MERCATOR

stan­ka pe­ja­no­vić

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Nad­zor­ni od­bor Mer­ca­to­ra ime­no­vao je Stan­ku Pe­ja­no­vić za čla­ni­cu Upra­ve gru­pe, od­go­vor­nu za pos­lo­va­nje Mer­ca­to­ra na tr­ži­šti­ma ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe. U Upra­vu je ušao i Igor Ma­ro­ša ko­ji će po­kri­va­ti pos­lo­va­nje na slo­ven­skom i hr­vat­skom tr­ži­štu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.