Ita­li­ja pod­sje­ti­la, ne­ma opu­šta­nja u tu­riz­mu

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI - marija CRNJAK

Ta­li­ja­ni nam kao tre­će emi­tiv­no tr­ži­šte tra­di­ci­onal­no pu­ne bla­gaj­nu, a po­tres će, uz kri­zu, dras­tič­no sma­nji­ti nji­ho­va pu­to­va­nja u ino­zem­s­tvo. Na­ma je to i pri­jet­nja i pri­li­ka...

Pre­ma naj­a­va­ma stra­nih tu­ro­pe­ra­to­ra ko­ji pro­da­ju aran­žma­ne za Hr­vat­sku, ove se go­di­ne mo­že oče­ki­va­ti pris­toj­na tu­ris­tič­ka se­zo­na, iako i da­lje ma­lo pre­krat­ka za na­še po­ten­ci­ja­le. Di­je­lom zbog ja­ke pro­mo­tiv­ne ak­ci­je nje­mač­ko­ga tu­ro­pe­ra­tor­sko­ga di­va TUI-ja, ove će go­di­ne po­ras­ti broj Ni­je­ma­ca ko­ji će po­sje­ti­ti Hr­vat­sku, uklju­ču­ju­ći i one ko­ji tu ni­su bi­li ne­ko­li­ko go­di­na, s tim da je Nje­mač­ka naj­ja­če emi­tiv­no tr­ži­šte na svi­je­tu i naj­važ­ni­je hr­vat­sko tr­ži­šte. Do­bre naj­a­ve do­la­ze iz Aus­tri­je, čak i Slo­ve­ni­je, kri­zi una­toč, te s još ne­ko­li­ko važ­nih tr­ži­šta ko­ja tek tre­ba­mo bo­lje is­ko­ris­ti­ti, po­put ni­zo­zem­sko­ga i polj­sko­ga. Na pu­to­va­nja su opet kre­nu­li Ja­pan­ci, ko­ji su se opo­ra­vi­li od po­s­lje­di­ca tsunamija. Pri­ro­da ovaj put ni­je bi­la bla­go­nak­lo­na pre­ma Ta­li­ja­ni­ma. Ta­moš­nji po­tre­si, za­jed­no s kri­zom, dras­tič­no će sma­nji­ti pu­to­va­nja u ino­zem­s­tvo, što bi mo­glo po­tres­ti i hr­vat­ski tu­ri­zam, ali i ne mo­ra. Ta­li­ja­ni nam kao tre­će po ve­li­či­ni emi­tiv­no tr­ži­šte tra­di­ci­onal­no pu­ne bla­gaj­nu. Nji­hov znat­ni­ji iz­os­ta­nak ove go­di­ne si­gur­no bi se osje­tio. No, naj­a­ve tu­ro­pe­ra­to­ra tre­ba uze­ti sa za­dr­škom jer ve­ći­na Ta­li­ja­na pu­tu­je u vlas­ti­tom aran­žma­nu. Hr­vat­ska bi im, us­to, ove go­di­ne mo­gla bi­ti i naj­po­volj­ni­ja op­ci­ja, zbog bli­zi­ne i do­bre ces­tov­ne po­ve­za­nos­ti te re­la­tiv­no po­volj­nih ci­je­na, po­go­to­vo u pri­vat­nom smje­šta­ju i kam­po­vi­ma. Ho­će­mo li ih pri­vu­ći, ovi­si o na­ma. Sto­ga ima smis­la po­ru­ka mi­nis­tra Velj­ka Os­to­ji­ća: Ne­ma opu­šta­nja jer su mo­gu­ća još broj­na iz­ne­na­đe­nja, uklju­ču­ju­ći i ona lo­ša.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.