Jar­njak: Bi­lje­ške su nas­ta­le za osob­ne po­tre­be

Svje­do­če­nje nas­ta­vio biv­ši glav­ni taj­nik HDZ-A

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - IVA­NA JA­KE­LIĆ/VL

NBi­lje­ške su nas­ta­ja­le na sjed­ni­ca­ma, ne­što je upi­si­vao dan-dva pos­li­je, no ni­su pre­pi­si­va­ne, objas­nio je Jar­njak

ose­ći cr­nu ak­tov­ku s “bla­gom”, svo­jim or­gi­nal­nim bi­lje­ška­ma o do­ga­đa­nji­ma unu­tar HDZa, Ivan Jar­njak ušao je u sud­ni­cu ka­ko bi nas­ta­vio svje­do­če­nje u slu­ča­ju Fi­mi me­dia. Kao ni dan ra­ni­je, ni­jed­nim po­gle­dom ni­je okrz­nuo ne­ka­daš­njeg še­fa Ivu Sa­na­de­ra, či­ju su obra­nu upra­vo bi­lje­ške biv­šeg glav­nog taj­ni­ka HDZ-a naj­vi­še za­ni­ma­le.

Na pi­ta­nje Če­du Pro­da­no­vi­ća, Sa­na­de­ro­va bra­ni­te­lja, kad ih je pi­sao, Jar­njak je od­go­vo­rio: “Uglav­nom na sjed­ni­ca­ma, na ko­ji­ma sam bio. Ne­ke sam do­ga­đa­je upi­si­vao i dan dva pos­li­je”.

“Jes­te li ih pi­sa­li u te bi­ljež­ni­ce ili ste ih pre­pi­si­va- li?”, pi­tao je da­lje Pro­da­no­vić. “One ni­su pre­pi­si­va­ne, pi­sa­ne su ru­kom u ove bi­ljež­ni­ce jer sam ja ta­ko odu­vi­jek ra­dio”, od­go­vo­rio je Jar­njak. Pro­da­no­vi­ća je za­ni­ma­lo i je li ih ko­ris­tio ka­da je da­vao obra­nu u USKOK-u? Jar­njak je to po­t­vr­dio, is­ti­ču­ći pri­tom ka­ko bi­lje­ške ni­su pi­sa­ne s ci­ljem da ih ko­ris­ti it­ko dru­gi osim nje­ga. “Nas­ta­le su is­klju­či­vo za osob­ne po­tre­be”, objas­nio je Jar­njak svo­ju po­tre­bu za skri­bo­ma­ni­jom.

Sa­na­de­ro­vu obra­nu za­ni­ma­la je po­tom pri­ča oko za­gre­bač­ke Are­ne, od­nos­no dva mi­li­ju­na eura ko­je je na­vod­no Zo­ran Go­bac sku­pio za stran­ku. O to­me je već ra­ni­je is­kaz dao Mla­den Ba­ri­šić, dok je Jar­njak ka­zao da ga je Ba­ri­šić na­zvao, ka­zao mu za to te još do­dao da Sa­na­der o to­me ni­šta ne zna. Na Pro­da­no­vi­će­vo pi­ta­nje za­što o to ni­je re­kao Sa­na­de­ru, Jar­njak je od­go­vo­rio: “Riz­ni­čar je taj ko­ji je tre­bao oba­vi­jes­ti­ti pred­sjed­ni­ka, a ja ni­sam sma­trao za po­treb­nim da mu tu in­for­ma­ci­ju pre­no­sim”.

Sa­na­de­ro­vi bra­ni­te­lji Jar­nja­ku su pre­do­ča­va­li di­je­lo­ve is­ka­za Bran­ke Pa­vo­še­vić, a naj­ve­ći pri­je­por nas­tao je oko to­ga je li B. Pa­vo­še­vić Jar­nja­ku rek­la da ide po no­vac kod Ba­ri­ši­ća u ca­ri­nu, što sto­ji u za­pis­ni­ku nje­go­va is­ka­za iz is­tra­ge, ili mu je pak rek­la da je ta­mo bro­ja­la no­vac, ka­ko je on iz­ja­vio na glav­noj ras­pra­vi.

PIXSELL

Ivan Jar­njak na su­du je ju­čer objaš­nja­vao pri­ro­du svo­je skri­bo­ma­ni­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.