Dvi­je go­di­ne na­kon za­vr­šet­ka re­mon­ta ame­rič­ke plat­for­me ko­ope­ran­ti op­tu­žu­ju: DORH šti­ti kriv­ca za ‘Key Man­hat­tan’ jer mu tre­ba u slu­ča­ju pro­tiv Mil­ko­vi­ća

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SA­ŠA PAPARELLA/VLM

NPo­di­zvo­đa­či stra­hu­ju da ne­će do­bi­ti 80 mi­li­ju­na ku­na od Pe­tra El­ka­za, s ko­jim se DORH u ne­kim pro­ce­si­ma već na­go­dio jer ga na­vod­no tre­ba­ju na su­đe­nju Bo­ja­nu Mil­ko­vi­ću, biv­šem še­fu Cros­ca

iti dvi­je go­di­ne na­kon iz­bi­ja­nja afe­re Key Man­hat­tan, na­zva­ne po naf­t­noj plat­for­mi u vlas­niš­tvu ame­rič­ko­ga Tran­so­ce­ana i ob­nov­lje­noj u bro­do­gra­di­li­štu Na­uta La­mja­na na Ug­lja­nu, u tom slu­ča­ju ne­ma po­ma­ka.

Sku­pi­na od tri­de­se­tak ko­ope­ra­na­ta vu­ko­var­ske tvrt­ke R.I.G.-Teh­nič­ki ser­vi­si gru­pa d.o.o. (R.I.G.-T.S.G.), ko­ja je bi­la glav­ni iz­vo­đač ra­do­va a u me­đu­vre­me­nu je za­vr­ši­la u ste­ča­ju, tvr­di da su ošte­će­ni za vi­še od 80 mi­li­ju­na ku­na, pa su u ožuj­ku 2010. USKO­Ku pod­ni­je­li kaz­ne­nu pri­ja­vu. U njoj su na­ve­li da su ih Pe­tar El­kaz, di­rek­tor R.I.G.-T.S.G.-a, i Mi­ros­lav Pa­cak, ta­daš­nji dje­lat­nik Cros­ca i vo­di­telj pro­jek­ta re­mon­ta plat­for­me, pre­va­ri­li i ni­su im pla­ti­li po­sao iako im je na­ru­či­telj pos­la, tvrt­ka Lam­prell Du­bai, upla­tio 23,5 mi­li­ju­na do­la­ra.

Za re­ali­za­ci­ju tog pro­jek­ta El­kaz i Pa­cak su os­no­va­li off sho­re tvrt­ku RTSG (De­lawa­re), pre­ko ko­je je no­vac za re­mont do­bio glav­ni iz­vo­đač ra­do­va R.I.G.-T.S.G, tvrt­ka u El­ka­zo­vu vlas­niš­tvu.

Ci­je­na: 300 lju­di bez pos­la

“Kad sam se ne­dav­no ras­pi­ti­vao o slu­ča­ju, oso­ba iz vr­ha USKOK-a mi je rek­la da je slu­čaj još u fa­zi po­li­cij­sko­ga iz­vi­da, no u po­li­ci­ji sam nes­luž­be­no doz­nao da su ti iz­vi­di dav­no za­vr­še­ni. Iz­gle­da da se na­mjer­no odu­gov­la­či jer im El­kaz, kao i Vlat­ko Ble­kić, do­ne­dav­ni di­rek­tor Đu­ro Đa­ko­vić-Mon­ta­že, te Zo­ran Lu­cić, vlas­nik tvrt­ke Ske­la-mont, svi umi­je­ša­ni u ovu afe­ru, tre­ba­ju u jed­nom dru­gom slu­ča­ju, i to kao svje­do­ci u jav­nos­ti do­bro poz­na­tom pro­ce­su pro­tiv Pa­ca­ka i Bo­ja­na Mil­ko­vi­ća, biv­še­ga pred­sjed­ni­ka Upra­ve Cros­ca, pre­ko či­jih je re­fe­ren­ci do­bi­ven re­mont plat­for­me”, ka­že Vjekoslav Jur­kić, pred­sjed­nik Od­bo­ra vje­rov­ni­ka.

U trav­nju je za­gre­bač­ki Žu­pa­nij­ski sud po­t­vr­dio op­tuž­ni­cu u ko­joj se Pa­ca­ka i Mil­ko­vi­ća te­re­ti zbog pri­ma­nja go­to­vo osam mi­li­ju­na ku­na mi­ta, do­bi­ve­nog od po­čet­ka 2002. do kra­ja pro­sin­ca 2008. od ko­ope­ra­na­ta ko­ji­ma su da­va­li pos­lo­ve, a za po­če­tak sr­p­nja za­ka­za­no je pri­prem­no ro­či­šte. Jur­kić se pri­bo­ja­va da će zbog tog slu­ča­ja, u ko­jem će se zr­ca­li­ti i ma­đar­sko-hr­vat­ski su­ko­bi u Ini, ko­ja je vlas­nik Cros­ca, žr­tve pos­ta­ti ko­ope­ran­ti. “Pos­ta­li smo dio jed­ne pu­no ve­će igre obra­ču­na s Mil­ko­vi­ćem, ko­je­ga se te­re­ti za re­la­tiv­no ma­li iz­nos u od­no­su na de­set­ke mi­li­ju­na do­la­ra ko­ji su pro­tek­lih go­di­na nes­ta­li iz dr­žav­nih tvrt­ki, Cros­ca i Đu­ro Đa­ko­vić-Mon­ta­že. Zbog USKOK-ova pro­pus­ta traž­bi­na fak­tu­ri­ra­li su El­kaz i Lu­cić Ši­mo Boš­njak ste­čaj­ni uprav. R.I.G.-T.S.G.-a u pro­ce­su­ira­nju El­ka­za i eki­pe po na­šoj pri­ja­vi vje­ro­jat­no će­mo os­ta­ti bez nov­ca, zna­tan je dio ko­ope­ra­na­ta na ob­no­vi Key Man­hat­ta­na već za­vr­šio u ste­ča­ju, a oko 300 lju­di, od to­ga 80 mo­jih rad­ni­ka, os­ta­lo je bez pos­la”, ka­že Jur­kić.

“Pre­ko fik­tiv­nih, neo­vje­re­nih fak­tu­ra El­kaz je na­pu­hao po­tra­ži­va­nja svo­je dru­ge tvrt­ke, Me­tal ko­lor, pa uz već do­bi­ve­nih 20 mi­li­ju­na ku­na sa­da po­tra­žu­je još 21 mi­li­jun ku­na, dok je Ske­la-mont nje­go­va pri­ja­te­lja Zo­ra­na Lu­ci­ća do­bi­la 20 mi­li­ju­na i po­tra­žu­je još 11 mi­li­ju­na ku­na. Dak­le, njih dvo­ji­ca su fak­tu­ri­ra­li vi­še od 70 mi­li­ju­na ku­na traž­bi­na.

Skan­da­loz­no je da je ste­čaj­ni upra­vi­telj R.I.G.-T.S.G.-a Ši­mo Boš­njak priz­nao ta po­tra­ži­va­nja ko­ja ne­ma­ju upo­ri­šta u do­ku­men­ta­ci­ji, iako smo ga upo­zo­ri­li da su neo­prav­da­na, pa je sa­da El­kaz pos­tao naj­ve­ći vje­rov­nik vlas­ti­te tvrt­ke, a mi smo DORH-u pod­ni­je­li do­dat­nu pri­ja­vu, zbog kri­vo­tvo­re­nja do­ku­me­na­ta. Tek na­kon go­di­nu da­na če­ka­nja Boš­njak je do­bio do­ku­men­ta­ci­ju El­ka­zo­va R.I.G.-T.S.G.-a, a i ono što je do­bio ne že­li nam po­ka­za­ti”, ka­že Jur­kić. Iako su ko­ope­ran­ti od USKOK-a za­tra­ži- li da se pre­ko Po­rez­ne upra­ve blo­ki­ra 6,7 mi­li­ju­na ku­na po­vra­ta po­re­za R.I.G.-T.S.G.-u, to ni­je uči­nje­no, a no­vac je ne­po­sred­no pri­je otva­ra­nja ste­ča­ja Fi­na upla­ti­la na ra­ču­ne Glo­bal­mon­ta i Đu­ro Đa­ko­vić-Mon­ta­že.

Go­di­ne če­ka­nja

Ste­čaj­ni upra­vi­telj Boš­njak ka­že da je pro­vje­rio za­što je, una­toč sud­skoj pri­vre­me­noj mje­ri, to­li­ko žur­no is­pla­će­no tih 6,7 mi­li­ju­na ku­na, a u Fi­ni su se prav­da­li ge­ne­ral­nim na­put­kom da no­vac mo­ra bi­ti što br­že pre­ba­čen. Boš­njak se za­ču­dio Jur­ki­će­vim pri­go­vo­ri­ma na priz­na­va­nje El­ka­zo­vih traž­bi­na, po­go­to­vo za­to što se u za­kon­skom ro­ku od 15 da­na nit­ko ni­je ža­lio. “Sve sam uči­nio suk­lad­no pos­lov­nim knji­ga­ma R.I.G.-T.S.G.-a. Is­ti­na je da su mno­gi, a me­đu nji­ma i Jur­kić, pri­ja­vi­li ve­ću traž­bi­nu ne­go što ima­ju pra­vo”, ka­že Boš­njak.

Po­t­vr­dio nam je da se mo­rao do­dat­no an­ga­ži­ra­ti pre­ko Tr­go­vač­kog su­da ka­ko bi mu El­kaz, na­kon go­di­nu da­na če­ka­nja, pre­dao do­ku­men­ta­ci­ju, ali ne­gi­ra da Jur­kić ne­ma uvid u taj ma­te­ri­jal.

“Dao sam mu sve što je tra­žio, a od svih vje­rov­ni­ka je- Vjekoslav Jur­kić Od­bor vje­rov­ni­ka di­no on ima ne­ke za­mjer­ke. Ono što je zbi­lja važ­no jest da R.I.G.-T.S.G. ne­ma imo­vi­ne, pa će se te­ško it­ko na­pla­ti­ti, a ja ću naj­e­sen pro­ba­ti za­vr­ši­ti taj ste­čaj­ni pos­tu­pak i o to­me ću oba­vi­jes­ti­ti USKOK”, naj­av­lju­je Boš­njak.

Je­di­na šan­sa za na­pla­tu ko­ope­ra­na­ta bi­la bi da El­kaz do­bi­je spor pro­tiv Cros­ca, ko­ji je tu­žio i tra­ži od­šte­tu od 80 mi­li­ju­na ku­na, ka­že ste­čaj­ni upra­vi­telj. Ako bi El­kaz taj spor do­bio, bi­lo bi do­volj­no nov­ca za is­pla­tu svih vje­rov­ni­ka, no čak i u tom slu­ča­ju mo­ra­li bi če­ka­ti ne­ko­li­ko go­di­na do pra­vo­moć­nos­ti pre­su­de.

El­kaz se na­go­dio

Pe­tra El­ka­za i sku­pi­nu nje­go­vih su­rad­ni­ka sud u Sla­von­skom Bro­du, na­kon što su se na­go­di­li s USKOK-om, pot­kraj trav­nja osu­dio je na uvjet­ne kaz­ne zbog iz­vla­če­nja nov­ca iz tvrt­ke Đu­ro Đa­ko­vić-Mon­ta­ža, i to pre­ko El­ka­zo­ve tvrt­ke Me­tal ko­lor.

Sud je za­klju­čio da su El­kaz i pr­vo­op­tu­že­ni Vlat­ko Ble­kić, biv­ši pred­sjed­nik Upra­ve Đu­ro Đa­ko­vić-Mon­ta­že, zlo­upo­ra­bi­li po­lo­žaj i pri­ba­vi­li ko­rist dru­gim oso­ba­ma, za što su osu­đe­ni na 11 mje­se­ci, s ro­kom kuš­nje od tri go­di­ne. Knji­go­vot­ki­nja Me­tal ko­lo­ra, El­ka­zo­va su­pru­ga Đur­đi­ca El­kaz, i Vin­ko Ma­ru­ni­ca, vo­di­telj gra­di­li­šta, osu­đe­ni su na šest mje­se­ci, s ro­kom kuš­nje od go­di­nu da­na, zbog kri­vo­tvo­re­nja služ­be­ne is­pra­ve, od­nos­no za ovje­ru laž­nih ra­ču­na ko­ji­ma je Me­tal ko­lor iz­vla­čio no­vac iz Đu­ro Đa­ko­vić-Mon­ta­že. Iako je za­klju­če­no da su iz­me­đu 2003. i 2008. iz­vuk­li vi­še od 13 mi­li­ju­na ku­na, su­di­lo im se sa­mo za 4,5 mi­li­ju­na ku­na, ko­ji su na­vod­no za­vr­ši­li kao mi­to za Mil­ko­vi­ća i Pa­ca­ka. Sud ni­je za­ni­ma­lo gdje je nes­ta­lo 8,5 mi­li­ju­na ku­na raz­li­ke, ni­ti je za­tra­že­no odu­zi­ma­nje te imo­vin­ske ko­ris­ti. Pe­to­op­tu­že­ni, El­ka­zo­va tvrt­ka Me­tal ko­lor, pre­ko ko­je je sav taj no­vac pro­šao, kaž­njen je sa sa­mo 20.000 ku­na kaz­ne. Ku­ri­ozi­tet je i što je pre­su­da na­pi­sa­na bez obraz­lo­že­nja.

Ra­zvod­nja­va­nje slu­ča­ja

“Ta je op­tuž­ni­ca čis­ta far­sa. Sud­ski je vje­štak, pa na­lo­gu žu­pa­nij­sko­ga dr­žav­nog od­vjet­niš­tva, vje­šta­čio sa­mo dio ugo­vo­ra, iako je bi­lo oči­to da je pre­ko fik­tiv­nih ugo­vo­ra iz­vu­če­no ba­rem 30 mi­li­ju­na ku­na”, ka­že Jur­kić, ko­je­ga je pre­su­da na­lju­ti­la jer je uvje­ren da se tim uvjet­nim kaz­na­ma slu­čaj svjes­no ra­zvod­nio.

“Mi ko­ope­ran­ti poz­drav­lja­mo sva­ki na­por u is­ko­rje­nji­va­nju gos­po­dar­sko­ga kri­mi­na­la, ali sma­tra­mo da je na­god­ba s El­ka­zom i Ble­ki­ćem go­lem propust USKOK-a, jer na­god­be ne bi smje­lo bi­ti s lju­di­ma ko­ji su po­kra­li tvrt­ku u dr­žav­no­me vlas­niš­tvu, što je Đu­ro Đa­ko­vić-Mon­ta­ža ta­da bi­la. Ni­je nam jas­no za­što se u naj­av­lje­nom, me­dij­ski eks­plo­ati­ra­nom pro­ce­su su­di Pa­ca­ku i Mil­ko­vi­ću, a ne i Ble­ki­ću, El­ka­zu i Lu­ci­ću. USKOK se oči­to na­go­dio s El­ka­zom, no mi se ne mi­ri­mo s ti­me da se čo­vjek ko­ji nas je op­ljač­kao iz­vu­če, a ne­ko­li­ko ko­ope­ra­na­ta volj­no je svje­do­či­ti u Pa­ca­ko­vu ko­rist i sru­ši­ti op­tuž­ni­cu”, naj­av­lju­je Jur­kić.

PIXSELL

Mla­den Bla­jić (DORH) eks­pres­no se na­go­dio s El­ka­zom, ko­ji će bi­ti svje­dok na su­đe­nju Bo­ja­nu Mil­ko­vi­ću

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.