Bok­sač sa 85 mi­li­ju­na do­la­ra naj­pla­će­ni­ji spor­taš

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Ame­rič­ki bok­sač Floyd Maywe­at­her pres­ti­gao je su­na­rod­nja­ka, gol­fe­ra Ti­ge­ra Wo­od­sa kao naj­bo­lje pla­će­nog spor­ta­ša svi­je­ta u 2011. na go­diš­njoj ljes­tvi­ci ko­ju objav­lju­je ča­so­pis For­bes.

Sa 85 mi­li­ju­na do­la­ra ko­li­ko je za­ra­dio 2011. u dvi­je bor­be, Maywe­at­her je oprav­dao svoj na­di­mak “Mo­ney” (no­vac). Ame­ri­ka­nac je tre­nu­tač­no u za­tvo­ru gdje slu­ži kaz­nu od tri mje­se­ca zbog na­si­lja u obi­te­lji. Maywe­at­her je ta­ko­đer pres­ti­gao još jed­nog bok­sa­ča, Man­nyja Pacqu­ia- oa, na ljes­tvi­ci sto naj­bo­lje pla­će­nih spor­ta­ša ča­so­pi­sa For­bes. Iko­na Fi­li­pi­na, ko­ja je ne­dav­no iz­gu­bi­la meč pro­tiv Ame­ri­kan­ca Ti­ma Brad­leya u vr­lo spor­nim uvje­ti­ma, za­ra­di­la je 62 mi­li­ju­na do­la­ra proš­le go­di­ne.

Ti­ger Wo­ods, ko­ji je do­mi­ni­rao For­be­so­vim ljes­tvi­ca­ma od 2001., pao je na tre­će mjes­to sa za­ra­dom od 59,4 mi­li­ju­na do­la­ra, što je 16 mi­li­ju­na ma­nje ne­go proš­le go­di­ne i go­to­vo upo­la ma­nje od za­ra­de ko­ju je os­tva­rio na vr­hun­cu ka­ri­je­re 2009. go­di­ne.

PD

Izum će do­bro do­ći re­gi­ja­ma u ko­ji­ma ne­dos­ta­je vo­de

PD

Floyd Maywe­at­her no­vac je za­ra­dio u sa­mo dvi­je bor­be

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.