Po­boj­na fi­du­ci­ja ban­ke

Poslovni Dnevnik - - PRAVO -

Pre­ma sta­vu Vr­hov­nog su­da u od­lu­ci br. Revt-82/09, na te­me­lju čl. 127. st. 1. SZ prav­ne rad­nje po­du­ze­te pri­je otva­ra­nja ste­čaj­nog pos­tup­ka ko­ji­ma se re­me­ti ujed­na­če­no na­mi­re­nje vje­rov­ni­ka ste­čaj­ni upra­vi­telj ui­me ste­čaj­nog duž­ni­ka i ste­čaj­ni vje­rov­ni­ci mo­gu po­bi­ja­ti u skla­du s odred­ba­ma SZ. U čl. 131. st. 1. SZ odre­đe­no je da prav­na rad­nja ko­ju je duž­nik po­du­zeo u po­s­ljed­njih de­set go­di­na pri­je pod­no­še­nja pri­jed­lo­ga za otva­ra­nje ste­čaj­nog pos­tup­ka ili na­kon to­ga s na­mje­rom da ošte­ti svo­je vje­rov­ni­ke mo­že se po­bi­ja­ti ako je dru­ga stra­na u vri­je­me po­du­zi­ma­nja rad­nji zna­la za namjeru duž­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.