Uvo­đe­njem po­ti­ca­ja za ob­nov­lji­ve iz­vo­re ener­gi­je Ja­pan će pos­ta­ti dru­go po ve­li­či­ni tr­ži­šte so­lar­ne ener­gi­je Ja­pan­ske bi kom­pa­ni­je za­tva­ra­njem nuk­le­ar­ki iz­gu­bi­le 55 mi­li­jar­di do­la­ra

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA - KSE­NI­JA KALE

JNe da­ju im ra­di­ti

Če­ti­ri od de­set ener­get­skih kom­pa­ni­ja na­la­zi se pred ban­kro­tom, a lo­kal­ne vlas­ti ne do­pu­šta­ju za­us­tav­lje­nim nuk­le­ar­ka­ma da po­nov­no poč­nu s ra­dom

apan­ske ener­get­ske kom­pa­ni­je imat će 55 mi­li­jar­di do­la­ra šte­te bu­de li To­kio zbog ka­tas­tro­fe u Fu­ku­ši­mi od­lu­čio de­mon­ti­ra­ti svih 50 re­ak­to­ra u nuk­le­ar­ka­ma do kra­ja ožuj­ku idu­će go­di­ne, po­ru­ču­ju iz ja­pan­skog mi­nis­tar­stva eko­no­mi­je, tr­go­vi­ne i in­dus­tri­je.

Na­ime, kao po­s­lje­di­ca odus­ta­ja­nja od atom­ske ener­gi­je ban­krot pri­je­ti za če­ti­ri od ukup­no 10 ja­pan­skih ener­get­skih kom­pa­ni­ja, uklju­ču­ju­ći i naj­ve­ću Tokyo Elec­tric Power. Nuk­le­ar­ne elek­tra­ne u Ja­pa­nu sve su do ka­tas­tro­fe u Fu­ku­ši­mi, ko­ja je Ja­pan po­go­di­la la­ni u ožuj­ku, osi­gu­ra­va­le 30 pos­to ukup­ne ja­pan­ske po­troš­nje elek­trič­ne stru­je. No ta­moš­nja je vla­da pos­li­je ka­tas­tro­fe zbog si­gur­nos­ne pro­vje­re po­če­la za­tva­ra­ti nuk­le­ar­ke.

Pro­blem je u to­me što lo­kal­ne vlas­ti ne do­pu­šta­ju ob­nav­lja­nje nji­ho­va ra­da te je kao re­zul­tat to­ga u svib­nju za- us­tav­ljen i po­s­ljed­nji atom­ski re­ak­tor.

Vla­da u Ja­pa­nu u su­bo­tu je do­ni­je­la od­lu­ku da će u sr­p­nju ob­no­vi­ti rad dva za­us­tav­lje­na ener­get­ska blo­ka na za­pa­du zem­lje, što, ka­ko se oče­ku­je, ne­će ri­je­ši­ti pro­blem nes­ta­ši­ce stru­je ti­je­kom lje­ta.

Ja­pan je sa­da u pot­pu­nos­ti pre­šao na pro­izvod­nju stru­je u ter­mo­elek­tra­na­ma ko­je ra­de na plin, ma­zut ili ug­ljen, zbog če­ga bi go­diš­nji troškovi za kup­nju tih vr­sta go­ri­va mo­gli na­ras­ti i za 39 mi­li­jar­di do­la­ra.

Osim to­ga ja­pan­ska vla­da od 1. sr­p­nja naj­av­lju­je po­ti­ca­je za ob­nov­lji­ve iz­vo­re ener­gi­je, ko­ji­ma bi Ja­pan mo­gao pre­ma­ši­ti Nje­mač­ku i Ita­li­ju i pos­ta­ti dru­go po ve­li­či­ni tr­ži­šte so­lar­ne ener­gi­je. To će se po­zi­tiv­no odra­zi­ti i na pro­da­ju pro­izvo­đa­ča opre­me za so­lar­nu ener­gi­ju me­đu ko­ji­ma su i Yin­gli Gre­en Ener­gy Hol­din­gs i Kyoc­he­ra. Ja­pan­ski mi­nis­tar in­dus­tri­je Yu­kio Eda­no u po­ne­dje­ljak je odre­dio ci­je­nu za elek­trič­nu ener­gi­ju do­bi­ve­nu iz sun­če­vog iz­vo­ra, ko­ja je tros­tru­ka u od­no­su na onu ko­ju in­dus­trij­ski ko­ris­ni­ci sa­da pla­ća­ju za stru­ju do­bi­ve­nu iz ko­nven­ci­onlih iz­vo­ra. To bi mo­glo po­tak­nu­ti naj­ma­nje 9,6 mi­li­jar­di do­la­ra no­vih ins­ta­la­ci­ja ka­pa­ci­te­ta 3,2 gi­ga­va­ta, što ukup­no od­go­va­ra pro­izvod­nji tri nuk­le­ar­na re­ak­to­ra.

Su­bven­ci­oni­ra­nje ci­je­na

Obja­viv­ši po­ti­ca­je za ener­gi­ju do­bi­ve­nu iz ob­nov­lji­vih iz­vo­ra, ja­pan­ska je vla­da po­t­vr­di­la da će su­bven­ci­oni­ra­na ta­ri­fa za so­lar­nu ener­gi­ju iz­no­si­ti 42 je­na za ki­lo­vat­sat za dva­de­set go­di­na. Ta je od­lu­ka od ključ­ne važ­nos­ti za Ja­pan ka­ko bi za­po­čeo tzv. pro­gram fe­edin te od sr­p­nja po­ve­ćao upo­tre­bu čis­te ener­gi­je.

Za ener­gi­ju do­bi­ve­nu od vje­tra pred­lo­že­na je sto­pa u iznosu od 23,10 je­na po ki­lo­vat­sa­tu za raz­dob­lje od dva­de­set go­di­na. Za ge­oter­mal­nu je ener­gi­ju pre­dvi­đe­na ci­je­na od 27,30 je­na po ki­lo­vat­sa­tu. To se od­no­si na pos­tro­je­nja ka­pa­ci­te­ta od 15.000 ki­lo­va­ta ili vi­še, a za ona ma­nja pos­tro­je­nja vri­je­di ci­je­na od 42 je­na, u oba slu­ča­ja na vri­je­me od pet­na­est go­di­na.

Za hi­dro­ener­gi­ju vri­je­di ci­je­na iz­me­đu 25,20 i 35,70 je­na po ki­lo­vat­sa­tu na vri­je­me od dva­de­set go­di­na, ovis­no o ve­li­či­ni pos­tro­je­nja. Za bi­oma­su je pak pre­dvi­đe­no iz­me­đu 13,65 i 40,95 je­na, ovis­no o vr­sta­ma go­ri­va i na rok od dva­de­set go­di­na.

EPA

Ja­pan­ska jav­nost ogor­če­na je otva­ra­njem nuk­le­ar­ki iako ja­pan­sko gos­po­dar­stvo ovi­si o nji­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.