No­va us­lu­ga za po­moć tu­ris­ti­ma

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Za­greb Klas­ter me­di­cin­skog tu­riz­ma sa svo­jim te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skim part­ne­rom, tvrt­kom Ste­iner te­le­ko­mu­ni­ka­ci­je, pred­sta­vio je 21 mi­li­jun ku­na vri­je­dan pro­jekt Cro­atia Call u sklo­pu ko­jeg je od ju­čer na tr­ži­štu dos­tup­na no­va ino­va­tiv­na us­lu­ga za po­moć i in­for­mi­ra­nje tu­ris­ta “144 Cro­atia Sa­fety Call”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.