Juž­no­afri­ka­nac osmis­lio tu­ši­ra­nje bez vo­de, na­gra­đen za ino­va­ci­ju

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Po­tak­nut pri­ja­te­ljem ko­ji se ni­je tu­ši­rao i na­kon vi­še­mje­seč­nog is­tra­ži­va­nja, juž­no­afrič­ki stu­dent Ludwick Ma­ri­sha­ne do­bio je svjet­sko priz­na­nje za svoj izum, tu­ši­ra­nje bez vo­de.

Ma­ri­sha­ne, 22-go­diš­nji stu­dent sve­uči­li­šta u Ca­pe Townu, iz­mis­lio je pro­izvod na­zvan DryBath, gel ko­ji na­ne­sen na ko­žu dje­lu­je kao vo­da i sa­pun. Izum je na­gra­đen go­diš­njom na­gra­dom za stu­dent­sku ino­va­ci­ju, a vr­lo je ko­ris­tan u ne­ra­zvi­je­nim di­je­lo­vi­ma svi­je­ta u ko­ji­ma vla­da­ju ni­ski hi­gi­jen­ski stan­dar­di jer mi­li­ju­ni ne­ma­ju pris­tup vo­di. Ma­ri­sha­ne je po­jas­nio da je na ide­ju do­šao ka­da mu je pri­ja­telj re­kao da ne­ma to­ple vo­de. “Bio je li­jen i re­kao je: ‘Za­što net­ko ne iz­mis­li ne­što što bi sa­mo na­nio na ko­žu i ne bi se mo­rao tu­ši­ra­ti?’ Bio je to moj ‘eure­ka’ tre­nu­tak”, re­kao je Ma­ri­sha­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.