Kon­tro­la pos­lo­va­nja

Poslovni Dnevnik - - MEDICINA&BIZNIS -

In­for­ma­ci­je u HALMED-u Unu­tar Od­sje­ka za re­gu­la­tor­ne pos­lo­ve Hr­vat­ske agen­ci­je za li­je­ko­ve i me­di­cin­ske pro­izvo­de (HALMED) os­no­va­na je je­di­ni­ca za OTC li­je­ko­ve ko­ja će ko­or­di­ni­ra­ti i ra­dom Po­vje­rens­tva za bez­re­cep­t­ne li­je­ko­ve. Tre­nut­no se od­lu­ka o to­me da li­jek mo­že ima­ti bez­re­cep­tan sta­tus te­me­lji na si­gur­nos­nom pro­fi­lu li­je­ka i mo­guć­nos­ti sa­mo­di­jag­nos­ti­ke bo­les­ti za ko­ju je li­jek na­mi­je­njen. HALMED je u fa­zi objav­lji­va­nja po­pi­sa svih bez­re­cep­t­nih li­je­ko­va odo­bre­nih u Hr­vat­skoj s ve­li­či­nom pa­ko­va­nja, do­za­ma i in­di­ka­ci­ja­ma što će olak­ša­ti odo­bra­va­nje tog sta­tu­sa li­je­ko­vi­ma s is­tim ka­rak­te­ris­ti­ka­ma, za ko­je je no­si­telj odo­bre­nja od­lu­čio da mi­je­nja iz­da­va­nje u bez­re­cep­t­ni sta­tus.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.