HUMANITARNO-EDUKATIVNA ak­ci­ja Dm-a U vr­ti­ći­ma

Poslovni Dnevnik - - MEDICINA&BIZNIS -

DM i ove go­di­ne pro­vo­di humanitarno-edu­ka­tiv­nu kam­pa­nju “Za­šti­ti se... i ne­ka ci­je­li ovaj svi­jet još sja u sun­cu!” ra­di po­ti­ca­nja gra­đa­na na od­go­vor­no po­na­ša­nje na sun­cu. NIVEASun i DM svim će vr­ti­ći­ma u Hr­vat­skoj da­ro­va­ti pa­ket dje­čjih pro­izvo­da za za­šti­tu od sun­ca, do­vo­ljan za svu dje­cu vr­tić­ke do­bi. DM će svim vr­ti­ći­ma pok­lo­ni­ti i edu­ka­tiv­ne bro­šu­re ko­je sa­dr­že vri­jed­ne prak­tič­ne sa­vje­te Mirne Ši­tum, pred­sjed­ni­ce Hr­vat­sko­ga der­ma­to­ve­ne­ro­lo­škog druš­tva i vo­di­te­lji­ce re­fe­rent­no­ga cen­tra za me­la­nom Mi­nis­tar­stva zdrav­lja te edu­ka­tiv­nu sli­kov­ni­cu “Lje­to s Hla­pi­ćem” ka­ko bi ro­di­te­lji kroz sim­pa­tič­nu pri­ču dje­cu na­uči­li o važ­nos­ti za­šti­te od sun­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.