BOSCH PO­MA­ŽE DJE­CI s Kro­nič­nim bo­les­ti­ma

Poslovni Dnevnik - - MEDICINA&BIZNIS -

Tvrt­ka Ro­bert Bosch i nje­zi­ni dje­lat­ni­ci i ove su go­di­ne po­mo­gli dje­čjoj bol­ni­ci za kro­nič­ne bo­les­ti Gor­nja Bis­tra ko­ja je smje­šte­na u dvor­cu Or­šić u Gor­njoj Bis­tri i skr­bi za 110 dje­ce. Vi­še od 50 oso­ba, dje­lat­ni­ka Bos­c­ha s obi­te­lji­ma i dje­com, pro­ve­lo je sa šti­će­ni­ci­ma do­ma dan u dru­že­nju, a dje­lat­ni­ci Bos­c­ha ure­đi­va­li su oko­liš, ko­si­li tra­vu, oko­pa­va­li zem­lju, bo­ji­li klu­pe u par­ku. “S ob­zi­rom na to da iz­u­zet­no pa­zi­mo na druš­tve­nu i eko­lo­šku od­go­vor­nost svug­dje gdje pos­lu­je­mo, cilj nam je po­mo­ći bol­ni­ci Gor­nja Bis­tra u ure­đe­nju oko­li­ša ka­ko bi­smo nje­zi­nim šti­će­ni­ci­ma uči­ni­li bo­ra­vak u vanj­skom pros­to­ru što ugod­ni­jim”, is­tak­nuo je Ja­vi­er Gon­za­lez Pa­re­ja, glav­ni di­rek­tor tvrt­ke Ro­bert Bosch za re­gi­ju Adria. Bosch je do­ni­rao sred­stva za ure­đe­nje par­ka i ba­ze­na ko­ji će bi­ti pre­ure­đen za vanj­ski bo­ra­vak ma­nje dje­ce.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.