Li­ni­ća ni­su shva­ti­li, dr­ža­va bi uš­la u Di­oki da ima part­ne­ra

HEP je nes­po­so­ban i gu­bi­taš, tu tre­ba­mo part­ne­re, ža­lio se Li­nić Mi­nis­tra je na­pao stu­dent ko­ji tvr­di da je porez na imo­vi­nu loš jer ni­su bo­ga­ti svi ko­ji ima­ju vi­ken­di­cu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - NI­KO­LI­NA BU­LJAN/VLM ni­ko­li­na.bu­ljan@pos­lov­ni.hr

Na­kon što je u uto­rak mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Slav­ko Li­nić uz San­dru Šva­ljek s Eko­nom­skog ins­ti­tu­ta i dvo­ji­cu po­du­zet­ni­ka gos­to­vao na ve­le­uči­li­štu Vern na fo­ru­mu “Dr­žav­ne fi­nan­ci­je i po­du­zet­ni­ci kao sa­vez­ni­ci”, objav­lje­no je da je Li­nić naj­a­vio ula­zak dr­ža­ve u vlas­niš­tvo Di­oki­ja sa 38%. No ju­tro pos­li­je u Vla­di de­man­ti­ra­ju ta­kav plan uz na­po­me­nu da su no­vi­na­ri Li­ni­ća kri­vo shva­ti­li. Dr­ža­va bi mo­gla ući u Di­oki ako bi ima­la stra­te­škog part­ne­ra sa 15 mil. eura, a nje­ga ne­ma. Do­no­si­mo što je o to­me i dru­gim eko­nom­skim te­ma­ma re­kao Li­nić i os­ta­li gos­ti na Ver­nu. 1. DI­OKI I CO ”Da se su­tra si­tu­aci­ja ri­je­ši, dr­ža­va bi pos­ta­la vlas­nik 38% Di­oki­ja”, bi­la je toč­na Li­ni­će­va iz­ja­va. Bez dalj­njih in­for­ma­ci­ja do­dao je ka­ko dr­ža­va mo­ra ula­zi­ti u po­sr­nu­le tvrt­ke za ko­je mis­li da ima­ju po­ten­ci­ja­la. Što se Cro­ati­je osi­gu­ra­nja ti­če, krat­ko je is­tak­nuo ka­ko se na­da da će ga ku­pi­ti ve­li­ka hr­vat­ska tvrt­ka, iz če­ga se mo­že pret­pos­ta­vi­ti da ci­lja na Adris.

2. POREZ NA IMO­VI­NU “Ne mo­že­mo ras­prav­lja­ti ako vi ne že­li­te pri­hva­ti­ti i mo­je miš­lje­nje. Bo­ga­ti su svi oni ko­ji ima­ju vi­ken­di­cu na mo­ru”, od­go­vo­rio je Slav­ko Li­nić stu­den­tu, ko­ji se pro­ti­vi na­mje­ri uvo­đe­nja po­re­za na imo­vi­nu u Hr­vat­skoj. “Ni­je bo­gat čis­tač ko­je­mu je djed os­ta­vio vi­ken­di­cu”, kon­tri­rao je stu­dent, no Li­nić ni­je odus­tao od svo­je te­ze. Do­dao je ka­ko je kri­vo što se u Hr­vat­skoj bo­gat­stvo mje­ri pre­ma do­hot­ku, a ne pre­ma imo­vi­ni. Luk­suz je, ka­že Li­nić, vi­ken­di­cu ko­ris­ti sa­mo dva mje­se­ca u go­di­ni. Spo­me­nuo je ka­ko bi se tre­ba­lo po­tak­nu­ti iz­najm­lji­va­nje ku­ća u ko­ji­ma lju­di ne ži­ve jer će se uvo­đe­njem po­re­za na imo­vi­nu ve­ćim sto­pa­ma opo­re­zi­va­ti ne­isko­ri­šte­na, a re­la­tiv­no ma­lim sto­pa­ma imo­vi­na ko­ja se ko­ris­ti. “Ja kad idem u po­sjet pok­ćer­ki u Ame­ri­ku, iz­naj­mim stan na se­dam da­na. Iz­naj­me mi ga dvo­ji­ca ugled­nih pro­fe­so­ra ko­ji ima­ju nov­ca”, ka­že Li­nić. Li­ni­će­vo miš­lje­nje oprav­da­la je i San­dra Šva­ljek, rav­na­te­lji­ca Eko­nom­skog ins­ti­tu­ta u Za­gre­bu. Ka­že, u Li­ni­će­voj naj­a­vi o opo­re­zi­va­nju imo­vi­ne pos­to­ji te­orij­sko upo­ri­šte ko­je oprav­da­va nje­go­vo miš­lje­nje.

3. PO­REZ­NA PO­LI­TI­KA No Šva­ljek se ni­je slo­ži­la s Li­ni­ćem ka­da je ri­ječ o dru­gim po­re­zi­ma. Mi­je­nja­nje po­re­za šte­ti po­du­zet­ni­ci­ma, na­vo­di Šva­ljek, jer do­no­si ne­po­treb­ne tro­ško­ve. Osim što je sko­čio PDV sa 23 na 25%, Šva­ljek ka­že da se po­du­zet­ni­ci do­dat­no tre­ba­ju obra­zo­va­ti, pla­ća­ti te­ča­je­ve i os­ta­lo ka­ko bi se pri­vik­li na no­vu po­rez­nu po­li­ti­ku. “Ako je uve­den porez na di­vi­den­du, tre­ba­lo je uves­ti i porez na ka­ma­tu i ka­pi­tal­nu do­bit. Po­du­zet­ni­ci su dis­kri­mi­ni­ra­ni u od­no­su na one ko­ji za­ra­đu­ju pri­kup­lja­ju­ći pa­siv­nu ka­ma­tu”, ka­za­la je Šva­ljek. “Sla­žem se, ali ni­smo ima­li hra­bros­ti”, od­go­vo­rio je u ša­li Li­nić.

4. POTICAJI Iako je po­hva­lio rad Vla­de, Alen Ki­šić, iz­vr­š­ni di­rek­tor tvrt­ke SIZIM, ko­ji je uz vi­na­ra Ivu Du­bo­ko­vi­ća pred­stav­ljao po­du­zet­ni­ke na ovom fo­ru­mu, upu­tio je kri­ti­ku vla­da­ju­ći­ma u ve­zi s uprav­lja­njem po­ti­ca­ji­ma. Osim što poticaji sti­žu na­kon go­di­nu i pol da­na, ni­je jas­no ni ka­ko se obra­ču­na­va­ju. “Mi u uz­go­ju ju­na­di pos­lu­je­mo aj­mo re­ći na nu­li dok se ne is­pla­te poticaji. Po­ti­caj po gr­lu je 1900 ku­na, i to je ono što na kra­ju za­ra­di­te. Ove go­di­ne smo pri­ja­vi­li 1100 gr­la, a net­ko nam je u ad­mi­nis­tra­ci­ji priz­nao sa­mo 850. Od dva mi­li­ju­na ku­na što smo tre­ba­li do­bi­ti do­bit će­mo 500.000 ma­nje, a ni­su nam objas­ni­li za­što”, re­kao je Ki­šić. Li­nić je po­t­vr­dio ka­ko se poticaji kas­no obra­ču­na­va­ju i na­veo ka­ko u Agen­ci­ji za po­ti­ca­je sje­di vi­še od 550 za­pos­le­nih, a tre­ba im 15 mje­se­ci da obra­ču­na­ju po­ti­ca­je.

5. HEP Do­tak­nuo se mi­nis­tar po­nov­no i HEP-a. “HEP je nes­po­so­ban, gu­bi­taš i ima ne­dos­ta­tak sred­sta­va. Tu tre­ba­mo part­ne­re”, re­kao je Li­nić. Upra­vo ga ener­ge­ti­ka naj­vi­še i za­bri­nja­va. “Probajte shva­ti­ti da sam ja ma­nje op­te­re­ćen pa­dom gos­po­dar­stva, a vi­še me bri­ne ka­ko za­mi­je­ni­ti uvoz ener­ge­na­ta do­ma­ćom pro­izvod­njom”, is­ti­če. “Ima­mo do­volj­no vo­de i pli­na da ne bi­smo tre­ba­li ni­šta uvo­zi­ti, ali grad­nja i do­grad­nja elek­tra­na je du­go­tra­jan i skup pro­ces, a Hr­vat­skoj je pri­ori­tet os­na­ži­ti se upra­vo u tom po­dru­čju”, ka­že.

P. Vu­če­tić/vern

Slav­ko Li­nić i San­dra Šva­ljek u gos­ti­ma na fo­ru­mu ve­le­uči­li­šta Vern u Za­gre­bu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.