Do­ka­zi­va­nje is­ti­ni­tos­ti za­pis­ni­ka glav­ne skup­šti­ne

Poslovni Dnevnik - - PRAVO - Od­go­va­ra: V. Var­gec, dipl. iur

Mo­že li se u pos­tup­ku ra­di po­bi­ja­nja od­lu­ke glav­ne skup­šti­ne di­onič­kog druš­tva do­ka­zi­va­ti da su na­vo­di sa­dr­ža­ni u za­pis­ni­ku s te skup­šti­ne, ko­je je sas­ta­vio jav­ni bi­ljež­nik, ne­is­ti­ni­ti?

Odred­bom član­ka 3. sta­vak 1. Za­ko­na o jav­nom bi­ljež­niš­tvu pro­pi­sa­no je da su jav­no­bi­ljež­nič­ke is­pra­ve, iz­me­đu os­ta­log, i za­pis­ni­ci o prav­nim rad­nja­ma ko­je su oba­vi­li ili ko­ji­ma su bi­li na­zoč­ni jav­ni bi­ljež­ni­ci.

Pre­ma stav­ku 2. is­tog član­ka jav­no­bi­ljež­nič­ke is­pra­ve i nji­ho­vi ot­prav­ci, iz­da­ni pre­ma Za­ko­nu o jav­nom bi­ljež­niš­tvu, ima­ju sna­gu jav­nih is­pra­va, ako su pri­go­dom nji­ho­va sas­tav­lja­nja i iz­da­va­nja is­pu­nje­ne bit­ne for­mal­nos­ti pro­pi­sa­ne tim za­ko­nom.

Iz na­ve­de­nih odre­da­ba pro­iz­la­zi da je za­pis­nik, ko­ji je sas­ta­vio jav­ni bi­ljež­nik na glav­noj skup­šti­ni di­onič­kog druš­tva, jav­na is­pra­va.

Pre­ma član­ku 230. sta­vak 1. Za­ko­na o par­nič­nom pos­tup­ku jav­ne is­pra­ve do­ka­zu­ju is­ti­ni­tost ono­ga što se u nji­ma po­t­vr­đu­je ili odre­đu­je. Pret­pos­tav­ka da jav­na is­pra­va do­ka­zu­je is­ti­ni­tost ono­ga što se u njoj po­t­vr­đu­je ili odre- đu­je obo­ri­va je. Na­ime, do­pu­šte­no je do­ka­zi­va­ti da su u jav­noj is­pra­vi ne­is­ti­ni­to ut­vr­đe­ne či­nje­ni­ce ili da je is­pra­va ne­pra­vil­no sas­tav­lje­na (čl. 230. st. 2. Za­ko­na o par­nič­nom pos­tup­ku). Osim to­ga ako sud po­sum­nja u auten­tič­nost is­pra­ve, mo­že za­tra­ži­ti od ti­je­la od ko­jeg bi ona tre­ba­la po­tje­ca­ti da se o to­me iz­jas­ni.

Dak­le, sli­je­dom na­ve­de­no­ga do­pu­šte­no je do­ka­zi­va­ti da su na­vo­di iz za­pis­ni­ka, ko­ji je sas­ta­vio jav­ni bi­ljež­nik na glav­noj skup­šti­ni di­onič­kog druš­tva, ne­is­ti­ni­ti.

Osim u par­ni­ci u ko­joj je jav­na is­prav­na do­kaz­no sred­stvo, ne­is­ti­ni­tost jav­ne is­pra­ve mo­že se ut­vr­đi­va­ti u po­seb­noj par­ni­ci. Ri­ječ je o dek­la­ra­tor­noj tuž­bi ko­jom se tra­ži ut­vr­đi­va­nje is­ti­ni­tos­ti ili ne­is­ti­ni­tos­ti kak­ve is­pra­ve (čla­nak 187. Za­ko­na o par­nič­nom pos­tup­ku).

Pre­ma prak­si Vi­so­ko­ga tr­go­vač­kog su­da ne­is­ti­ni­tost is­pra­ve mo­že se ut­vr­đi­va­ti sa­mo u par­nič­nom pos­tup­ku, a ne u iz­van­par­nič­nom pos­tup­ku pa se, pri­mje­ri­ce, u pos­tup­ku upi­sa u sud­ski re­gis­tar ne mo­že do­ka­zi­va­ti da su u jav­no­bi­ljež­nič­kom za­pis­ni­ku ne­is­ti­ni­to ut­vr­đe­ne či­nje­ni­ce.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.