Škreb: Na­ša je eko­no­mi­ja kao bum­ba­rov let

Ini­ci­ja­ti­va za edu­ka­ci­ju lo­kal­nih vlas­ti ka­ko uze­ti no­vac iz EU

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE - ANA BLAŠKOVIĆ

Ban­ke su lik­vid­ne i mo­gu po­mo­ći, ali ni­su je­di­no rješenje, u po­kre­ta­nju investicija tre­ba po­seg­nu­ti za sred­stvi­ma europ­skih fon­do­va Da, si­tu­aci­ja u zem­lji je oz­bilj­na: sve pa­da, okru­že­nje je nes­ta­bil­no, no si­tu­aci­ja je bo­lja ne­go što po­ka­zu­ju broj­ke. Tre­ba nam vi­še sa­mo­po­uz­da­nja, uklju­ču­ju­ći i ono na ra­zi­ni lo­kal­nih je­di­ni­ca, ko­je ne tre­ba­ju če­ka­ti da cen­tral­na vlast ri­je­ši pro­ble­me, već sa­me po­ra­di­ti da bu­du kon­ku­rent­ni­je i stvo­re pri­li­ke za rast u če­mu su ne­za­obi­laz­ni fon­do­vi EU.

Jed­na je to od po­ru­ka odas­la­na pred­stav­ni­ci­ma lo­kal­nih i re­gi­onal­nih vlas­ti na pr­vom PBZ Bu­si­ness Clu­bu, ko­jem je cilj bio in­for­mi­ra­ti lo­ka­ne vlas­ti o mo­guć­nos­ti­ma ko­ri­šte­nja eu­rop­skog nov­ca za re­gi­onal­ni ra­zvoj.

Rješenje 'odoz­go'

“Ima­mo kro­ni­čan ma­njak privatnih i dr­žav­nih investicija, što vo­di u ne­ga­tiv­nu spi­ra­lu jer su investicije za­maš­njak eko­nom­skog ras­ta. Ban­ke su lik­vid­ne i mo­gu po­mo­ći, ali ni­su je­di­no rješenje”, re­kao je okup­lje­ni­ma član Upra­ve PBZ-a Dar­ko Droz­dek.

Na­gla­sio je da su rješenje tog pro­ble­ma europ­ski fon­do­vi te da cilj ban­ke “ni­je bi­ti kon­zul­tant ko­ji će is­pu­nja­va­ti pa­pi­ro­lo­gi­ju, već bi­ti savjetnik ka­ko pre­mos­ti­ti po­tre­bu po­čet­nog fi­nan­ci­ra­nja iz EUfon­do­va”.

Upra­vo lo­kal­na ra­zi­na mo­ra bi­ti po­lu­ga iz­la­ska iz kri­ze jer se ta­mo stva­ra­ju no­va rad­na mjes­ta, re­kao je glav­ni eko­no­mist PBZ-a Marko Škreb. “Ne tre­ba če­ka­ti da rje­še­nja za sve pro­ble­me do­đu ‘odoz­go’, već svat­ko tre­ba na­pra­vi­ti što mo­že da se po­dig­ne lo­kal­na kon­ku­rent­nost ko­ja znat­no va­ri­ra”, re­kao je Škreb.

Pre­din­far­k­t­no sta­nje

Po­gled na eko­no­mi­ju s ma­kro­ra­zi­ne je poz­nat: ove go­di­ne u PBZ-u prog­no­zi­ra­ju pad BDPa od 1 pos­to te go­diš­nju in­fla­ci­ja 3,5 pos­to uz vr­lo nes­ta­bil­no vanj­sko okru­že­nje u zem­lja­ma na ko­je je Hr­vat­ska eko­nom­ski naj­vi­še nas­lo­nje­na, po­put Nje­mač­ke i Ita­li­je.

Po­ma­lo neo­če­ki­va­no, u mo­ru ne­ga­tiv­nih prog­no­za Škreb je eko­nom­sku sli­ku oci­je­nio bo­ljom ne­go što broj­ke po­ka­zu­ju re­kav­ši da se do­ma­ća eko­no­mi­ja mo­že usporediti s mis­te­ri­jem bum­ba­ro­va le­ta ko­ji po za­ko­ni­ma fi­zi­ke ne bi smio le­tje­ti. Poz­dra­vio je re­for­me, po­seb­no kon­so­li­da­ci­ju pro­ra­ču­na, ko­rek­ci­ju ci­je­na stru­je i pli­na te naj­av­lje­nu pri-

Pa­ra­DOk­saL­NO zvu­čI, NO DO­Bra je vI­jesT šTO vI­še ne­ma­mo pros­to­ra za od­ga­đa­nje re­for­mi Marko Škreb glav­ni eko­no­mist PBZ-a

va­ti­za­ci­ju HPB-a i Cro­atia osi­gu­ra­nja, kao ko­rak u do­brom smje­ru una­toč broj­nim kri­ti­ka­ma da su pres­po­re.

“Lju­di obič­no pres­ta­nu jes­ti mas­nu hra­nu tek kad se na­đu u pre­din­far­k­t­nom sta­nju, a svi zna­ju da je i krov naj­bo­lje po­prav­lja­ti kad je su­ho vri­je­me iako to obič­no ra­di­mo kad pa­da ki­ša. Pa­ra­dok­sal­no je, ali je za­pra­vo do­bra vi­jest da vi­še jed­nos­tav­no ne­ma mjes­ta za od­ga­đa­nje re­for­mi jer ne po- sto­ji mje­ra ko­ja će nam pre­ko no­ći po­mo­ći”, ilus­tri­rao je pr­vi eko­no­mist Pri­vred­ne ban­ke.

Pro­ble­mi iz prak­se

Na PBZ-ovu Bu­si­ness Clu­bu okup­lje­nim pred­stav­ni­ci­ma lo­kal­nih vlas­ti pred­stav­ni­ci ban­ke i Re­gi­onal­ne ener­get­ske agen­ci­je sje­ve­ro­za­pad­ne Hr­vat­ske (RE­GEA), kao i dru­gi struč­nja­ci, iz­ni­je­li su mo­guć­nos­ti fi­nan­ci­ra­nja pro­je­ka­ta s na­gla­skom na one iz po­dru­čja ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti.

Ras­prav­lja­lo se i o prak­tič­nim pro­ble­mi­ma s ko­ji­ma se su­sre­ću lo­kal­ne vlas­ti pri­li­kom pi­sa­nja zah­tje­va i pri­kup­lja­nja po­treb­ne do­ku­men­ta­ci­je zbog če­ga čes­to pro­jek­ti bu­du od­bi­je­ni u Bruxel­le­su.

Na­kon Za­gre­ba edu­ka­cij­ska ini­ci­ja­ti­va te dru­ge po ve­li­či­ni do­ma­će ban­ke tre­ba­la bi se odr­ža­ti i u os­ta­lim re­gi­ja­ma di­ljem zem­lje.

PD

Na pr­vom PBZ Bu­si­ness clu­bu bi­la je ve­li­ka gu­žva, tra­ži­lo se mjes­to vi­še

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.