HUOJ: Ni­je su­kob in­te­re­sa, ali...

Sud čas­ti je za iz­bje­ga­va­nje tak­ve prak­se, ni­je ‘pre­su­dio’ za Ikeu i Grip­pen

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pro bo­no an­ga­žman Zin­ke Bar­dić kao po­seb­ne sa­vjet­ni­ce pre­mi­je­ra Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća, dok je is­to­dob­no za­pos­le­ni­ca agen­ci­je Ma­di­son Con­sul­ting, pre­ma pos­to­je­ćem za­kon­skom ok­vi­ru prav­no ne ula­zi u po­dru­čje su­ko­ba in­te­re­sa, no ta­kav an­ga­žman tre­ba iz­bje­ga­va­ti jer pos­to­ji opas­nost na­ru­ša­va­nja pro­fe­si­onal­ne neo­vis­nos­ti, a mo­guć je i kon­flikt in­te­re­sa. Miš­lje­nje je to Su­da čas­ti Hr­vat­ske udru­ge za od­no­se s jav­noš­ću (HUOJ), či­ja je pred­sjed­ni­ca Di­ja­na Ko­bas De­ško­vić, do­pred­sjed­ni­ca Vlat­ka Ško­rić, a član Bo­žo Sko­ko. Bar­dić, pod­sje­ća­ju, “bu­du­ći da je jed­na od naj­bli­žih su­rad­ni- ca pred­sjed­ni­ka Vla­de, ima pris­tup pov­la­šte­nim in­for­ma­ci­ja­ma te u sklo­pu svog sa­vjet­nič­kog an­ga­žma­na po­sred­no mo­že utje­ca­ti na do­no­še­nje od­lu­ka pre­mi­je­ra ili Vla­de”.

Ka­da su po­sri­je­di me­dij­ski eks­po­ni­ra­ni slu­ča­je­vi, Ikea i Grip­pen, Sud čas­ti “na te­me­lju dos­tup­nih in­for­ma­ci­ja ne mo­že ut­vr­di­ti je li i doš­lo do na­vod­nog za­uzi­ma­nja za nji­ho­ve in­te­re­se”. Su­ge­ri­ra, na kra­ju, ti­je­li­ma dr­žav­ne upra­ve i jav­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma da se an­ga­žma­ni struč­nja­ka za od­no­se s jav­noš­ću na slič­nim pos­lo­vi­ma re­gu­li­ra­ju ugo­vo­rom o ra­du (pri­vre­me­nim za­poš­lja­va­njem) ili ugo­vor­nim od­no­som s agen­ci­jom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.