Eu­ro­pa po­ku­ša­va uje­di­ni­ti si­rij­ske opor­be­ne stran­ke

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Si­rij­ska opor­ba sas­tat će se slje­de­ćeg vi­ken­da u Bruxel­le­su na pre­go­vo­ri­ma pod po­kro­vi­telj­stvom EU-a ko­ji­ma se že­li po­ve­ća­ti je­dins­tvo me­đu pro­tiv­ni­ci­ma re­ži­ma si­rij­skog pred­sjed­ni­ka Ba­ša­ra al-Asa­da, re­kao je Mic­ha­el Mann , glas­no­go­vor­nik vi­so­ke pred­stav­ni­ce EU-a za vanj­sku po­li­ti­ku i si­gur­nost Cat­he­ri­ne Ash­ton. Pre­go­vo­ri će oku­pi­ti glav­ne opor­be­ne sku­pi­ne, Si­rij­sko na­ci­onal­no vi­je­će, Na­ci­onal­ni ko­or­di­na­cij­ski od­bor za de­mo­krat­sku pro­mje­nu, Kur­d­sko na­ci­onal­no vi­je­će i De­mo­krat­ski fo­rum. Sas­ta­nak će vo­di­ti Si­rij­ci, ali uz fi­nan­cij­sku pot­po­ru EU-a, “u skla­du s eu­rop­skom po­li­ti­kom da se si­rij­sku opor­bu uje­di­ni”, do­dao je Mann.

Ta­li­jan­ski po­rez­ni­ci za­pli­je­ni­li su 50 ki­lo­gra­ma zlata kod ta­li­jan­sko­ga pos­lov­nog čo­vje­ka, ko­ji je po­ku­šao pri­je­ći gra­ni­cu sa Švi­car­skom. Zla­to, vri­jed­no dva mi­li­ju­na eura, bi­lo je skri­ve­no u prt­ljaž­ni­ku auto­mo­bi­la, obja­vi­la je po­li­ci­ja. Ve­lik broj ta­li­jan­skih gra­đa­na ku­pu­je zla­to zbog ne­iz­vjes­ne duž­nič­ke kri­ze euro­zo­ne, no ne­sret­nik je ipak pre­tje­rao s ko­li­či­nom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.