Vr­lo pe­si­mis­tič­no

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Nje­mač­ka gos­po­dar­ska oče­ki­va­nja na­glo su po­gor­ša­na u lip­nju zbog kri­ze u špa­njol­sko­me ban­kov­nom sek­to­ru i ne­iz­vjes­nos­ti u ve­zi s grč­kim iz­bo­ri­ma, iz­vi­jes­tio je u ins­ti­tut ZEW. ZEW-ov in­deks gos­po­dar­skih oče­ki­va­nja inves­ti­to­ra za idu­ćih šest mje­se­ci pao je u lip­nju na mi­nus 16,9 bo­do­va, sa svi­banj­skih 10,8 bo­do­va, što je naj­ve­ći pad od lis­to­pa­da 1998. I ocje­na gos­po­dar­ske si­tu­aci­je u Nje­mač­koj ta­ko­đer je znat­no lo­ši­ja pa je taj in­deks u lip­nju kliz­nuo na 33,2 bo­da, sa 44,1 bo­da u svib­nju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.