Pe­tro­ke­mi­ja i služ­be­no pos­ta­la ve­ćin­ski vlas­nik lu­ke za ra­su­te te­re­te u Ši­be­ni­ku

Ku­tin­ska tvrt­ka je 50% udje­la u Lu­ci Ši­be­nik ku­pi­la od ri­ječ­ke Tran­sa­dri­je u ste­ča­ju

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Ku­tin­ska Pe­tro­ke­mi­ja je u uto­rak i služ­be­no pos­ta­la ve­ćin­ski vlas­nik Lu­ke Ši­be­nik s udje­lom od 79,72 pos­to. Na­kon pro­ve­de­nog na­tje­ča­ja, na ko­jem je Pe­tro­ke­mi­ja bi­la je­di­ni po­nu­đač, u Ši­be­ni­ku je ju­čer pot­pi­san ugo­vor o pro­da­ji 50 pos­to udje­la ko­ji je u Lu­ci Ši­be­nik ima­la ri­ječ­ka tvrt­ka Tran­sa­dria u ste­ča­ju.

Ku­tin­ska tvrt­ka je za kon­trol­ni pa­ket od 6030 udje­la pla­ti­la 24,3 mi­li­ju­na ku­na, što je bi­la mi­ni­mal­na ci­je­na is­tak­nu­ta u na­tje­ča­ju ko­ji je ras­pi­sao ste­čaj­ni upra­vi­telj Tran­sa­dri- je. Ka­ko na­vo­de u Pe­tro­ke­mi­ji, ovim či­nom za­pra­vo je za­vr­šen pos­tu­pak stje­ca­nja vlas­niš­tva ku­tin­ske tvrt­ke u Lu­ci Ši­be­nik, pos­tu­pak ko­ji je tra­jao go­to­vo de­set go­di­na.

Kao glav­ni raz­log za ovaj po­tez u Pe­tro­ke­mi­ji na­vo­de da su te dvi­je tvrt­ke čvr­sto po­ve­za­ne svo­jom dje­lat­noš­ću, a već ot­pri­je je u nji­ho­vu vlas­niš­tvu go­to­vo 30 pos­to udje­la u lu­ci. Ta­ko čak 80 pos­to si­ro­vi­na za naj­važ­ni­ju pe­tro­ke­mij­sku in­dus­tri­ju u Hr­vat­skoj do­la­zi upra­vo pre­ko ši­ben­ske lu­ke. Is­to ta­ko go­to­vo sva proi- zvod­nja ko­ja se pla­si­ra po­mor­skim pu­tom u iz­voz ide pre­ko te lu­ke.

“Tež­njom, i sa­da re­ali­za­ci­jom, ula­ska u ve­ćin­sko vlas­niš­tvo Lu­ke Ši­be­nik, Pe­tro­ke­mi­ja je za­šti­ti­la dje­lat­nost pre­to­va­ra ro­ba u Lu­ci Ši­be­nik. Pot­pi­si­va­njem na­ve­de­nog ugo­vo­ra pos­tig­nu­ta je sta­bil­nost vlas­niš­tva i vlas­nič­kih do­ga­đa­ja te su stvo­re­ni ok­vi­ri or­ga­ni­ma druš­tva Lu­ka Ši­be­nik za rad na ra­zvi­ja­nju i una­pre­đe­nju odvi­ja­nja luč­kih dje­lat­nos­ti”, pri­op­ći­li su pre­ko Za­gre­bač­ke bur­ze iz Pe­tro­ke­mi­je.

Pxl

Pe­tro­ke­mi­ja osi­gu­ra­la lo­gis­ti­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.