Od­go­vor ol­gi­ce spe­vec

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

AZTN po­žu­ru­je Mi­nis­tar­stvo Ho­će li rje­še­nja za ri­ječ­ki i tro­gir­ski šk­ver bi­ti na dnev­nom re­du da­naš­nje sjed­ni­ce Vla­de, bit će poz­na­to tek uoči sa­me sjed­ni­ce, ka­da se sas­ta­je uži ka­bi­net. Iz re­sor­nih mi­nis­tar­sta­va još ne že­le iz­no­si­ti ni­kak­ve in­for­ma­ci­je ni­ti služ­be­no go­vo­ri­ti o no­vim mo­de­li­ma res­truk­tu­ri­ra­nja. Iz to­ga se mo­že za­klju­či­ti da je pri­jed­log, či­je se kon­tu­re tek na­zi­ru, još u fa­zi raz­ra­de. “AZTN su­ra­đu­je s Mi­nis­tar­stvom gos­po­dar­stva i po­ti­če ga da se pro­ces pri­va­ti­za­ci­je pro­ve­de što pri­je, ka­ko bi se oču­va­la bro­do­gra­di­li­šta i pro­ve­lo res­truk­tu­ri­ra­nje. Od za­vr­šet­ka pre­go­vo­ra s EU proš­lo je go­di­nu da­na, a s pro­te­kom vre­me­na i no­vim iz­da­nim pot­po­ra­ma ras­tu i troškovi res­truk­tu­ri­ra­nja. Ne že­li go­vo­ri­ti o kup­ci­ma Ti­me se po­ve­ća­va­ju i obve­ze privatnog inves­ti­to­ra kroz vlas­ti­ti do­pri­nos, te kom­pen­za­cij­ske mje­re, od­nos­no sma­nje­nje ka­pa­ci­te­ta i pro­izvod­nje u po­je­di­nom bro­do­gra­di­li­štu, neo­vis­no o iz­la­sku jed­no­ga od njih s tr­ži­šta kroz ste­čaj”, is­ti­če še­fi­ca Agen­ci­je za za­šti­tu tr­žiš­nog na­tje­ca­nja Ol­gi­ca Spe­vec u od­go­vo­ru na na­ša pi­ta­nja, ne že­le­ći kal­ku­li­ra­ti o po­ten­ci­jal­nim kup­ci­ma i mo­de­li­ma pri­va­ti­za­ci­je ko­je se spo­mi­nje. Tek uka­zu­je na nuž­nost pri­vo­đe­nja kra­ju ci­je­log pro­ce­sa i za­us­tav­lja­nju ne­ga­tiv­nih tren­do­va u bro­do­grad­nji.

PXL

Ol­gi­ca Spe­vec

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.