HBOR iz­da­je obvez­ni­ce, ja­mac Svjet­ska ban­ka?

Sma­nju­je se tro­šak za­du­ži­va­nja

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Za­greb Svjet­ska ban­ka pre­go­va­ra s Mi­nis­tar­stvom fi­nan­ci­ja o da­va­nju ga­ran­ci­je pri­li­kom iz­da­va­nja obvez­ni­ca. No obvez­ni­ce ne­će iz­da­ti dr­ža­va, po­jas­ni­li su za Pos­lov­ni dnev­nik iz Svjet­ske ban­ke, ne­go jed­na dr­žav­na ins­ti­tu­ci­ja. Ka­ko nes­luž­be­no doz­na­je­mo, ri­ječ je o Hr­vat­skoj ban­ci za ob­no­vu i ra­zvi­tak (HBOR). Na­vod­no je ri­ječ o no­vo­me mo­de­lu za­du­ži­va­nja pri­li­kom ko­je­ga bi HBOR iz­dao obvez­ni­ce, a Svjet­ska ban­ka jam­či­la za dio iz­da­nja ili ci­je­lo iz­da­nje. Sa­mim ti­me bi se tro­šak za­du­ži­va­nja HBOR-a sma­njio. O ko­jem iznosu je ri­ječ i ka­da će se obvez­ni­ce iz­da­ti, još ni­je poz­na­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.