Ve­li­ki ne že­le fon­do­ve, a ma­li su za njih pre­ma­li

De­lo­it­to­va ana­li­za je po­ka­za­la da će 18 pos­to is­pi­ta­ni­ka bi­ti us­mje­re­no na pri­kup­lja­nje no­vo­ga ka­pi­ta­la, a što se ti­če kup­nji, one će u pr­vo­me re­du bi­ti us­mje­re­ne u pre­hram­be­ni sek­tor

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE - TIN BAŠIĆ

Pr­vi put od po­čet­ka 2008. go­di­ne fon­do­vi ri­zič­no­ga ka­pi­ta­la (pri­va­te equ­ity) is­ka­za­li su in­te­res za svje­žim ka­pi­ta­lom. Ana­li­za po­vje­re­nja pri­va­te equ­ity fon­do­va u sred­njoj Eu­ro­pi ko­ju je iz­ra­di­la kon­zul­tant­sko-re­vi­zor­ska tvrt­ka De­lo­it­ta po­ka­zu­je ka­ko je 18 pos­to is­pi­ta­ni­ka na­gla­si­lo da će u idu­ćem raz­dob­lju bi­ti us­mje­re­no na pri­kup­lja­nje no­vo­ga ka­pi­ta­la.

“Ova­kav trend uka­zu­je na mo­guć­nost da bi u bli­skoj bu­duć­nos­ti pri­va­te equ­ity fon­do­vi mo­gli bi­ti sprem­ni na po­ja­ča­nu inves­ti­cij­sku ak­tiv­nost”, is­ti­če Vla­di­mir Mi­lo­še­vić, part­ner u Odje­lu za fi­nan­cij­sko sa­vje­to­va­nje u De­lo­it­teu.

Me­đu­tim, iako re­zul­ta­ti is­tra­ži­va­nja uka­zu­ju na po­vra­tak po­vje­re­nja u te fon­do­ve u sred­njoj Eu­ro­pi, to se ne mo­že re­ći i za Hr­vat­sku, kao ni za dr­ža­ve u bli­zi­ni.

“Iako su ve­li­kim fon­do­vi­ma za­nim­lji­va ulaganja u Hr­vat­skoj, sa­daš­nji vlas­ni­ci ve­ćih kom­pa­ni­ja ni­su za­in­te­re­si­ra­ni za pu­šta­nje pri­va­te equ­ity fon­do­va u svo­je vlas­nič­ke struk­tu­re. S dru­ge stra­ne ma­nje kom­pa­ni­je su za­in­te­re­si­ra­ne za pro­da­ju udje­la, me­đu­tim, one ni­su do­volj­no ve­li­ke da bi za­do­vo­lji­le ape­ti­te pri­va­te equ­ity fon­do­va u Hr­vat­skoj”, ka­zao je Mi­lo­še­vić.

Za raz­li­ku od lis­to­pa­da proš­le go­di­ne ka­da je čak 68 pos­to is­pi­ta­ni­ka pre­dvi­đa­lo dalj­nje po­gor­ša­nje eko­nom­ske si­tu­aci­je u sred­njoj Eu­ro­pi, taj se trend pro­mi­je­nio. Pre­ma po­s­ljed­njim re­zul­ta­ti­ma is­tra­ži­va­nja, 23 pos­to is­pi­ta­ni­ka oče­ku­je po­bolj­ša­nje eko­nom­ske si­tu­aci­je, a 68 pos­to sma­tra da ne­će do­ći do ve­ćih pro­mje­na.

Naj­ve­ći broj is­pi­ta­ni­ka, njih 59 pos­to, fo­ku­si­rat će se na kup­nju. S dru­ge stra­ne doš­lo je do po­ve­ća­nja udje­la is­pi­ta­ni­ka ko­ji će se ba­vi­ti i kup­njom i pro­da­jom.

Naj­ve­ći broj is­pi­ta­ni­ka u De­lo­it­te­ovu is­tra­ži­va­nju, njih 23,5, od­nos­no 20,6 pos­to, naj­a­trak­tiv­ni­jim in­dus­tri­ja­ma sma­tra pro­izvod­nu in­dus­tri­ju, po­seb­no pre­hram­be­ni sek­tor.

“Za raz­li­ku od pro­izvod­nih in­dus­tri­ja atrak­tiv­nost te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skog i teh­no­lo­škog sek­to­ra opa­da. Mo­gu­ći uz­rok tog pa­da pred­stav­lja per­ci­pi­ra­na zre­lost tr­ži­šta u sred­njoj Eu­ro­pi”, za­klju­ču­je Mi­lo­še­vić.

FO­TO­LIA

Ve­li­kim fon­do­vi­ma za­nim­lji­va su ulaganja u Hr­vat­sku, no Hr­va­ti­ma ni­su to­li­ko fon­do­vi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.