Vi­do­še­vi­ću ni­je sme­tao: iz đđ mon­ta­že u hgk

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ni­jem­ci umi­ro­vi­li Ble­ki­ća Vlat­ka Ble­ki­ća na duž­nost pred­sjed­ni­ka Upra­ve Đu­ro Đa­ko­vić-Mon­ta­že na­vod­no je pos­ta­vio Zdrav­ko Soč­ko­vić, naj­moć­ni­ji HDZ-ovac u Sla­von­sko- brod­skoj žu­pa­ni­ji, ko­ji je uhi­ćen proš­le go­di­ne zbog pre­pro­da­je zem­lji­šta. Soč­ko­vić je os­ni­vač mon­ta­žer­ske tvrt­ke V.A.M.-ing, ko­ja je kon­ku­ren­ci­ja Đu­ro Đa­ko­vićMon­ta­ži. Na­vod­no je dio lo­kal­nog lo­bi­ja ko­ji se go­di­na­ma pro­ti­vio pri­va­ti­za­ci­ji Đu­ro Đa­ko­vić-Mon­ta­že, jer im je dr­žav­no vlas­niš­tvo nad tom tvrt­kom omo­gu­ća­va­lo raz­ne pos­lov­ne kom­bi­na­ci­je. Kad je ve­ćin­ski udjel u tvrt­ki 2009. pre­uze­la nje­mač­ka gru­pa­ci­ja Bil­fin­ger Ber­ger, is­i­sa­va­nje nov­ca je pres­ta­lo. Iako su no­vi vlas­ni­ci naj­a­vi­li da će Ble­kić os­ta­ti u tvrt­ki kao savjetnik, na­kon iz­bi­ja­nja afe­re pos­la­li su ga u mi­ro­vi­nu. Ono što je sme­ta­lo Ni­jem­ci­ma ni­je i Hr­va­ti­ma, pa je Vlat­ko Ble­kić nas­ta­vio dje­lo­va­ti kao pred­sjed­nik HGK - žu­pa­nij­ske ko­mo­re Sla­von­ski Brod, ko­ju je ra­ni­je vo­dio sve­pri­sut­ni Zdrav­ko Soč­ko­vić. U HGK tvr­de da je Ble­ki­ću man­dat is­te­kao po­čet­kom ve­lja­če, no nje­go­vo se ime i da­lje na­la­zi na Ko­mo­ri­nu we­bu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.