Sea Clo­ud iz Is­tre kre­nuo u obi­la­zak Ja­dra­na

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Je­dre­njak Sea Clo­ud sa sto­ti­njak tu­ris­ta na ne­ko­li­ko sa­ti po­sje­tio je Pu­lu te na­kon to­ga ot­plo­vio pre­ma Ro­vi­nju. Sea Clo­ud naj­ve­ći je, a poz­na­va­te­lji ka­žu i naj­ljep­ši, dr­ve­ni je­dre­njak na svi­je­tu, ko­ji u ljet­nim mje­se­ci­ma re­dov­no po­sje­ću­je hr­vat­ske lu­ke. Taj le­gen­dar­ni je­dre­njak sagrađen je 1931. go­di­ne u bro­do­gra­di­li­štu obi­te­lji Krupp u nje­mač­kom Ki­elu, a ri­ječ je o naj­ve­ćem pri­vat­nom je­dre­nja­ku u po­vi­jes­ti. Du­ga­čak je 110 me­ta­ra, ši­rok 17, a po­vr­ši­na je­da­ra iz­no­si 11.000 če­tvor­nih me­ta­ra. Me­đu poz­na­ti­jim gos­ti­ma ko­ji su plo­vi­li na tom je­dre­nja­ku na­vo­de se ime­na bri­tan­skog pre­mi­je­ra Wins­to­na Chur­c­hil­la i re­da­te­lja Ste­ve­na Spi­el­ber­ga, a pro­sječ­no vo­zi šez­de­se­tak tu­ris­ta.

PXL

Le­gen­dar­ni je­dre­njak sagrađen je 1931. go­di­ne u bro­do­gra­di­li­štu obi­te­lji Krupp

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.