‘HPB je mala ban­ka i tre­ba je os­na­ži­ti’

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Vla­da je u sri­je­du odo­bri­la obja­vu na­tje­ča­ja za sa­vjet­ni­ka u pro­ce­su pri­va­ti­za­ci­je Hr­vat­ske po­štan­ske ban­ke, a za kon­zul­tan­ta za Cro­atia osi­gu­ra­nje, nes­luž­be­no naj­av­lju­ju u Ban­skim dvo­ri­ma, to će bi­ti na dnev­nom re­du sjed­ni­ce ko­ja će se odr­ža­ti pot­kraj idu­ćeg tjed­na.

Po­jaš­nja­va­ju­ći pro­ce­se ko­ji sto­je pred Po­štan­skom ban­kom, mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Slav­ko Li­nić is­tak­nuo je ka­ko Vla­da že­li pro­da­ti ci­je­li pa­ket od 51,46 pos­to di­oni­ca ko­je ima u svom vlas­niš­tvu. Tvr­di da su raz­lo­zi za tak­vu po­li­ti­ku lo­gič­ni na­kon opre­dje­lje­nja Vla­de da se sred­stva iz dr­žav­nog pro­ra­ču­na za ja­ča­nje ka­pi­ta­la us­mje­re sa­mo pre­ma HBOR-u, pa do­dat­nih sred­sta­va za do­ka­pi­ta­li­za­ci­ju HPB-a, ne­ma. U is­to je vri­je­me, do­dao je Li­nić, HPB kao mala ban­ka bez ra­zvoj­ne ka­mat­ne po­li­ti­ke i sna­ge za bor­bu na tr­ži­štu, u po­tre­bi za os­na­ži­va­njem. U Vla­di je sto­ga prev­la­da­la ocje­na da se ide u po­tra­gu za part­ne­ri­ma za pri­va­ti­za­ci­ju kroz do­ka­pi­ta­li­za­ci­ju, a pri tom otvo­re­no pri­želj­ku­ju do­ma­će ins­ti­tu­ci­onal­ne ula­ga­če. Ti­me bi se, do­da­je Li­nić, pri­do­bi­lo u is­to vri­je­me i vi­še no­vih vlas­ni­ka. To je, me­đu­tim, pro­ces ko­ji tek tre­ba pri­pre­mi­ti i pro­ves­ti, a u če­mu naj­pri­je tre­ba oda­bra­ti kva­li­tet­nog sa­vjet­ni­ka ko­ji će pro­ves­ti ana­li­zu i ocje­nu sta­nja u ban­ci, te is­pi­ta­ti in­te­res po­ten­ci­jal­nih part­ne­ra, či­me bi se osi­gu­ra­lo i da sam pro­ces pri­va­ti­za­ci­je HPB-a kas­ni­je bu­de us­pješ­ni­je pro­ve­den, za­klju­čio je mi­nis­tar Li­nić. Mi­nis­tar­stvu fi­nan­ci­ja Vla­da je da­la rok od 30 da­na za pro­ved­bu na­tje­ča­ja za oda­bir sa­vjet­ni­ka i pod­no­še­nje iz­vje­šta­ja o dalj­njim ak­tiv­nos­ti­ma, no kon­kret­ni da­tu­mi o okon­ča­nju ci­je­log pro­ce­sa u HPB-u ni­su na­ve­de­ni.

PXL

U Vla­di ra­ču­na­ju da će no­vi vlas­ni­ci HPB-a bi­ti do­ma­ći ins­ti­tu­ci­onal­ni ula­ga­či

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.