Ru­si i Ara­pi glad­ni smo­ka­va i mas­li­na

Tvrt­ka iz Kli­sa pro­gla­še­na naj­bo­ljim iz­voz­ni­kom na Na­ci­onal­nom sa­vje­to­va­nju o gos­po­dar­stvu

Poslovni Dnevnik - - PRIČA O USPJEHU - BI­SER­KA RA­NO­GA­JEC bi­ser­ka.ra­no­ga­jec@pos­lov­ni.hr

Mala obi­telj­ska tvrt­ka za pro­izvod­nju slas­ti­ca i de­li­ci­ja me­đu pr­vi­ma u Hr­vat­skoj is­ho­do­va­la cer­ti­fi­kat Ha­lal Ci­je­li pro­jekt ra­zvo­ja bren­da Stel­la Cro­ati­ca pod ko­jim se de­se­tak go­di­na pro­izvo­de de­li­ka­te­se na ba­zi su­hih smo­ka­va, mas­li­no­vog ulja, mas­li­na i os­ta­lih me­di­te­ran­skih kul­tu­ra osmis­li­li su su­pruž­ni­ci Me­li­ta i An­dri­ja Po­lić. Nji­ho­va je tvrt­ka Stel­la Me­di­ter­ra­nea ove go­di­ne pro­gla­še­na naj­bo­ljim iz­voz­ni­kom na Na­ci­onal­nom sa­vje­to­va­nju o gos­po­dar­stvu i po­du­zet­niš­tvu ko­je je po­čet­kom mje­se­ca odr­ža­no u Sve­tom Mar­ti­nu na Mu­ri.

Od Ba­bi­nog po­lja do Kli­sa

Stel­la Cro­ati­ca je i do­sad na­gra­đi­va­na na do­ma­ćim i stra­nim saj­mo­vi­ma, tri go­di­ne za­re­dom bi­la je do­bit­nik hr­vat­skog Oska­ra za am­ba­la­žu za naj­bo­lje osmiš­ljen pre­hram­be­ni pro­izvod te ni­za me­da­lja za kva­li­te­tu pro­izvo­da. Me­đu­tim, naj­no­vi­je priz­na­nje Mi­nis­tar­stva po­du­zet­niš­tva i obr­ta, ujed­no jed­no od naj­vi­ših, Po­li­ći­ma je po­seb­no dra­go. Broj­ke ka­zu­ju da je i zas­lu­že­no. Od po­čet­ka ove go­di­ne do kra­ja svib­nja uku­pan pri­hod po­ve­ćan je 31%, a iz­voz 38%. Toč­ni­je, od ukup­no 6,57 mi­li­ju­na ku­na pri­ho­da u proš­loj go­di­ni pet mi­li­ju­na je os­tva­re­no u iz­vo­zu.

Me­li­ta je pro­fe­so­ri­ca hr­vat­skog je­zi­ka i knji­žev­nos­ti i pro­fe­so­ri­ca je u Zdrav­s­tve­noj ško­li u Spli­tu, dok je An­dri­ja, po stru­ci sa­ni­tar­ni in­že­njer, di­rek­tor tvrt­ke Stel­la Me­di­ter­ra­nea. Ime Stel­la Cro­ati­ca pos­to­ji od 2002. go­di­ne ka­da je re­gis­tri­ran i is­to­ime­ni obrt ko­ji je osmis­li­la su­pru­ga Me­li­ta.

Sje­di­šte obr­ta je bi­lo u Ba­bi­nom Po­lju na oto­ku Mlje­tu s iz­dvo­je­nim po­go­nom za pro­izvod­nju u Spli­tu. Od ožuj­ka ove go­di­ne Upra­va i po­gon na­la­ze se na no­voj lo­ka­ci­ji i u no­vo­sa­gra­đe­nim objek­ti­ma u Kli­su u ko­je je inves­ti­ra­no se­dam mi­li­ju­na ku­na, od če­ga dva mi­li­ju­na po­tje­ču iz IPARD pro­gra­ma.

Pos­lo­va­nje pre­ko obr­ta obav­lja­lo se od 2002. do 2008. go­di­ne ka­da se otva­ra tvrt­ka Stel­la Me­di­ter­ra­nea ko­ja pre­uzi­ma cje­lo­ku­pan po­sao.

“Obrt Stel­la Cro­ati­ca je za­tvo­ren i za vri­je­me svog pos­lo­va­nja ni­je imao po­rez­ne, ca­rin­ske ni­ti bi­lo ko­je dru­ge pre­kr­ša­je”, na­po­mi­nje Po­lić i do- da­je ka­ko su “sva po­tra­ži­va­nja pre­ma dr­ža­vi, rad­ni­ci­ma i do­bav­lja­či­ma za­tvo­re­na, a du­go­vi ni­kad ni­su bi­li iz­van za­kon­ski odre­đe­nih ro­ko­va. Otva­ra­nje tvrt­ke bi­lo je po­treb­no jer smo že­lje­li iz­gra­di­ti po­gon za pro­izvod­nju i ko­ris­ti­ti no­vac pret­pris­tup­nih fon­do­va EU. Do tih sred­sta­va je lakše i si­gur­ni­je do­ći iz po­zi­ci­je tr­go­vač­kog druš­tva ne­go obr­ta”.

Tvrt­ka Stel­la Me­di­ter­ra­nea je druš­tvo s ogra­ni­če­nom od­go­vor­noš­ću te je u sto­pos­tot­nom vlas­niš­tvu An­dri­je Po­li­ća. Ime i za­štit­ni znak bren­da Stel­la Cro­ati­ca je u vlas­niš­tvu tvrt­ke Stel­la Me­di­ter­ra­nea.

Ide­ja za ra­zvoj bren­da i po­kre­ta­nje obr­ta te­me­lji­la se na da­va­nju no­vog iz­gle­da sta­rim i autoh­to­nim pro­izvo­di- ma, go­vo­ri naš su­go­vor­nik. Tak­ve pro­izvo­de su­pruž­ni­ci su is­pr­va nu­di­li stra­nim tu­ris­ti­ma u hr­vat­skim de­li­ka­tes­nim tr­go­vi­na­ma. Ali sve vi­še su ih usa­vr­ša­va­li ko­ris­te­ći po­moć Pre­hram­be­no-teh­no­lo­škog fa­kul­te­ta u Za­gre­bu, dok je za di­zajn am­ba­la­že bio zas­lu­žan Vik­tor Po­po­vić s Umjet­nič­ke aka­de­mi­je u Spli­tu.

Vo­le ih Kraš i DM

Od sa­mog po­čet­ka, tvr­di na­da­lje Po­lić, sve­mu su pris­tu­pi­li oz­bilj­no, po­što­va­li sve za­ko­ne i pra­vil­ni­ke ko­ji ure­đu­ju pro­izvod­nju, uve­li standard kon­tro­le kva­li­te­te HACCP i me­đu pr­vi­ma ha­lal kon­tro­le ko­ji je na­mi­je­njen kup­ci­ma is­lam­ske vje­ro­is­po­vi­jes­ti. Kad su is­ho­do­va­li ha­lal, iz­vo­zi­li su u Ku­vajt, Oman i Jor­dan, a da­nas im je glav­no iz­voz­no tr­ži­šte Ru­ska Fe­de­ra­ci­ja. Ne­što ma­nja tr­ži­šta su u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji i Nje­mač­koj. Upra­vo pre­go­va­ra­ju s kli­jen­tom iz Gru­zi­je i oče­ku­ju po­čet­kom ruj­na pla­sman no­ve li­ni­je te su u za­vr­š­noj fa­zi pre­go­vo­ri s part­ne­rom u Šved­skoj.

Ot­ka­ko su pre­se­lje­njem u no­vi po­gon pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci povećali ka­pa­ci­te­te, opet će ra­di­ti za mus­li­man­ska tr­ži­šta ko­ja tre­ba­ju ve­li­ke ko­li­či­ne nji­ho­vih pro­izvo­da, pro­cje­nju­je Po­lić.

U po­du­ze­ću je za­pos­le­no 22 rad­ni­ka na neo­dre­đe­no vri­je­me, a ti­je­kom tu­ris­tič­ke se­zo­ne uzi­ma­ju još lju­di. Pri­mje­ri­ce, la­ni se za­pos­li­lo još sed­me­ro. Od po­čet­ka trav­nja do kra­ja lis­to­pa­da pos­lo­va­nje se te­me­lji na ops­kr­bi de­li­ka­tes­nih tr­go­vi­na, tr­go­vi­na Kraš i slo­bod­nih ca­rin­skih tr­go­vi­na u hr­vat­skim zrač­nim lu­ka­ma.

Po­lić s ve­se­ljem ka­zu­je da su u svim spo­me­nu­tim tr­go­vi­na­ma nji­ho­vi pro­izvo­di me­đu naj­pro­da­va­ni­ji­ma. U DM – Dro­ge­rie Mar­k­tu pro­da­ju se nji­ho­ve de­li­ci­je pod na­zi­vom “Male na­pas­ti” (nu­tri­tiv­no urav­no­te­že­ni in­te­gral­ni kek­si) za či­ju re­cep­tu­ru je zas­lu­žan Pre­hram­be­no-teh­no­lo­ški fa­kul­tet u Za­gre­bu, dok di­zajn li­ni­je pot­pi­su­je agen­ci­ja BBDO.

Po­li­ći su ku­pi­li zem­lji­šte u op­ći­ni Klis, ko­ja se na­la­zi u br­d­sko-pla­nin­skom po­dru­čju, što je olak­ša­lo inves­ti­ra­nje u no­vi po­gon. Pro­jek­t­nu do­ku­men­ta­ci­ju iz­ra­dio je ar­hi­tek­ton­ski bi­ro Sr­đa­ne Du­ga­lić iz So­li­na, lo­ka­cij­ska do­zvo­la is­ho­đe­na je u sr­p­nju 2010. go­di­ne, a ovje­ra glav­nog pro­jek­ta u si­ječ­nju proš­le go­di­ne. Su­pruž­ni­ci su pla­ni­ra­li gra­di­ti i opre­mi­ti po­gon iz dva iz­vo­ra, vlas­ti­tih ne­is­pla­će­nih do­bi­ti i kre­dit­ne li­ni­je HBOR-a na­mi­je­nje­ne iz­voz­ni­ci­ma i ula­ga­či­ma u br­d­sko-pla­nin­ska po­dru­čja s ka­ma­tom od 2%. Jam­s­tvo za kre­dit HBOR-a iz­da­la je Hr­vat­ska agen­ci­ja za ma­lo gos­po­dar­stvo (HAMAG) za 50% glav­ni­ce kre­di­ta, a pre­os­ta­li iz­nos je osi­gu­ran hi­po­te­kom na gra­đe­noj ne­kret­ni­ni. Po­lić se pri­sje­ća:

Iz IPARD-a dva mi­li­ju­na ku­na

“Kra­jem 2010. naj­av­lje­na je obja­va Pra­vil­ni­ka o pro­ved­bi IPARD za Mje­ru 103 i us­ta­nov­lje­no je ka­ko se pro­jekt Stel­la Me­di­ter­ra­nea (iz­grad­nja i opre­ma­nje) mo­že po­nu­di­ti na na­tje­čaj za do­bi­va­nje pret­pris­tup­ne po­mo­ći. Agen­ci­ja za pla­ća­nje u po­ljo­pri­vre­di, ri­bar­stvu i ru­ral­nom ra­zvo­ju je obja­vi­la na­tje­čaj u ve­lja­či 2011. i pro­jekt je kan­di­di­ran za IPARD. U lip­nju 2011. pot­pi­sa­li smo ugo­vor, grad­nja objek­ta je za­po­če­la u sr­p­nju i za­vr­še­na po­čet­kom si­ječ­nja ove go­di­ne. Tre­nu­tač­no smo u za­vr­š­noj fa­zi pov­la­če­nja dva mi­li­ju­na ku­na iz pro­gra­ma IPARD.”

TINO JU­RIĆ/PIXSELL

An­dri­ja Po­lić, di­rek­tor i vlas­nik tvrt­ke Stel­la Me­di­ter­ra­nea

PIXSELL

Stel­la Me­di­ter­ra­nea ima 22 zaposlena, a po po­tre­bi uzi­ma­ju i se­zon­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.