Cro­atia Air­li­nes ne­će u BIH

Na­kon pre­ki­da su­rad­nje iz­me­đu Tur­kish Air­li­ne­sa i BH Air­li­ne­sa po­ja­vi­le se spe­ku­la­ci­je o za­ni­ma­nju hr­vat­skog avi­opri­je­voz­ni­ka za tu tvrt­ku iz BIH

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA - DAR­KO BIČAK

Iako se na­kon od­la­ska Tur­kish Air­li­ne­sa iz BH Air­li­ne­sa (BHA) spe­ku­li­ra­lo da bi u bo­san­sko­her­ce­go­vač­ko­ga na­ci­onal­nog avi­opri­je­voz­ni­ka sa­da mo­gla sa­da ući Cro­atia Ai­ri­li­nes (CA), či­ni se da od to­ga ne­će bi­ti ni­šta. U sa­mom CA su na upit Pos­lov­nog dnev­ni­ka o tak­voj mo­guć­nos­ti pre­ba­ci­li nad­lež­nost za tu te­ma­ti­ku na Mi­nis­tar­stvo po­mor­stva, mo­ra i in­fras­truk­tu­re iz ko­jeg su pak tak­ve spe­ku­la­ci­je de­man­ti­ra­li.

Sa­mo spe­ku­la­ci­je

Tur­ska kom­pa­ni­ja je u BHA ulo­ži­la tri­de­se­tak mi­li­ju­na eura, a u služ­bi tvrt­ke iz BiH bio je i nji­hov Air­bus 319

“Mi­nis­tar­stvo po­mor­stva, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re mo­že po­t­vr­di­ti da Cro­atia Air­li­nes ni­je iz­ra­zi­la in­te­res za kup­nju 49 pos­to udje­la u zra­ko­plov­noj tvrt­ki BH Air­li­nes. Hr­vat­ska zra­ko­plov­na tvrt­ka CA na­la­zi se u pro­ce­su res­truk­tu­ri­ra­nja i pre­is­pi­ti­va­nja no­vo­ga pos­lov­nog mo­de­la ko­jim se že­li osi­gu­ra­ti odr­ži­vo pos­lo­va­nje tvrt­ke i snaž­ni­ji utje­caj na tr­ži­štu u re­gi­ji”, sto­ji u od­go­vo­ru ko­ji je pot­pi­sa­la Je­le­na Bra­lić iz Sa­mos­tal­ne služ­be za od­no­se s jav­noš­ću tog Mi­nis­tar­stva.

Spe­ku­la­ci­je o in­te­re­su CA za bo­san­skog avi­opri­je­voz­ni­ka po­ja­vi­le su se zbog si­tu­aci­je od pri­je če­ti­ri go­di­ne kad je Cro­atia Air­li­nes bi­la je­dan od glav­nih in­te­re­se­na­ta za ula­zak u BH Air­li­nes. No na sam na­tje­čaj se za­gre­bač­ka tvrt­ka ni­je pri­ja­vi­la, na­ga­đa se zbog po­li­tič­ke od­lu­ke Sa­ra­je­va da se na­ci­onal­ni pri­je­voz­nik po­što-po­to po­ve­že s moć­nim Tur­kish Air­li­ne­som. Iz tur­ske kom­pa­ni­je ni­su objas­ni­li raz­lo­ge svo­jeg pov­la­če­nja, ali zna­ko­vi­ta je iz­ja­va Ham­da Top­cua, iz­vr­š­nog di­rek­to­ra Tur­kish Air­li­ne- sa, ko­ji je ka­zao da su že­lje­li da BHA bu­de ja­ka kom­pa­ni­ja, no da vlas­ti u BiH ni­su bi­le u mo­guć­nos­ti is­pu­ni­ti svo­je ugo­vor­ne obve­ze.

Na upit Pos­lov­nog dnev­ni­ka iz sje­di­šta kom­pa­ni­je u Is­tan­bu­lu ni­su da­li kon­kret­no objaš­nje­nje svo­jeg pov­la­če­nja iz BiH.

“Uprav­ni od­bor je od­lu­čio za­vr­ši­ti svo­ju su­rad­nju s BH Air­li­ne­som. Spo­ra­zum o tran­sfe­ru 49 pos­to os­ni­vač­ko­ga ka­pi­ta­la na vla­du Fe­de­ra­ci­je BiH bit će pot­pi­san usko­ro. Na­kon to­ga jav­nost će bi­ti upoz­na­ta s okol­nos­ti­ma ovog pos­la”, od­go­vo­ri­li su iz Tur­ki­sha.

Hr­vat­sko­ga na­ci­onal­nog avi­opri­je­voz­ni­ka su u no­vu si­tu­aci­ju u ve­zi s BHA uvuk­li me­di­ji iz su­sjed­ne dr­ža­ve po­zi­va­ju­ći se na pred­sjed­ni­ka Nad­zor­nog od­bo­ra bo­san­sko­her­ce­go­vač­kog avi­opri­je­voz­ni­ka Go­ra­na Jo­va­no­vi­ća.

Na­ime, Jo­va­no­vić je iz­ja­vio da se na­kon od­la­ska Tu­ra- ka in­ten­ziv­no pre­go­va­ra s dvi­je oz­bilj­ne zra­ko­plov­ne tvrt­ke o ula­sku u BHA, od ko­jih je jed­na iz re­gi­je. Ka­ko su sve re­gi­onal­ne zra­ko­plov­ne kom­pa­ni­je u po­pri­lič­nim pro­ble­mi­ma, a još naj­bo­lje sto­ji CA, za­klju­če­no je da je hr­vat­ska tvrt­ka opet oz­bilj­no za­griz­la za pro­jekt ši­re­nja na BiH.

Kao po­t­vr­du as­pi­ra­ci­je Cro­atia Air­li­ne­sa pre­ma BHA, u su­sjed­noj zem­lji na­vo­de da hr­vat­ski avi­opri­je­voz­nik ima oz­bilj­ne pla­no­ve i za pre­uzi­ma­nje slo­ven­skog Adria Airwaysa.

Sas­ta­nak u Bu­dvi

Spe­ku­la­ci­je o re­gi­onal­noj kon­so­li­da­ci­ji zrač­nih pri­je­voz­ni­ka do­dat­no je pod­gri­jao su­sret vo­de­ćih lju­di če­ti­ri na­ci­onal­ne zra­ko­plov­ne kom­pa­ni­je iz Slo­ve­ni­je, Hr­vat­ske, Sr­bi­je te Cr­ne Go­re kra­jem svib­nja u Bu­dvi. No već s tog sku­pa je odas­la­na jas­na po­ru­ka, pri­je sve­ga iz Cro­atia Air­li­ne­sa, da ni­je bi­lo oz­bilj­nog raz­ma­tra­nja bi­lo kak­va spa­ja­nja ili pre­uzi­ma­nja.

Os­tav­lje­na je mo­guć­nost za­jed­nič­ke su­rad­nje u po­je­di­nim seg­men­ti­ma pos­lo­va­nja, ka­ko će to tr­žiš­ne okol­nos­ti već do­pu­šta­ti. Iako su Tur­ci u BHA ulo­ži­li tri­de­se­tak mi­li­ju­na eura, na­vod­no ne­će tra­ži­ti od­šte­tu. No na­kon pov­la­če­nja Tur­ki­sho­va Air­bu­sa 319 iz služ­be u Bos­ni, flo­ta BHA spa­la je na sve­ga dva klip­na zra­ko­plo­va ATR-72.

Flo­ta BHA spa­la je na dva klip­na zra­ko­plo­va

ATR-72

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.