri mi­li­ju­na ku­na, a po­bi­je­dio je Agro­ko­rov Žit­njak. Vla­din ured za op­će pos­lo­ve sklo­pio je sa Žit­nja­kom ugo­vor za ugos­ti­telj­stvo Vla­de i Sa­bo­ra na iz­nos od 67 ti­su­ća ku­na. Taj ok­vir­ni spo­ra­zum mo­že se ra­ski­nu­ti, a šu­ška se da ta­ko ho­će Vla­da, ko­ja mo­gu­ći ra­skid ni­je ni de­man­ti­ra­la. Ok­vir­ni spo­ra­zum ima obve­zu­ju­ću sna­gu tek od ove go­di­ne, a no­vi za­kon pro­pi­su­je za ta­kav vid na­ba­ve rok do dvi­je go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.