Di­oki je od da­nas si­gur­nos­ni pro­blem, rad­ni­ci

Spa­ša­va­nje pre­ko ba­na­ka i vje­rov­ni­ka

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ni spa­ša­va­nje pre­ko ba­na­ka i dr­žav­nih vje­rov­ni­ka, ni no­vi ula­gač ni­su se po­ka­za­li rje­še­nji­ma za pe­tro­ke­mij­sku in­dus­tri­ju Di­oki, priz­na­li su ju­čer u Ban­skim dvo­ri­ma.

“Vla­da je kao ma­njin­ski vje­rov­nik u Di­oki­ju nas­to­ja­la oku­pi­ti sve vje­rov­ni­ke i pre­tvo­ri­ti sva po­tra­ži­va­nja u vlas­nič­ke udje­le. No, na ža­lost, taj po­ku­šaj ni­je us­pio, a i tra­že­nje stra­te­ških part­ne­ra ko­ji bi sa svje­žim ka­pi­ta­lom uš­li u Di­oki i po­kre­nu­li pro­izvod­nju ko­či nji­ho­va za­bri­nu­tost zbog pri­kri­ve­nih ri­zi­ka u Di­oki­ju”, iz­ja- vi­la je za­mje­ni­ca mi­nis­tra gos­po­dar­stva Ta­ma­ra Obra­do­vić Ma­zal na­kon sas­ta­na­ka s pred­stav­ni­ci­ma rad­ni­ka Di­oki­ja ko­ji su ju­čer pro­s­vje­do­va­li is­pred zgra­de Vla­de.

“Ne­ki raz­go­vo­ri još se vo­de, a re­zul­ta­ti tih raz­go­vo­ra, od­nos­no even­tu­al­nu pro­mje­nu nji­ho­vih sta­vo­va, mo­že­mo oče­ki­va­ti u na­do­la­ze­ćim da­ni­ma”, do­da­la je za­mje­ni­ca mi­nis­tra gos­po­dar­stva, pod­sje­ća­ju­ći ka­ko je Di­oki, pre­ma po­s­ljed­njim po­da­ci­ma, op­te­re­ćen s gu­bi­ci­ma na ra­zi­ni 1,6 mi­li­jar­di ku­na, a po­ten­ci­jal­ni kup­ci stra­hu­ju od do­dat-

ne iz­lo­že­nos­ti Di­oki­ja ko­ja go­lim okom ni­je vid­lji­va. Bu­du­ći da sva­ki nas­ta­vak pro­izvod­nje, pre­ma nje­zi­nim ri­je­či­ma, u star­tu tra­ži i 30 mi­li­ju­na eura, ra­zum­ljiv joj je za­zor od mo­gu­ćih do­dat­nih op­te­re­će­nja.

O ste­ča­ju kao lo­gič­nom dalj­njem ko­ra­ku u rje­ša­va­nju slu­ča­ja Di­oki otvo­re­no se još ne go­vo­ri. No, pi­ta­nje za­os­ta­lih pla­ća i ot­prem­ni­na za rad­ni­ke po­ku­šat će se, ka­ko je rek­la T. Obra­do­vić Ma­zal, ri­je­ši­ti pro­cje­nom ope­ra­tiv­no­ga di­je­la imo­vi­ne, ko­ji je neo­p­te­re­ćen i za ko­ji bi mo­glo bi­ti in­te­re­sa za kup­nju. Pro­da­jom te imo­vi­ne, kao što je već bio slu­čaj s ko­lo­si­je­kom na za­gre­bač­kom pos­tro­je­nju, osi­gu­ra­la bi se sred­stva za is­pla­tu obve­za pre­ma rad­ni­ci­ma.

Ne­za­do­volj­ni is­ho­dom raz­go­vo­ra u Vla­di, rad­ni­ci naj­av­lju­ju da će već da­nas na­pus­ti­ti po­go­ne ko­je mje­se­ci­ma ču­va­ju. Do­đe li do to­ga, T. Obra­do­vić Ma­zal ka­že da će zbog si­gur­nos­ti to pre­ras­ti u kriz­nu si­tu­aci­ju, što zna­či i da dr­ža­va mo­ra u su­rad­nji s lo­kal­nom za­jed­ni­com osi­gu­ra­ti te po­go­ne ka­ko ne bi doš­lo do cu­re­nja i is­pa­ra­va­nja op­sa­nih ke­mi­ka­li­ja.

PXL

Pro­s­vjed­ni­ci na pu­tu pre­ma zgra­di Vla­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.