PBZ Card iz­dao pr­vu pos­lov­nu co-brand kar­ti­cu

Pro­du­lje­no dos­pi­je­će na­pla­te ra­ču­na

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Za­greb Me­tro Ame­ri­can Ex­press Card no­vi je kar­tič­ni pro­izvod PBZ Car­da, nas­tao u co-brand part­ner­skom od­no­su s tvrt­kom Me­tro Cash & Car­ry Hr­vat­ska, ve­le­pro­daj­nim lan­cem tr­go­vi­na. To je pr­va pos­lov­na co-brand kar­ti­ca u por­t­fe­lju PBZ Car­da te pr­vi pos­lov­ni co-brand pro­izvod iz­me­đu Ame­ri­can Ex­pre­ssa i oda­bra­no­ga ve­le­pro­daj­nog tr­go­vač­kog lan­ca u svi­je­tu. Me­tro Ame­ri­can Ex­press Card na­mi­je­njen je obrt­ni­ci­ma i tvrt­ka­ma, a od slič­nih kar­ti­ca iz­dva­ja ga pro­du­lje­no dos­pi­je­će na­pla­te ra­ču­na od 15 da­na umjes­to uobi­ča­je­nih osam da­na.

PD

U su­rad­nji s Ame­ri­can Ex­pre­ssom i Me­tro­om

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.