Fi­nan­cij­ska dis­ci­pli­na na papiru ni­je pro­blem

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Ho­će li i za­kon o fi­nan­cij­skom pos­lo­va­nju i pred­ste­čaj­nim na­god­ba­ma pas­ti na do­s­ljed­nos­ti, znat će­mo već pot­kraj trav­nja 2013., do­kad Li­nić ka­ni sru­ši­ti ne­lik­vid­nos­ti

Spo­rost i ne­efi­kas­nost pra­vo­sud­no­ga sus­ta­va u vo­đe­nju ste­čaj­nih pos­tu­pa­ka, a ujed­no spa­ša­va­nje “kr­vo­to­ka” u gos­po­dar­stvu te pu­šta­nje što vi­še od 43,5 mi­li­jar­di ku­na blo­ki­ra­nih sred­sta­va, iz Ban­skih dvo­ra po­či­nju pre­ve­ni­ra­ti am­bi­ci­oz­no pos­tav­lje­nim no­vim za­ko­nom o fi­nan­cij­skom pos­lo­va­nju i pred­ste­čaj­nom pos­tup­ku.

Za­kon­ski pri­jed­log što su ga pre­mi­jer­no uoči nje­go­va do­no­še­nja pred­sta­vi­li re­sor­ni mi­nis­tri Slav­ko Li­nić i Or­sat Mi­lje­nić već na pr­vi po­gled zas­lu­žu­je osu­du jer se tek na­kon nje­go­ve pri­pre­me i prezentacije kre­će u kon­zul­ta­ci­je s prav­nim i eko­nom­skim te so­ci­jal­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma o no­vim rje­še­nje­nji­ma. Mje­se­ci­ma ga se naj­av­lju­je i pri­pre­ma, a iz po­s­ljed­nih iz­ne­se­nih de­ta­lja vid­lji­va je i ne­si­gur­nost, o če­mu go­vo­re odre­đe­ne iz­mje­ne u od­no­su na pri­jaš­nje naj­a­ve, zbog če­ga se oči­to i ka­ska s nje­go­vim do­no­še­njem, ali i to da ga se una­toč žur­nos­ti pu­šta u re­do­vi­tu pro­ce­du­ru s dva či­ta­nja. To će, na­rav­no, u uvje­ti­ma ka­da je sva­ki dan va­žan uze­ti još po­dos­ta dra­go­cje­na vre­me­na do za­živ­lja­va­nja no­vog sus­ta­va i us­pos­ta­ve stro­že dis­ci­pli­ne u fi­nan­cij­skom sus­ta­vu.

No­va pra­vi­la pos­tro­žu­ju de­fi­ni­ci­ju ro­ko­va pla­ća­nja te kane omo­gu­ći­ti tvrt­ka­ma ko­je “zap­nu” još jed­nu šan­su, uz uvjet da ima­ju od­go­vo­ran me­nadž­ment i da on ima do­bar plan res­truk­tu­ri­ra­nja ko­ji će kroz uprav­ni pos­tu­pak, vo­đen pre­ko Fi­ne, pri­hva­ti­ti vje­rov­ni­ci i na kon­cu odo­bri­ti sud. Na­kon to­ga pre­os­ta­ju dvi­je op­ci­je: tvrt­ka će nas­ta­vi­ti pos­lo­va­ti po do­go­vo­ru s vje­rov­ni­ci­ma ili joj sli­je­di lik­vi­da­ci­ja. Ste­čaj s pre­us­tro­jem od­la­zi u po­vi­jest.

Na­oko, tvrt­ka­ma ni­je os­tav­lje­no pu­no pros­to­ra za ok­li­je­va­nje, a oče­ki­va­nja su naj­ve­ća od naj­od­go­vor­ni­jih, upra­va i nad­zor­ni­ka, za ko­je se u slu­ča­ju zav­la­če­nja pre­dvi­đa­ju i vr­lo kon­kret­ne fi­nan­cij­ske sank­ci­je.

U Hr­vat­skoj, me­đu­tim, do­brih i dojm­lji­vih za­kon­skih rje­še­nja ni­kad ni­je ni manj­ka­lo. To, uglav­nom, ni u ovom slu­ča­ju ni­je spor­no. Ono što ne­dos­ta­je, i što se uvi­jek jav­lja kao pre­su­dan pro­blem, jest do­s­ljed­nost u pri­mje­ni do­brih rje­še­nja. Pro­blem je i ve­li­ka do­vit­lji­vost u iz­bje­ga­va­nju pri­mje­ne do­brih rje­še­nja. A ho­će li ta­kav slu­čaj bi­ti i s pri­jed­lo­gom za­ko­na o fi­nan­cij­skom pos­lo­va­nju i pred­ste­čaj­nim na­god­ba­ma, vr­lo kon­kret­nu ocje­nu mo­ći će­mo da­ti već pot­kraj trav­nja idu­će go­di­ne, za ka­da je Li­nić se­bi pos­ta­vio za­da­tak sru­ši­ti ne­lik­vid­nos­ti i uho­da­ti no­vi sus­tav po­na­ša­nja u gos­po­dar­stvu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.