Po­bi­ja­nje od­lu­ke NO-A

Poslovni Dnevnik - - PRAVO - Od­go­va­ra: M. Lju­ben­ko, dipl. iur

Pre­ma sta­vu Vr­hov­nog su­da RH u od­lu­ci br. Rev-136/2009 od­lu­ka Nad­zor­nog od­bo­ra ima zna­čaj prav­nog pos­la čla­no­va druš­tva, me­đu­tim ta okol­nost u ovom slu­ča­ju ne do­vo­di do pri­mje­ne op­ćih odre­da­ba Za­ko­na o obvez­nim od­no­si­ma o ni­šta­vos­ti i po­boj­nos­ti prav­nih pos­lo­va uklju­ču­ju­ći pre­dvi­đe­ne ro­ko­ve za pod­no­še­nje tuž­be. Taj prav­ni po­sao ure­đen je po­seb­nim za­ko­nom, od­nos­no na te­me­lju odre­da­ba o dje­lo­va­nju Nad­zor­nog od­bo­ra, nje­go­vim ov­las­ti­ma, od­go­vor­nos­ti i dr., ure­đen je odred­ba­ma Za­ko­na o tr­go­vač­kim druš­tvi­ma.

Uzi­ma­ju­ći u ob­zir iz­lo­že­no, kad po­seb­ni za­kon ne ure­đu­je ne­ka pi­ta­nja u ve­zi s dje­lo­va­njem Nad­zor­nog od­bo­ra druš­tva s ogra­ni­če­nom od­go­vor­noš­ću, tre­ba na od­go­va­ra­ju­ći na­čin pri­mi­je­ni­ti odred­be ko­je o tom pi­ta­nju sa­dr­ži taj za­kon, a od­no­se se ta­ko­đer na od­lu­ke ti­je­la ne­kog od tr­go­vač­kih dru­šta­va ko­je ima­ju zna­čaj prav­nog pos­la.

Pri­mje­ri­ce, Za­kon o tr­go­vač­kim druš­tvi­ma u čl. 439. pro­pi­su­je od­go­va­ra­ju­ću pri­mje­nu ni­za odre­da­ba o NO-u di­onič­kog druš­tva i na NO druš­tva s ogra­ni­če­nom od­go­vor­noš­ću. Ka­ko Za­kon o tr­go­vač­kim druš­tvi­ma ne sa­dr­ži odred­be o po­bi­ja­nju od­lu­ka nad­zor­nog od­bo­ra druš­tva s ogra­ni­če­nom od­go­vor­noš­ću, ali sa­dr­ži odred­be o po­bi­ja­nju od­lu­ka skup­šti­ne druš­tva (čl. 336. – 449. tog Za­ko­na), te odred­be, pre­ma shva­ća­nju ovo­ga re­vi­zij­skog su­da, tre­ba od­go­va­ra­ju­će pri­mi­je­ni­ti i na po­bi­ja­nje od­lu­ka NO-a. To do­vo­di i do pri­mje­ne ro­ko­va u ko­ji­ma se mo­že tuž­bom po­bi­ja­ti od­lu­ka NO-a, što zna­či da je sa sta­ja­li­šta tih po­seb­nih pro­pi­sa tre­ba­lo ci­je­ni­ti pra­vo­dob­nost tuž­be ko­ju je po­di­gao tu­ži­telj u ovom pred­me­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.